Analizy i badania

Czas na zmiany w miejscach pracy, czas na workplace strategy

<p style="text-align: justify;">W dynamicznie zmieniających się organizacjach i w otoczeniu zmieniających się uwarunkowań biznesowych stare modele biur przestają funkcjonować. Jednocześnie rynek, który w ostatnich latach cechuje się z jednej strony dynamicznym wzrostem podaży, a z drugiej znaczącymi zmianami zachodzącymi na rynku pracy – m.in. ewolucją stylów pracy – otwiera coraz szerzej drzwi dla nowych strategii z zakresu tworzenia środowiska pracy.</p>

>

Raport "Workplace Strategy – zaprojektuj doświadczenie w pracy i wyprzedź jutro", opracowany pod kierownictwem Karoliny Dudek, odpowiadaj?cej w BNP Paribas Real Estate Poland za projekty z obszaru Workplace Strategy, pokazuje czym jest i jakie funkcje pełni strategia środowiska pracy, jak wykorzystywać dane naukowe w jej opracowaniu, z jakimi biurowymi wyzwaniami mierz? się dziś firmy i jak wygl?da proces projektowania biura idealnego.

  

Czym jest strategia środowiska pracy?

Zdaniem autorów raportu to nie tylko aranżacja biura, lecz także usystematyzowane podejście do tworzenia środowiska pracy oparte na wnikliwej – naukowej, metodologicznej – analizie tego, jak pracuje dana organizacja, jakie wykonuje zadania, w oparciu o jaki model biznesowy funkcjonuje i jakie ma rzeczywiste potrzeby. To także szereg odpowiedzi na pytania, które dotycz? funkcjonowania, komunikowania się, uczenia czy ścieżek kariery poszczególnych pracowników.

  

Przemyślane i m?drze zaprojektowane biura powinny być dla firm inwestycj?, a nie kosztem. Stworzenie takiej przestrzeni to oczywiście wymagaj?cy proces, ale przejście go w odpowiedni sposób procentuje na koniec biurem, które podnosi efektywność pracy, usprawnia współpracę między zespołami, pomaga w lepszej komunikacji i transferowaniu wiedzy, często także jest narzędziem rozwi?zywania problemów biznesowych. Pomaga również wdrażać strategie i różne projekty biznesowe

MAŁGORZATA FIBAKIEWICZ, DYREKTOR DZIAŁU WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

I dodaje, że biura stworzone w oparciu o strategię środowiska pracy często pomagaj? kształtować kulturę organizacyjn? i budować reputację firmy, co niew?tpliwie pomaga przyci?gać do firmy największe talenty.

Jednym z ważniejszych wniosków płyn?cych z raportu jest konieczność współtworzenia strategii dobrych biur i doboru do nich konkretnych rozwi?zań we współpracy z ich przyszłymi użytkownikami.

  

Zaangażowanie zespołów w tworzenie miejsca pracy powinno odbywać się na kilku płaszczyznach. Aranżowanie przestrzeni nie jest tylko zagadnieniem technicznym. Jest także zwi?zane z procesami społecznymi w organizacjach. Te dwa wymiary – techniczno-organizacyjny i społeczny – s? równie istotne. Na rynku daje się zaobserwować pewien paradoks, polegaj?cy na oczekiwaniu od pracowników zaangażowania, przedsiębiorczości, innowacyjność przy jednoczesnym wył?czaniu ich z procesu tworzenia środowiska pracy. Pytanie, jak w takim razie maj? oni się czuć odpowiedzialni, jak maj? identyfikować się z miejscem pracy, jeśli nie maj? na nie żadnego wpływu?

KAROLINA DUDEK, POMYSŁODAWCZYNI I AUTORKA RAPORTU, WORKPLACE STRATEGY MANAGER, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

Biuro jak dobra apka

Raport "Workplace Strategy – zaprojektuj doświadczenie w pracy i wyprzedź jutro" pokazuje przykład organizacji, która wspólnie z Karolin? Dudek, Workplace Strategy Manager w BNP Paribas Real Estate Poland, stworzyła strategię swojego środowiska pracy i dostosowała do niej swoje biuro. To  Monterail, według Financial Times i Deloitte jedna z najszybciej rozwijaj?cych się firm technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Biuro, tworz?cego od 8 lat aplikacje webowe i mobilne, software house’u mieści się we Wrocławiu w budynku przy Oławskiej 27-29.

  

Zaprojektowanie m?drego i dobrego biura to jak zaprojektowanie dobrej aplikacji. Popatrzmy na design biura jak na interfejs produktu cyfrowego, oba powinny mieć możliwość zmiany wraz z kolejnymi operacjami, ale jednocześnie powinny zachowywać spójność. Specyfik? naszej pracy jest dosyć dynamiczna skalowalność biznesu. Wraz z rozwojem istniej?cych projektów albo z pojawieniem się nowych, powstaj? kolejne zespoły, zdarza się też, że niektóre osoby realizuj? zadania w więcej niż jednym projekcie. Z tego względu, strategiczne jest zapewnienie nie tylko dobrej komunikacji i organizacji pracy dla poszczególnych działów, ale także stworzenie i dbanie o odpowiedni? kulturę organizacji

SZYMON BONIECKI, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL MONTERAIL

Najbardziej niezwykłym miejscem w biurze – dopasowanym do stylu pracy – jest amfiteatr z wydzielon? scen? i monitorami zainstalowanymi pod sufitem. To otwarte i centralne miejsce w którym raz w tygodniu zbiera się cały zespół. Wtedy ogłaszane s? najważniejsze informacje z życia firmy, przekazywane s? wiadomości o nowych kontraktach czy podsumowania projektów, ale to także czas na powitania nowych osób w zespole i zapowiedzi nadchodz?cych meczy piłkarskich firmowej drużyny ZKS  Monterail. Szymon Boniecki podkreśla, że ide? tej przestrzeni jest otwartość, dlatego wieczorami w amfiteatrze odbywaj? się m.in. spotkania społeczności programistycznych. To także jedno z narzędzi headhunterskich firmy.

  

Od czego by tu zacz?ć...

Kluczem w sprawnym przeprowadzeniu złożonego procesu tworzenia strategii środowiska pracy jest jego dobre zaplanowanie w oparciu o założenia i wiedzę oparte na badaniach. Holistyczne podejście przynosi wiele korzyści – pomaga dokładnie zrozumieć, w jaki sposób działa organizacja, zdefiniować sytuację wyjściow?, a także zaplanować proces aranżacji i zaangażować w niego ludzi. To szczególnie istotne w sytuacji, w której rynek powierzchni biurowych oferuje wiele możliwości.

  

Biuro w wieżowcu, w kameralnej kamienicy albo w industrialnych wnętrzach? W jakiej lokalizacji, w jakim s?siedztwie biznesowym, z jakim zapleczem i co istotne za ile? Odpowiedzi na te pytania będ? kształtować firmę przez co najmniej kilka lat

MAŁGORZATA FIBAKIEWICZ, DYREKTOR DZIAŁU WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin