Aktualności firm stowarzyszonych

Czy umowa na linii USA-Chiny podbije tempo wzrostu PKB w USA?

W ubiegłym tygodniu podpisana została "pierwsza faza" umowy handlowej pomiędzy USA i Chinami. Treść porozumienia jest spójna ze wstępnymi ustaleniami, które poznaliśmy w grudniu (por. MAKROmapa z 16.12.2019). Brak niespodzianek w porównaniu do wcześniejszych doniesień medialnych w tym zakresie był czynnikiem ograniczającym reakcję rynkową w ubiegłym tygodniu. Umowa jest obszernym dokumentem, zwierającym wiele elementów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze ustalenia z punktu widzenia sytuacji gospodarczej w obydwu krajach.

Jeszcze przed podpisaniem ostatecznego porozumienia, USA wstrzymały zaplanowane na 15 grudnia ub. r. wprowadzenie ceł na import towarów z Chin o wartości ok. 160 mld USD oraz dodatkowo obniżyły z 15% do 7,5% cła nałożone na inne chińskie towary warte ok. 112 mld USD. Nadal utrzymane zostały 25% cła na chińskie towary o wartości 250 mld USD. D. Trump stwierdził w ubiegłym tygodniu, że wspomniane cła nie mogły zostać całkowicie zlikwidowane, bo inaczej USA utraciłyby siłę przetargową w dalszych negocjacjach z Chinami.

Zgodnie z podpisaną umową, Chiny zobowiązały się do większego otwarcia rynku żywnościowego dla amerykańskich eksporterów (poprzez obniżenie barier wynikających z standardów fitosanitarnych), jak również umożliwienie amerykańskim firmom w większym zakresie świadczenia usług finansowych w Chinach. Ponadto Chiny zobowiązały się do zwiększenia ochrony własności intelektualnej oraz zakazania wymuszonego transferu technologii od amerykańskich firm (np. podczas ubiegania się o licencje lub inne pozwolenia ze strony władz). Oprócz tego Chiny (podobnie jak USA) zobowiązały się nie manipulować kursem swojej waluty w celu poprawy konkurencyjności eksportu. Z punktu widzenia wpływu na sytuację gospodarczą obu krajów, kluczowym zobowiązaniem ze strony Chin jest obietnica zwiększenia importu towarów i usług z USA w ciągu dwóch lat o 200 mld USD w porównaniu do poziomu z 2017 r.

W 2020 r. import z USA do Chin ma wzrosnąć o 76,7 mld USD, a w 2021 r. o kolejne 123,3 mld USD. Dominująca część (ok. 40%) tych kwot dotyczy dóbr przetworzonych (por. tabela poniżej). Drugą kategorią pod względem planowanej skali zwiększenia eksportu z USA (ok. 25%) będą nośniki energii. Oprócz tego planowane jest zwiększenie importu usług oraz towarów rolniczych z USA. Szacujemy, że przy innych warunkach niezmienionych zwiększony eksport z USA będzie oddziaływał w kierunku wzrostu dynamiki PKB w USA o ok. 0,4 pkt. proc. w 2020 r. i 0,6 pkt. proc. w 2021. Jednocześnie zwiększony import będzie ceteris paribus ograniczał tempo wzrostu gospodarczego w Chinach o ok. 0,5 pkt. proc. w 2020 r. i 0,8 pkt. proc. w 2021 r.

Należy jednak zauważyć, że negatywny wpływ na dynamikę PKB w Chinach będzie ograniczany przez obniżenie części wprowadzonych wcześniej ceł przez USA, jak również najprawdopodobniej reorientację geograficzną chińskiego importu (tj. wzrost importu z USA kosztem zmniejszonego importu z innych krajów). Ponadto, sformułowania w umowie uzależniające zakupy m.in. od panujących warunków rynkowych i cen budzą wątpliwości, czy ustalona skala zakupów zostanie zrealizowana w całości. Warto również odnotować, że USA mogą nie być w stanie zapewnić takiej podaży produktów na eksport w wyznaczonym czasie. W rezultacie rzeczywista skala oddziaływania podpisanego porozumienia na gospodarki obu krajów będzie najprawdopodobniej mniejsza niż wynikałoby z powyższych obliczeń.

Ustalenia umowy wchodzą w życie po 30 dniach od jej podpisania. D. Trump stwierdził, że po podpisaniu „pierwszej fazy” porozumienia od razu rozpoczęte zostaną negocjacje dotyczące ustalenia dalszych warunków współpracy gospodarczej pomiędzy USA i Chinami. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym w kolejnych miesiącach – pomimo trwających negocjacji – nie nastąpi dalsza deeskalacja sporu pomiędzy tymi krajami, a głębsze porozumienie nie zostanie osiągnięte Dopuszczamy scenariusz, w którym po wyborach prezydenckich w USA w br. może dojść do ponownej eskalacji konfliktu na linii USA-Chiny. Podwyższona niepewność dotycząca relacji handlowych USA nie tylko z Chinami ale również innymi partnerami (np. Unią Europejską) będzie czynnikiem ograniczającym ożywienie w światowym handlu i globalnego wzrostu gospodarczego.

Podpisana w ubiegłym tygodniu umowa jest neutralna z punktu widzenia naszych prognoz wzrostu gospodarczego w USA i Chinach. Nasz scenariusz bazowy uwzględniał bowiem już częściową deeskalację konfliktu pomiędzy tymi krajami pod koniec ub. r. Uważamy, że wciąż podwyższona niepewność dotycząca przyszłości relacji na linii USA-Chiny, jak również wyników wyborów prezydenckich w USA będą czynnikami oddziałującymi w kierunku spowolnienia inwestycji w USA. Tym samym podtrzymujemy nasz scenariusz zakładający obniżkę stóp procentowych przez FED o 25 pb w II kw. br. Prognozujemy, że dynamika PKB w USA ukształtuje się na poziomie 1,6% w 2020 r. i 1,8% w 2021 r. wobec 2,3% w 2019 r., a w Chinach wyniesie ona 6,0% w 2020 r. i 5,8% w 2021 r. wobec 6,1% w 2019 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19