Analizy i badania

Czy czeka nas spowolnienie wzrostu konsumpcji?

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w lipcu do 7,2% r/r z 7,5% w czerwcu, kształtując się poniżej naszej prognozy (7,8%) i konsensusu rynkowego (7,6%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lipcu o 5,1% r/r wobec 5,5% w czerwcu.</p>

>

Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku spadku dynamiki płac w lipcu br. były przesunięcia zmiennych składników wynagrodzenia w górnictwie. Z kolei wsparciem dla dynamiki wynagrodzeń były czynniki statystyczne zwi?zane z korzystn? różnic? w liczbie dni roboczych, podbijaj?ce dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

Lipcowe dane s? zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w kolejnych miesi?cach roczna dynamika wynagrodzeń, wspierana przez umiarkowan? presję płacow? w szeregu branż, będzie się kształtować w przedziale 7-8%. Wyniki badań koniunktury NBP ("Szybki Monitoring NBP”, lipiec 2018) potwierdzaj? tak? ocenę. Wskazuj? one bowiem na spadek presji płacowej, co sygnalizuje małe prawdopodobieństwo eksplozji wzrostu wynagrodzeń w kolejnych kwartałach.

Efekty bazy ograniczyły wzrost zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 9,1 tys. m/m wobec wzrostu o 11,8 tys. w czerwcu. Natomiast roczna dynamika zatrudnienia w lipcu obniżyła się do 3,5% r/r wobec 3,7% w czerwcu. Do spadku dynamiki zatrudnienia w lipcu przyczyniły się efekty wysokiej bazy sprzed roku – w 2017 r. odnotowano najwyższy w historii lipcowy wzrost zatrudnienia w ujęciu miesięcznym (20,6 tys. m/m).

Dzisiejsze dane stanowi? wsparcie dla naszego scenariusza zakładaj?cego stopniowy spadek dynamiki zatrudnienia w najbliższych kwartałach. Tak? tendencję sygnalizował również wspomniany wyżej "Szybki Monitoring NBP”. Opublikowany w nim wskaźnik prognoz zatrudnienia w ostatnich dwóch kwartałach obniżał się, wcześniej rosn?c nieprzerwanie od pocz?tku 2017 r.

Czy czeka nas spowolnienie wzrostu konsumpcji?

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyła w lipcu do 8,7% r/r wobec 9,4% w czerwcu i 9,5% w II kw. Spowolnienie realnego tempa wzrostu funduszu płac stanowi ryzyko w dół dla naszej prognozy stabilizacji dynamiki spożycia prywatnego w III kw. br. na poziomie 4,6%.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw s? w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin