Analizy i badania

Czy Brexit wymusi reorientację polskiego eksportu ?

<p style="text-align: justify;">W scenariuszu bazowym zakładamy, że po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, do czasu podpisania ewentualnej umowy o wolnym handlu ich relacje handlowe będą definiowane przez zasady wynikające z członkostwa Wielkiej Brytanii oraz pozostałych krajów unijnych w WTO (por. MAKROmapa z 15.05.2017). Poniżej przedstawiamy analizę wpływu realizacji naszego scenariusza na marże ze sprzedaży w poszczególnych polskich branżach eksportowych.</p>

>

Zgodnie z naszym scenariuszem bazowym, szczegółowo przedstawionym w poprzedniej MAKROmapie, cła nałożone przez Wielk? Brytanię na polski eksport będ? równe stawkom stosowanym obecnie przez UE względem krajów trzecich. Wysokość przyszłych średnich ceł ad valorem (od wartości) w poszczególnych kategoriach handlu zagranicznego została przedstawiona w tabeli na stronie 7. W naszej analizie koncentrujemy się jedynie na cłach i pomijamy pozostałe ograniczenia w handlu oraz koszty transakcyjne zwi?zane z opuszczeniem przez Wielk? Brytanię wspólnego rynku UE.

W pierwszym kroku badania przyporz?dkowaliśmy poszczególne kategorie handlu zagranicznego do odpowiednich działów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Na tej podstawie policzyliśmy udział eksportu do Wielkiej Brytanii w całkowitym eksporcie danego działu PKD (por. tabela na stronie 6). Następnie wykorzystuj?c dane nt. udziału sprzedaży eksportowej w przychodach ogółem w poszczególnych działach PKD, oszacowaliśmy jaki udział w przychodach stanowi eksport do Wielkiej Brytanii. W kolejnym kroku wykorzystuj?c dane nt. marż na sprzedaży (wynik ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży*100%) w poszczególnych działach PKD obliczyliśmy jak wprowadzenie ceł wpłynie na ich wysokość. Założyliśmy, że marża na sprzedaży na rynku krajowym jak i na rynku brytyjskim jest taka sama. Jednocześnie przyjęliśmy, że cały koszt wprowadzenia ceł zostanie przerzucony na eksporterów do Wielkiej Brytanii. Założyliśmy również, że przychody ze sprzedaży równaj? się przychodom ogółem. Wyniki naszych obliczeń prezentuje poniższy wykres. Szczegółowe dane zostały przedstawione w tabeli na stronie 6.

Wyniki naszej analizy wskazuj?, że wprowadzeniem ceł najsilniej dotknięte zostałyby działy: „produkcja wyrobów tytoniowych (spadek marży na sprzedaży ogółem o 0,4 pkt. proc. do 3,7%), „produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wył?czeniem motocykli” (0,3 pkt. proc.; 4,4%) oraz „produkcja artykułów spożywczych” (0,2 pkt. proc.; 4,8%). W tych działach odnotowany zostałby również najsilniejszy względny spadek marży na sprzedaży. W pozostałych działach wpływ Brexitu na marże byłby ograniczony i nie przekroczyłby 0,1 pkt. proc. Jednocześnie we wszystkich branżach marże pozostałyby dodatnie. Wpływ Brexitu na marże na sprzedaży do Wielkiej Brytanii byłby wyraźnie silniejszy. Zgodnie z naszymi szacunkami w 6 z 25 uwzględnionych w analizie branż eksport do Wielkiej Brytanii stałby się nieopłacalny. Rentowność sprzedaży do Wielkiej Brytanii osi?gnęłaby ujemn? wartość we wszystkich wymienionych wcześniej branżach, a także w działach takich jak „produkcja wyrobów tekstylnych”, „produkcja odzieży” oraz „produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych”. Wyraźny spadek rentowności zostałby odnotowany również w większości pozostałych branż.

Choć wpływ Brexitu na rentowność sprzedaży polskich przedsiębiorstw ogółem będzie w naszej ocenie ograniczony, oczekujemy wyraźnego pogorszenia rentowności polskiego eksportu do Wielkiej Brytanii, która w przypadku niektórych działów przyjmie ujemn? wartość. W efekcie, przyjęcie zasad WTO jako podstawy dla prowadzenia wzajemnej wymiany handlowej pomiędzy Polsk? a Wielk? Brytani? może doprowadzić do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorstw eksportowych o wysokiej ekspozycji na Wielk? Brytanię, które będzie sprzyjać reorientacji polskiego eksportu na inne rynki.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP