Dane o sprzedaży nie uwzględniają w pełni efektu programu Rodzina 500+

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w lipcu o 2,0% r/r wobec wzrostu o 4,6% w czerwcu, co było poniżej naszej prognozy (5,3%) i konsensusu rynkowego (4,2%).</p>

>

Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w lipcu o 4,4% r/r wobec wzrostu o 6,5% w czerwcu. Spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej mało szeroki zakres – spadek dynamiki nast?pił w każdej kategorii poza sekcj? "pozostałe”. Tym samym, uważamy, że był to przede wszystkim rezultat oddziaływania negatywnego efektu zwi?zanego z niekorzystn? różnic? w liczbie dni roboczych. Ponadto należy zauważyć, że lipcowe dane o sprzedaży detalicznej nie uwzględniaj? w pełni popytu konsumpcyjnego realizowanego z użyciem środków z programu Rodzina 500+, takich jak np. wyjazdy wakacyjne (usługi nie s? wliczane to tej statystki) lub używane samochody (komisy zwykle zatrudniaj? poniżej 10 osób). Dane o konsumpcji prywatnej uwzględniaj? te wydatki, co przy silnym wzroście funduszu płac (por. MAKROpuls z 18.08.2016) stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z któr? realna dynamika konsumpcji prywatnej wzrośnie do 5,1% r/r w III kw. wobec 4,2% w II kw.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na Śniadanie z BALAJCZA

Śniadanie online z BALAJCZA wtorek 22 września 2020 r. godz. 8.00-9.00 Zrozumieć swoich międzynarodowych współpracowników Pracujesz w...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19