Analizy i badania

Dane z USA lekko negatywne dla polskiego długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich zwiększyły się do poziomu 1,65 (wzrost o 5pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,081 (wzrost o 15pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 2,472 (wzrost o 18pb). Poniedziałkowe, wyraźnie lepsze od oczekiwań krajowe dane nt. produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej spowodowały przejściowy wzrost rentowności polskich obligacji szczególnie widoczny na długim końcu krzywej.</p>

>

We wtorek rozpocz?ł się wyraźny spadek cen polskich obligacji, zwi?zany ze wzrostem awersji do ryzyka w regionie zwi?zanym z nadal nieosi?gniętym porozumieniem w sprawie pakietu pomocowego dla Grecji, a także osłabieniem oczekiwań rynku na dalsze łagodzenie polityki monetarnej w Polsce. W rezultacie, spread pomiędzy rentownościami polskich i niemieckich obligacji się powiększał. W czwartek miały miejsce dwie aukcje długu (aukcja podstawowa i uzupełniaj?ca), na których Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2- i 5- letnich terminach zapadalności ł?cznie za ponad 7,1 mld zł, przy popycie ponad 10 mld zł. Mimo wysokiego popytu na polski dług aukcja nie zdołała zatrzymać wzrostu rentowności polskich obligacji. W pi?tek mieliśmy do czynienia ze względn? stabilizacj? na polskim rynku długu.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będzie środowe posiedzenie FOMC. Niemniej jednak z uwagi na oczekiwane przez inwestorów utrzymanie status quo w polityce monetarnej, a także brak konferencji po posiedzeniu, wydarzenie to będzie miało w naszej ocenie najprawdopodobniej ograniczony wpływ na polski rynek długu. W kierunku lekkiego wzrostu rentowności polskich obligacji mog? oddziaływać natomiast liczne dane z USA (PKB, wstępny odczyt Uniwersytetu Michigan, indeks zaufania konsumentów Conference Board). Dane nt. wstępnej inflacji w strefie euro, w przypadku realizacji naszej prognozy, będ? miały ograniczony wpływ na ceny polskiego długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP