Dachser zwiększył przychody w Polsce o 18% w 2015 roku

<p style="text-align: justify;"><strong>Polski oddział Dachser, </strong><strong>jednego z największych operatorów logistycznych na świecie, w 2015 roku osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 290,9 mln zł, co oznacza wzrost o 18% rok do roku. Jednocześnie, firma przewiozła w 2015 roku 419 tys. ton masy towarowej, czyli o 22% więcej niż w 2014 roku. Zwiększyło się również w tym czasie zatrudnienie w firmie o 12%. Przy wykorzystaniu zintegrowanych usług logistycznych działalność biznesowa Dachser w Polsce oparta jest zwłaszcza na przewozach zagranicznych towarów drogą lądową, morską i lotniczą, współpracy z eksporterami, magazynowaniu, a także na usługach dla dostawców sieci DIY w Europie.</strong></p>

>

- Stabilny rozwój Dachser w Polsce nastawiony jest na długotrwałe efekty. Osi?ganie dobrych wyników jest raczej efektem koncentrowania się na tych klientach, którzy gwarantuj?   stabilność sieci, dzięki czemu uzyskuj? oni bardzo wysok? jakość naszych usług. Nasi kontrahenci to w dużej mierze firmy, które rozwijaj? swoj? sprzedaż na globalnych rynkach. Obszar Europy Zachodniej dla dystrybucji drogowej w ostatnim okresie został rozszerzony o szereg nowych codziennych poł?czeń bezpośrednich w ramach UE. Dzięki sprawnej organizacji naszej sieci drogowej mamy w swoim zasięgu cał? Europę i dostarczamy przesyłki naszych klientów naprawdę w bardzo krótkim czasie - mówi dr inż. Grzegorz Lichocik, prezes zarz?du Dachser Sp. z o.o.

W zwi?zku z rozwojem skali działalności w 2015 roku polski oddział Dachser uruchomił nowe  poł?czenia do Niemiec, do Überherrn koło Saarbrücken, Dortmundu i Neuss. Firma zyskała również bezpośrednie poł?czenie ze Strykowa k/Łodzi do Francji do Clermont-Ferrand (środkowa Francja, gdzie znajduje się główny hub przeładunkowy na Francję) i do Barcelony w Hiszpanii. Ostatnia z tych linii stworzyła   najdłuższe europejskie poł?czenie, bo dzięki nim przesyłki z Portugalii poprzez Barcelonę i Stryków trafiaj? do krajów bałtyckich i Finlandii. Ten dystans z Lizbony do Helsinek wynosi prawie 4  500 km, a poł?czenia s? dostępne codziennie w obie strony.

- Również polskie przedsiębiorstwa coraz częściej zaczynaj? rozgl?dać się po innych rynkach, szukaj?c tam dalszych źródeł ekspansji i sukcesu. To dobry prognostyk dla naszego eksportu i dla Dachser, który jest wsparciem dla polskich firm działaj?cych za granic?, zapewniaj?c im szybki transport towarów do wielu   odbiorców, a także szereg usług dodatkowych, które ułatwiaj? naszym przedsiębiorcom konkurowanie na zagranicznych rynkach - zaznacza Grzegorz Lichocik.

- Naszym najlepszym atutem jest oferowanie zintegrowanych rozwi?zań logistycznych ł?cz?cych łańcuchy dostaw naszych klientów w transporcie drogowym, lotniczym i morskim. Posiadaj?c najlepsz? sieć drobnicow? w Europie i ł?cz?c j? z potrzebami globalnych graczy, tworzymy ich unikatowe poł?czenie z transportem lotniczym i morskim, wykorzystuj?c do tego nasz? obecność na wszystkich kontynentach – mówi Robert Pastryk, dyrektor generalny Dachser Air & Sea Logistics w Polsce.

Ze względu na rosn?c? liczbę obsługiwanych przesyłek Dachser w 2015 roku oddział w Poznaniu zmienił swoja lokalizację, zwiększaj?c tym samym powierzchnię operacyjn?, magazynow? i biurow?. Obecnie w Polsce firma posiada 8 oddziałów (dwa w Warszawie oraz w Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Sosnowcu oraz Gdańsku), w których zatrudnia już 400 pracowników.     

  - Obok rozwoju biznesu cieszy nas też, że jesteśmy doceniani za sposób, w jaki działamy na rynku. Dachser w minionym roku uzyskał tytuł Firmy Dobrze Widzianej za działanie zwi?zane z polityk? odpowiedzialnego rozwoju i Godło Inwestor w Kapitał Ludzki za politykę personaln?. Potwierdzaniem wysokiej jakości oferowanych przez nas usług były też nagrody Jakość Roku za świadczone usługi czy Top Builder za rozwi?zanie DIY-Logistics oraz wyróżnienie Gazety Finansowej za usługi dla branży motoryzacyjnej - komentuje Grzegorz Lichocik.

Dachser angażuje się też w działania wspieraj?ce polskich eksporterów. W 2015 r. był partnerem cyklu konferencji „TOP10 – najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu”. Jego celem była promocja ekspansji zagranicznej i eksportu wśród polskich przedsiębiorców.

  ***

Dachser jest jednym z wiod?cych operatorów logistycznych na świecie. Oferuje kompleksow? logistykę transportu, magazynowania oraz usług dodatkowych w dwóch obszarach biznesowych: Dachser Air & Sea Logistics oraz Dachser Road Logistics (ten drugi obszar podzielony jest na dwa segmenty: Dachser European Logistics i Dachser Food Logistics). Ofertę firmy dopełniaj? kompleksowe rozwi?zania w zakresie logistyki kontraktowej. Operator posiada własne struktury krajowe w 43 państwach i 428 lokalizacji na całym świecie, w których zatrudnia ponad 26,5 tys. pracowników i obsługuje rocznie około 78 mln przesyłek o ł?cznej wadze 37 mln ton. Baz? do zapewnienia najwyższej jakości usług logistycznych w skali globalnej jest płynnie działaj?ca sieć transportowa oraz zintegrowane, innowacyjne rozwi?zania IT. Dachser prowadzi działalność z uwzględnieniem idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

KONTAKT:

Kinga Szkutnik, Practum Consulting, tel. 0 609 884  480, e-mail: kinga.szkutnik(@)practum.pl
Dominika Sadło, Practum Consulting, tel. 0  608  080 844, e-mail: dominika.sadlo(@)practum.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!