Dane z USA w centrum uwagi polskiego rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 1,783 (wzrost o 1pb), obligacji 5- letnich do poziomu 2,479 (wzrost o 13pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,045 (wzrost o 12pb).</p>

>

W poniedziałek ceny polskiego długu były stabilne. Od wtorku do pi?tku utrzymywał się wzrost rentowności polskich obligacji w ślad za rynkami bazowymi, co zwi?zane było ze zwiększeniem oczekiwań rynku na dalsz? normalizację polityki monetarnej w USA (prawdopodobieństwo podwyżki stóp w grudniu, szacowane na podstawie cen kontraktów terminowych, wynosi obecnie ok. 60%). W czwartek miały miejsce dwie aukcje długu (podstawowa i uzupełniaj?ca), na których Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- i 11-letnich terminach zapadalności za ł?cznie 6,8 mld PLN przy popycie równym 10,4 mld PLN. Pi?tkowe, niższe od oczekiwań dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA oddziaływały w kierunku łagodnego wzrostu cen polskich obligacji na całej długości krzywej. W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? dane z USA (sprzedaż detaliczna, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan). Uważamy, że będ? one wyższe od oczekiwań rynku i ich sumaryczny wpływ może być pozytywny dla rentowności polskich obligacji.

W tym samym kierunku, szczególnie na krótkim końcu krzywej dochodowości, może oddziaływać prognozowana przez nas rewizja w górę finalnych danych nt. inflacji w Polsce. Środowa publikacja Minutes z wrześniowego posiedzenia FOMC może przyczynić się do podwyższonej zmienności na polskim rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!