Aktualności firm stowarzyszonych

Czy inwestycje przestaną być głównym motorem wzrostu Węgier?

Węgry stały się w ostatnich latach atrakcyjnym celem dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, szczególnie w branży motoryzacyjnej. Wysokie nakłady brutto na środki trwałe były głównym motorem wzrostu gospodarczego w latach 2018-2019. Naszym zdaniem, wzrost inwestycji spowolni w 2020 r., głównie za sprawą niższych nakładów sektora publicznego, a konsumpcja prywatna ponownie stanie się głównym czynnikiem wzrostu. W warunkach spowalniającego wzrostu gospodarczego i inflacji kształtującej się w trendzie spadkowym stopy procentowe na Węgrzech pozostaną na niezmienionym poziomie w latach 2020-2021 ograniczając potencjał forinta do dalszego umacniania się.

Czynnikiem wyróżniającym Węgry na tle innych krajów regionów jest najszybszy wzrost inwestycji – w okresie I-III kw. br. kształtował się on przeciętnie na poziomie 18,7% r/r. Wsparciem dla wysokiej dynamiki nakładów na środki trwałe jest duże wykorzystanie środków unijnych, ożywienie na rynku mieszkaniowym, łagodna polityka monetarna prowadzona przez Narodowy Bank Węgier (MNB) oraz szereg projektów inwestycyjnych uruchomionych w branży motoryzacyjnej. Inwestycje były głównym motorem wzrostu PKB w ostatnich kwartałach, a stopa inwestycji (28,2% w III kw.) kształtuje się na drugim najwyższym poziomie w Unii Europejskiej. Uważamy, że 2020 r. będzie okresem, w którym zaobserwujemy stopniowe przechodzenie od inwestycji do konsumpcji jako głównego motoru wzrostu gospodarczego. Oczekujemy, że inwestycje gospodarstw domowych zaczną spowalniać ze względu na wygaśnięcie preferencyjnej stawki VAT na nowe mieszkania z początkiem 2020 r. Z uwagi na oczekiwany profil absorbcji środków unijnych oraz wygasanie „górki inwestycyjnej” związanej z wyborami samorządowymi w br., inwestycje publiczne zaczną naszym zdaniem spadać w ujęciu rok do roku. Nakłady firm na środki trwałe pozostaną na wysokim poziomie ze względu na stopniową realizację zaplanowanych przez zagraniczne firmy inwestycji w sektorze motoryzacyjnym (patrz poniżej). Z drugiej strony, konsumpcja będzie wspierana przez wciąż bardzo dobrą sytuację na rynku pracy oraz wprowadzone przez rząd programy socjalne ukierunkowane na zwiększenie dzietności (pożyczki na mieszkanie, samochód i inne cele, których konieczność spłaty jest uzależniona od liczby urodzonych dzieci w rodzinie).

Warto zwrócić uwagę, że pomimo wyraźnego pogorszenia koniunktury za granicą, tempa wzrostu eksportu i produkcji przemysłowej na Węgrzech nie uległy wyraźnemu spowolnieniu w ostatnich kwartałach. Odpowiadają za to pozytywne efekty podażowe, związane ze stopniowym zwiększaniem możliwości produkcyjnych wynikających z realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Węgrzech (głównie w sektorze motoryzacyjnym). Znaczenie dużych projektów inwestycyjnych dla węgierskiej gospodarki najlepiej pokazuje przykład trzech fabryk (BMW, Mercedes, Audi), które łącznie przyczynią się do niemal podwojenia możliwości produkcyjnych w zakresie samochodów osobowych (por. wykres). Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że na Węgrzech produkowane są najnowsze modele samochodów (cieszące się dużą popularnością) lub luksusowe marki (popyt na które charakteryzuje się ograniczoną wrażliwością na dekoniunkturę globalną) wspomniane efekty podażowe będą miały pozytywny wpływ na wzrost eksportu i PKB, nawet w przypadku spowolnienia za granicą. Oprócz wspomnianych powyżej trzech flagowych przedsięwzięć, obecnie w trakcie realizacji jest dużo więcej projektów inwestycyjnych (częściowo powiązanych z oczekiwanym rozwojem sektora motoryzacyjnego), które po zakończeniu będą wspierały wzrost gospodarczy Węgier w średnim okresie.

Biorąc pod uwagę zarysowane powyżej tendencje prognozujemy, że wzrost gospodarczy spowolni do 3,5% r/r w 2020 r. i 3,3% w 2021 r. wobec 4,9% w 2019 r. Czynnikiem, który w dużej mierze będzie odpowiadał za oczekiwane przez nas spowolnienie będzie zacieśnienie polityki fiskalnej przez rząd. Na podstawie budżetu państwa, można szacować, że w 2020 r. impuls fiskalny będzie ujemny i wyniesie ok. -1,0% PKB.

Z uwagi na szybki wzrost popytu krajowego inflacja bazowa na Węgrzech kształtuje się na relatywnie wysokim poziomie. W listopadzie była ona równa 4,0%, a przeciętnie od początku br. wyniosła ona 3,8%. Jest to główny czynnik oddziałujący w kierunku szybkiego wzrostu cen konsumpcyjnych ogółem – inflacja CPI kształtowała się w okresie styczeń-listopad br. przeciętnie na poziomie 3,3% r/r. Oczekujemy, że w horyzoncie prognozy, wraz ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego inflacja bazowa będzie się stopniowo obniżać. Dodatkowo ze względu na tendencje na światowych rynkach rolnych (por. AGROmapa z 10.12.2019) dynamika cen żywności ukształtuje się w lekkim trendzie spadkowym. Czynnikiem stabilizującym inflację na Węgrzech będzie również niska inflacja w strefie euro. Tym samym prognozujemy, że inflacja CPI wyniesie 3,0% r/r średniorocznie w latach 2020-2021 wobec 3,3% w br.

Zgodnie z komunikatami MNB, czynnikiem mającym kluczowy wpływ na decyzje w zakresie polityki pieniężnej są perspektywy kształtowania się inflacji zarysowane w Raporcie o Inflacji. Zgodnie z Minutes po listopadowym posiedzeniu MNB, członkowie uważają, że obecnie czynniki ryzyka dla kształtowania się inflacji są asymetryczne – skierowane w dół. Oczekujemy, że najnowsza projekcja inflacji, którą poznamy 15 grudnia, będzie spójna z naszym scenariuszem wskazującym na stopniowy spadek inflacji w okolice celu inflacyjnego (3,0%) w połowie przyszłego roku. W rezultacie oczekujemy, że MNB zdecyduje się na utrzymywanie stabilnego poziomu stóp procentowych (głównej równej 0,90% i depozytowej równej -0,05%) co najmniej do końca 2021 r. Taka prognoza jest spójna z naszym scenariuszem polityki pieniężnej w strefie euro (kontynuacja programu luzowania ilościowego i obniżka stopy depozytowej w czerwcu 2020 r.). Powyższy scenariusz w polityce pieniężnej jest zgodny z naszą prognozą kursu EURHUF zakładającą jego spadek do 325,00 w połowie 2020 r. i jego stabilizację na tym poziomie do końca 2021 r. Biorąc pod uwagę oczekiwaną przez nas ścieżkę EURPLN, prognozujemy że kurs PLNHUF będzie kształtował się w przedziale 75,00-77,00 w latach 2020-2021 (por. tabela poniżej).

Dostrzegamy ryzyko, że MNB zdecyduje się na podwyżkę stopy depozytowej w grudniu br. jeśli najnowsza projekcja inflacji wskaże na wolniejsze dochodzenie inflacji do celu niż zakładamy. Uważamy jednak, że prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w warunkach kiedy MNB prowadzi jednocześnie program luzowania ilościowego polegający na skupie obligacji korporacyjnych (Bond Funding for Growth Scheme) jest ograniczone.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19