Komunikaty prasowe

Czy społeczna odpowiedzialność biznesu stała się integralną częścią działań przedsiębiorstw czy to wciąż projekt odkładany na później? - wyniki 3. edycji barometru CCIFP - CSR w praktyce

<p style="text-align: justify;"><strong>Raport „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” wyraźnie pokazuje, że istnieje konieczność promocji idei CSR i korzyści, w tym również finansowych, dla przedsiębiorców a także pracowników, klientów, dostawców i społeczności lokalnych. Główne powody zaangażowania firm w działania CSR to chęć wzmocnienia pozytywnego wizerunku a także konieczność wdrażania globalnej strategii organizacji w tym obszarze.</strong></p>

>

Badanie „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” zostało przeprowadzone w maju 2018 roku, po raz trzeci. Tegoroczn? ankietę, która zawierała ponad 30 pytań, wypełniły 63 przedsiębiorstwa zrzeszone w Izbie. Ponad połowa z nich – 52%, to duże firmy, które zatrudniaj? powyżej 250 pracowników. Respondenci to głównie prezesi, najwyższa kadra zarz?dzaj?ca a także osoby odpowiedzialne za prowadzenie działań CSR.

„Nasz tegoroczny raport na temat społecznej odpowiedzialności biznesu pokazuje, jakie działania   podejmowane s? w firmach zrzeszonych w CCIFP, jakie s? motywacje do wdrożenia strategii CSR, jakie budżety s? przeznaczane na ich realizację a także kto jest beneficjentem prowadzonych projektów. Wyniki tegorocznej ankiety pokazuj?, że działania CSR s? ważne dla większości firm. Uzyskane dane s? zbieżne z tymi z lat ubiegłych. Może to wskazywać, na wci?ż niewielkie zmiany w podejściu do działań CSR w organizacjach działaj?cych na terenie Polski”, - informuje Monika Constant, Dyrektor Generalna CCIFP.

CZYNNIKI ROZWOJU CSR W POLSCE

Czynnik, który najbardziej wpływa na rozwój CSR w Polsce, to dzielenie się dobrymi praktykami dużych przedsiębiorstw, które posiadaj? doświadczenie w dziedzinie CSR – tak uważa 54% ankietowanych. Przedsiębiorcy potwierdzaj?, że szerzenie wiedzy i dobrych praktyk na temat CSR przez organizacje, podczas spotkań bezpośrednich, jak również przez media, to sposób na promowanie tej idei w naszym kraju – tego zdania jest co drugi ankietowany. Z drugiej strony przedsiębiorcy rozwijaj? strategie CSR w swoich organizacjach pod wpływem oczekiwań ze strony pracowników, klientów, dostawców i społeczności lokalnych – jest to motywacja dla 51% firm. 46% respondentów wskazuje również na konieczność dostosowania się do wymogów europejskich.

Rozwój CSR, według 56% przedsiębiorców, powstrzymuje brak wystarczaj?cej wiedzy a także brak środków finansowych na działania w tym obszarze – tak uważa 48% respondentów. Niechęć do wdrażania działań CSR wśród zarz?dów i dyrekcji zauważa 37% ankietowanych, głównym powodem takiej postawy, według co trzeciego badanego, jest brak przekonania w skuteczność działań CSR.

Powodem zaangażowania w CSR jest dla 67% badanych przedsiębiorców wzmocnienie pozytywnego wizerunku organizacji. Co drugi respondent uważa, że jego firma wdraża strategię CSR z powodu odgórnej polityki na poziomie międzynarodowym. Z drugiej strony, w 38% organizacji jest świadomość korzyści z prowadzenia firmy zgodnie z zasadami CSR. Przedsiębiorcy zauważaj? również, że działania CSR wpływaj? na zwiększenie zaufania wśród pracowników – tak uważa 35%, a także wśród klientów – 32% jest tego zdania.

ZARZĄDZANIE CSR W FIRMACH – STRATEGIA, BUDŻET, KORZYŚCI

Wyniki tegorocznego badania CCIFP wskazuj?, że w 84% przedsiębiorstw w planowanie strategii CSR   zaangażowany jest zarz?d i dyrekcja. W 40% badanych firm istnieje długofalowa strategia CSR, w 21% roczny lub dwuletni plan. 35% przedsiębiorstw, które wzięły udział w ankiecie, nie ma strategii, działania s? realizowane doraźnie w zależności od potrzeb i możliwości. Odpowiedzi na temat budżetu rozkładaj? się następuj?co: 29% firm posiada oddzielny budżet CSR, w 24% to budżet wspólny z działaniami PR, w 25% organizacji środki finansowe s? przyznawane w zależności od potrzeb.

Korzyści z prowadzonych działań CSR s? zauważalne przez przedsiębiorców – 44% dostrzega inne niż finansowe, zaś 17% odnotowuje zyski finansowe. Co trzecia badana firma nie mierzy korzyści z działań CSR, zaś 6% przedsiębiorstw jest zdania, że nie odnotowało żadnych zysków. Raportowanie działań CSR zadeklarowała większość ankietowanych – 56%, spośród nich 10% raportuje działania według certyfikowanych standardów a tylko 5% przeprowadza dodatkowo audyty zewnętrzne.

Działania CSR s? komunikowane w większości przedsiębiorstw. Najbardziej popularne platformy to wewnętrzny intranet – 59%, media społecznościowe – 56% i strony internetowe firm – 54%.   Blisko połowa - 46% organizacji, komunikuje działania CSR w sposób bezpośredni, podczas konferencji, spotkań, targów. Co czwarta firma – 25%, publikuje raport CSR, który dystrybuuje wśród interesariuszy a co szósta – 17%, nie prowadzi komunikacji w tym obszarze.

„Ponad 80% firm zamierza kontynuować lub wdrożyć nowe działania skierowane do różnych grup interesariuszy, przy czym 84 % ankietowanych deklaruje zaangażowanie Zarz?du w planowanie strategii CSR. To bardzo dobra wiadomość dla CSR, niezależnie od wahań w danych szczegółowych, które nie s? jednoznacznie rosn?ce. Podsumowuj?c wyniki tegorocznego Barometru można powiedzieć, że nie tylko wzrasta rola CSR w organizacji, ale również zwiększa się rozumienie potrzeby uwzględnienia różnorodności perspektyw poszczególnych grup interesariuszy”, - komentuje Marzena Strzelczak, Dyrektorka Generalna i Członkini Zarz?du Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

DZIAŁANIA CSR WOBEC PRACOWNIKÓW, KLIENTÓW, DOSTAWCÓW I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Ankieta CCIFP dokładnie zbadała działania CSR skierowane do czterech grup: klientów, pracowników, dostawców i społeczności lokalnych. Z raportu wynika, że firmy najczęściej prowadz? projekty w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu w odniesieniu do swoich pracowników – 86% a także klientów – 78%. Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorstw realizuje też działania skierowane do społeczności lokalnych i dostawców, odpowiednio 68% i 63%.

Najczęściej realizowane działania CSR skierowane do pracowników to dodatkowe świadczenia socjalne – 89%, dbałość o rozwój – 85%, wprowadzenie narzędzi komunikacji wewnętrznej – 83%. Wśród 76% badanych firm wprowadzony został kodeks etyczny i możliwość zgłaszania przez pracowników naruszeń zasad etyki a w 72% organizacji prowadzone jest badanie satysfakcji pracowników. Główne działania skierowane do klientów to wprowadzenie różnych kanałów do wymiany informacji – 73%, transparentność działań – 57% a także wdrażanie systemów usprawniaj?cych obsługę klienta – 55% i badanie satysfakcji klientów – 51%. Podstawowe działania CSR skierowane do społeczności lokalnych to wsparcie finansowe i rzeczowe dla stowarzyszeń, szkół – 88% a także działania na rzecz ochrony środowiska – 81%. We współpracy z dostawcami w ramach działań CSR najwięcej firm wprowadziło kryteria/kodeksy współpracy – 78%, na uwagę zwraca też fakt, że 45% firm wdrożyło system ewaluacyjny oceniaj?cy przestrzeganie CSR przez dostaów.

„Działania charytatywne s? nadal najbardziej popularn? form? wsparcia udzielanego społecznościom lokalnym przez firmy. Często jednak nie s? one poparte wcześniejsz? analiz? potrzeb i ograniczaj? się do jednorazowych akcji. Potwierdzaj? to wyniki naszego badania, gdyż tylko 28% firm prowadzi dialog z lokaln? społeczności? i wspólnie z ni? opracowuje projekty wsparcia. Rozmowa z interesariuszami powinna natomiast stanowić pierwszy krok w opracowaniu przemyślanej strategii CSR”, - zauważa Mariusz Kielich, Kierownik ds. Komunikacji i PR CCIFP.

Tegoroczna ankieta CCIFP została poszerzona o pytania dotycz?ce działań Zero Waste. Wprowadzenie w firmie świadomego zużycia papieru, wody i energii, wdrożenia recyklingu, zagospodarowania odpadów a także optymalizacji łańcucha dostaw, zadeklarowało trzech na czterech badanych przedsiębiorców – 75%. Najwięcej firm prowadzi działania Zero Waste w obszarach: papier – 94%, energia – 89% i odpady 79%, zaś najmniej – 26% w obszarze gospodarka o obiegu zamkniętym.

ŚWIADOMOŚĆ CSR U KONSUMENTÓW

Publikacji raportu „CSR w praktyce – barometr Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej” towarzyszy informacja na temat wyników ankiety Havas Media „Świadomość konsumentów oraz ich oczekiwania w zakresie działań CSR w Polsce”. To badanie metod? CAWI, na próbie 1013 respondentów w wieku ponad 18 lat, przeprowadzone w maju 2018 r. Tegoroczne wyniki pokazuj?, że konsumenci oczekuj? od firm, że będ? społecznie odpowiedzialne – 69% uważa, że firmy powinny walczyć z niesprawiedliwości? społeczn?, 68% oczekuje od marek, które kupuj?, aby odgrywały większ? rol? w rozwi?zywaniu problemów społecznych, 65% oczekuje zaangażowania w rozwój lokalnych społeczności. Ponad połowa respondentów - 58%, unika kupowania produktów firm, które maj? negatywny wpływ na społeczeństwo lub środowisko. Konsumenci s? świadomi tego, że poprzez swoje decyzje zakupowe mog? realnie wpływać na zmiany na świecie – 32% z nich jest tego zdania, dla 30% tak? rolę odgrywaj? firmy, a dla 22% rz?dy.  

ŚWIADOMOŚĆ CSR KLUCZEM DO ZMIAN

Jak się maj? odpowiedzi konsumentów, zbadanych przez Havas Media, do przedsiębiorców, którzy wzięli udział w badaniu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej? Ponad połowa ankietowanych firm – 57% przychyla się do stwierdzenia, że kryterium wyboru produktu/usługi przez konsumentów jest podyktowane innymi przesłankami niż działania CSR firm, z czego tylko 17% przedsiębiorców uważa, że konsumenci znaj? pojęcie CSR. Z kolei 37% ankietowanych uważa, że konsumenci odczuwaj? działania CSR i maj? większe zaufanie do firm prowadz?cych działania w tym obszarze. Zdania, że konsumenci wiedz?, co to jest CSR i jest to dla nich istotny czynnik w ich decyzjach zakupowych, jest tylko 6% ankietowanych przedsiębiorców zrzeszonych w CCIFP.

Zwiększenie w społeczeństwie świadomości na temat działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, jest niezbędnym czynnikiem do tego, aby przedsiębiorcy za konieczność uznali wprowadzenie w organizacjach długofalowych strategii CSR, które będ? skierowane do wszystkich zainteresowanych podmiotów: pracowników, klientów, konsumentów, dostawców a także społeczności lokalnych. Do tego niezbędne s? działania maj?ce na celu zbadanie, jak w praktyce wygl?da ten niezwykle ważny aspekt a także komunikowanie przez firmy działań CSR.

PEŁNA WERSJA RAPORTU Z BADANIA CSR W PRAKTYCE BAROMETR CCIFP 2018 >>>

Do pobrania

Download CCIFP_BAROMETR_CSR_2018.pdf  (PDF • 407 KB)

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP