Analizy i badania

Czy inwestycje przedsiębiorstw przyspieszą?

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z danymi GUS w I kw. br. dynamika nominalnych inwestycji przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób zmniejszyła się do -5,7% r/r wobec 13,4% w IV kw. Tym samym jest to pierwszy kwartał spadku inwestycji po dziewięciu kwartałach w których notowano (z wyjątkiem II kw. 2015 r.) dwucyfrowy wzrost w ujęciu rocznym. Celem poniższej analizy jest odpowiedź na pytanie czy spadek inwestycji w sektorze przedsiębiorstw był trwałym zjawiskiem.</p>

>

Źródłem spadku dynamiki nominalnych inwestycji przedsiębiorstw 50+ w I kw. był przede wszystkim niższy wkład nakładów inwestycyjnych w usługach (-3,1 pkt. proc. wobec +9,5 pkt. w IV kw. ub. r.). Było to spowodowane przede wszystkim silnym spadkiem dynamiki inwestycji w kategorii „transport i gospodarka magazynowa” (do -29,0% r/r z 18,1% w IV kw.). W ostatnich kwartałach w kierunku pogorszenia sytuacji w tej branży i ograniczenia inwestycji oddziaływało kilka czynników: rosn?ce zatory płatnicze, obowi?zuj?cy w lutym br. zakaz wjazdu samochodów ciężarowych do Rosji, wprowadzenie płacy minimalnej w Niemczech oraz kryzys migracyjny. Zgodnie z lutowym komunikatem Krajowego Rejestru Długów, w ci?gu roku zadłużenie branży transportowej zwiększyło się o 149 mln zł i wyniosło 487 mln zł. W tym samym okresie o ok. 60% wzrosła liczba firm transportowych zajmuj?cych się przewozem towarów, które trafiły do Krajowego Rejestru Długów. Od stycznia 2015 r. polskich kierowców jad?cych docelowo do Niemiec lub zajmuj?cych się tam kabotażem (transport wewn?trz kraju) obowi?zuje płaca minimalna w wysokości 8,5 EUR/godzinę. Jej wprowadzenie oznacza wzrost kosztów działalności części firm z branży transportowej, co obniża ich rentowność i skłonność do inwestowania. Tym samym bior?c pod uwagę planowane wprowadzenie podobnych przepisów dotycz?cych płacy minimalnej również we Francji od lipca br., uważamy, że odbicie dynamiki inwestycji w branży transportowej (a w efekcie również w usługach ogółem) jest mało prawdopodobne w kolejnych kwartałach. Takie wnioski sygnalizuj? również wyniki badań koniunktury GUS. Wskazuj? one na stabilizację tempa wzrostu inwestycji w usługach w II kw.

Do spadku inwestycji przedsiębiorstw 50+ w dużym stopniu przyczyniło się również silne obniżenie dynamiki inwestycji w energetyce (zwi?zane z efektem wysokiej ubiegłorocznej bazy). Od połowy 2014 r. realizowano szereg kluczowych przedsięwzięć (rozbudowa i modernizacja starych bloków i budowa nowych bloków energetycznych) w tej branży. Szczyt cyklu inwestycyjnego przypadł na I kw. 2015 r., kiedy wzrosły one o 76,1% r/r wobec 27,7% w IV kw. podbijaj?c dynamikę inwestycji całego sektora przedsiębiorstw o 5,8 pkt. proc. Ust?pienie tego efektu w II kw. przyczyni się do wzrostu dynamiki inwestycji w tej kategorii.

Dynamika nominalnych inwestycji przedsiębiorstw 50+ w przetwórstwie zwiększyła się w I kw. br. do 8,9% r/r wobec 6,2% w I kw. ub. r. W największym stopniu do wzrostu dynamiki inwestycji w tym sektorze przyczyniło się przyspieszenie inwestycji w działach „produkcja artykułów spożywczych”, „produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep”, „produkcja papieru i wyrobów z papieru” oraz „produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych”. W naszej ocenie głównym bodźcem dla szybkiego wzrostu inwestycji w I kw. był wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie przemysłowym, który wyniósł 79,1% wobec 78,3% w IV kw. ub. r. (dane odsezonowane). Wraz ze wzrostem popytu i stopnia wykorzystania mocy wytwórczych przedsiębiorstwa staj? przed konieczności? zwiększania nakładów na środki trwałe. Ostatecznie decyzja o zwiększeniu aparatu produkcyjnego w znacznym stopniu zależy jednak od oczekiwań przedsiębiorców co do przyszłego poziomu produkcji. Dlatego też uważamy, że dalsze przyspieszenie inwestycji w przetwórstwie nast?pi przede wszystkim w tych branżach, w których planowany jest dalszy wzrost produkcji. Jako miarę oczekiwań przedsiębiorców przyjęliśmy kombinację dwóch wyrównanych sezonowo wskaźników koniunktury GUS: bież?cy poziom produkcji oraz oczekiwany poziom produkcji. Następnie obliczyliśmy różnice pomiędzy wartościami wspomnianych wyżej wskaźników dla poszczególnych branż przetwórstwa pomiędzy I kw. br. a pierwszymi dwoma miesi?cami II kw. br. Interpretacja wykresu jest następuj?ca:

  • Zmiana wskaźnika bież?cej produkcji dodatnia, zmiana wskaźnika oczekiwanej produkcji dodatnia (tempo wzrostu produkcji pomiędzy II kw. a I kw. zwiększyło się, oczekiwania co do przyszłego tempa wzrostu poprawiły się w II kw. w stosunku do I kw.; I ćwiartka)
  • Zmiana wskaźnika bież?cej produkcji dodatnia, zmiana wskaźnika oczekiwanej produkcji ujemna (tempo wzrostu produkcji pomiędzy II kw. a I kw. zwiększyło się, oczekiwania co do przyszłego tempa wzrostu pogorszyły się w II kw. w stosunku do I kw.; II ćwiartka)
  • Zmiana wskaźnika bież?cej produkcji ujemna, zmiana wskaźnika oczekiwanej produkcji dodatnia (tempo wzrostu produkcji pomiędzy II kw. a I kw. zmniejszyło się, oczekiwania co do przyszłego tempa wzrostu poprawiły się w II kw. w stosunku do I kw.; IV ćwiartka)
  • Zmiana wskaźnika bież?cej produkcji ujemna, zmiana wskaźnika oczekiwanej produkcji ujemna (tempo wzrostu produkcji pomiędzy II kw. a I kw. zmniejszyło się, oczekiwania co do przyszłego tempa wzrostu pogorszyły się w II kw. w stosunku do I kw.; III ćwiartka)

Zgodnie z informacjami zawartymi na wykresie 10 branż znajduje się w III ćwiartce co oznacza, że zarówno bież?ce tempo wzrostu produkcji w tych sektorach jak i oczekiwania co do jego przyszłego wzrostu pogorszyły się w II kw. w porównaniu do I kw. Wspomniane branże odpowiadaj? ł?cznie za 56,5% produkcji w przetwórstwie. Skala pogorszenia sytuacji w tych kategoriach jest jednak nieznaczna (zmiana wskaźnika tylko lekko ujemna), co oznacza, że wynikaj?ce z niej ograniczenie inwestycji będzie prawdopodobnie niewielkie. Jest to spójne z obserwowanym w II kw. spadkiem stopnia wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie do 78,3% w II kw. 2016 r. z 79,1% w I kw. W siedmiu innych branżach (odpowiadaj?cych ł?cznie za 23,7% produkcji w przetwórstwie) nast?piła poprawa oceny przewidywanego poziomu produkcji. Uważamy zatem, że w poł?czeniu z wci?ż wysokim wykorzystaniem mocy wytwórczych, w II kw. nast?pi nieznaczne przyspieszenie wzrostu nakładów na środki trwałe w przetwórstwie.

Naszym zdaniem, spadek inwestycji przedsiębiorstw w I kw. był przejściowy, na co wskazuj? efekty wysokiej bazy w energetyce oraz utrzymuj?cy się wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych w przetwórstwie. Bior?c pod uwagę niekorzystn? sytuację w branży transportowej oraz pogorszenie oczekiwań przedsiębiorstw dotycz?cych przyszłego poziomu produkcji, skala ożywienia inwestycji firm w II kw. będzie w naszej ocenie nieznaczna. Dodatkowym czynnikiem ograniczaj?cym wzrost inwestycji będzie podwyższona niepewność dotycz?ca kształtowania się warunków makroekonomicznych. Zgodnie z wynikami badań koniunktury NBP (Szybki monitoring, maj 2016), jako główn? barierę dla rozpoczęcia planowanych inwestycji przedsiębiorstwa wskazuj? nasilaj?c? się ogólnie pojęt? niepewność (11,7% wskazań). Niepewność jest obecnie dla przedsiębiorstw poważniejszym problemem niż niedostateczny popyt (3,2%), czy obniżaj?ce się ceny (1,9%). Jednocześnie oczekujemy stopniowej odbudowy inwestycji publicznych, co w poł?czeniu z wygasaniem efektu wysokiej bazy będzie oddziaływać w kierunku zwiększenia rocznej dynamiki nakładów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny. Zarysowane powyżej czynniki stanowi? wsparcie dla naszej prognozy inwestycji ogółem (2,0% r/r w II kw. wobec -1,8% w I kw.).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP