Analizy i badania

Czy mężczyźni i kobiety rządzą inaczej?

<p style="text-align: justify;"><span>W dzisiejszym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy styl zarządzania kobiet i mężczyzn się różni? Zapraszamy do lektury!</span></p>

>

Z obszernego przegl?du literatury można wci?gn?ć dwa wnioski dotycz?ce płci i przywództwa. Po pierwsze, podobieństwa pomiędzy stylami przywództwa kobiet i mężczyzn zwykle przewyższaj? różnice. Po drugie, jedna z różnic polega na tym, że kobiety wol? demokratyczny styl przywództwa, mężczyznom natomiast bardziej odpowiada styl dyrektywny.

Podobieństwa pomiędzy mężczyznami i kobietami w roli przywódców nie powinny nas zbytnio zaskakiwać. Prawie wszystkie badania zajmuj?ce się tym zagadnieniem traktuj? przywództwo jako synonim stanowisk kierowniczych. Różnice płci dostrzegane w całej populacji s? tutaj mniej widoczne. Dlaczego? Ze względu na osobiste wybory kariery zawodowej oraz selekcję ze strony organizacji. Podobnie jak ludzie, którzy wybieraj? zawody prawnicze czy inżynierskie, wiele wspólnego maj? także ci, którzy wybieraj? karierę w zarz?dzaniu. Ludzie maj?cy cechy kojarzone z przywództwem- jak inteligencja, pewność siebie i towarzyskość- s? zwykle postrzegani jako przywódcy i zachęcani do wybierania zawodów, w których mog? odgrywać role kierownicze. Również organizacje zazwyczaj zatrudniaj? i awansuj? na stanowiska kierownicze osoby, które wykazuj? cechy przywódcze. W rezultacie, niezależnie od płci, osoby, które osi?gaj? w organizacji formalne stanowiska przywódców, s? najczęściej do siebie podobne.

Mimo to badania wskazuj? na pewne naturalne różnice w stylach przywództwa mężczyzn i kobiet. Kobiety zachęcaj? do współpracy, dziel? się władz? i informacjami oraz próbuj? pobudzać poczucie własnej wartości u podwładnych. Wol? kierować, nie wył?czaj?c udziału podwładnych, i oddziaływać na innych przez charyzmat, doświadczenie, kontakty i umiejętności interpersonalne. Mężczyźni natomiast częściej posługuj? się dyrektywnym stylem wydawania poleceń i kontroli. Swoje wpływy czerpi? z władzy przynależnej formalnie ich stanowisku. Zgodnie z naszym pierwszym wnioskiem twierdzenie te trzeba jednak opatrzyć zastrzeżeniem. Skłonność kobiet do bardziej demokratycznego przywództwa maleje w zawodach zdominowanych przez mężczyzn. Wydaje się, że normy grupowe i męskie stereotypy przywództwa zyskuj? przewagę nad osobistymi upodobaniami, w zwi?zku z czym kobiety w takich zawodach porzucaj? swój kobiecy styl i postępuj? bardziej autokratycznie.

Ze względu na to, że mężczyźni w historii zajmowali olbrzymi? większość stanowisk przywódczych w organizacjach, nasuwa się przypuszczenie, iż dostrzeżone różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami automatycznie przemawiaj? na korzyść mężczyzn. Tak nie jest. W dzisiejszych organizacjach elastyczność, praca zespołowa, zaufanie i wymiana informacji zastępuj? sztywne struktury, indywidualistyczn? rywalizację, kontrolę i skrytość. Najlepsi menedżerowie wysłuchuj?, motywuj? i wspieraj? swoich podwładnych. Wydaje się, że wiele kobiet ma w tej dziedzinie przewagę nad mężczyznami. Zauważmy chociażby, że coraz powszechniejsze wprowadzanie zespołów interakcyjnych w organizacjach oznacza, iż skuteczni menedżerowie musz? nauczyć się negocjować. Styl przywództwa, jaki zazwyczaj reprezentuj? kobiety, może sprawiać że będ? one lepszymi negocjatorami niż mężczyźni, ponieważ rzadziej koncentruj? się na wygranych, przegranych i rywalizacji. Kobiety skłonne s? traktować negocjacje w kategoriach trwałych relacji- staraj? się usilnie, aby druga strona została zwycięzc? we własnych oczach i w opinii innych.

Źródło: „Zasady zachowania w organizacji” Stephen P. Robbins

***

Od 30 lat SIGMUND specjalizuje się w testach osobowości oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, zarz?dzania i rozwijania talentów.

Od  1985, SIGMUND ł?czy grupę ekspertów z wielu obszarów zawodowych z zakresu Zasobów Ludzkich oraz Zarz?dzania: psychologów, informatyków i statystyków, którzy dziel? się swoj? wiedz? i doświadczeniem w celu dalszego rozwoju i opracowania oferty handlowej  dotycz?cej narzędzi ewaluacji postaw i zachowań w sytuacji zawodowej.

Dzięki naszym narzędziom, klienci rekrutuj? efektywniej, rozwijaj? skuteczniej posiadane zasoby ludzkie, zwiększaj?c w ten sposób produktywność i wyniki w przedsiębiorstwie.

Kontakt:

Agnieszka Ciećwierz
Partner
Tel. 666384540
agnieszka.ciecwierz@sigmund.net

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin