Analizy i badania

Czas na zmiany w miejscach pracy, czas na workplace strategy

<p style="text-align: justify;">W dynamicznie zmieniających się organizacjach i w otoczeniu zmieniających się uwarunkowań biznesowych stare modele biur przestają funkcjonować. Jednocześnie rynek, który w ostatnich latach cechuje się z jednej strony dynamicznym wzrostem podaży, a z drugiej znaczącymi zmianami zachodzącymi na rynku pracy – m.in. ewolucją stylów pracy – otwiera coraz szerzej drzwi dla nowych strategii z zakresu tworzenia środowiska pracy.</p>

>

Raport "Workplace Strategy – zaprojektuj doświadczenie w pracy i wyprzedź jutro", opracowany pod kierownictwem Karoliny Dudek, odpowiadaj?cej w BNP Paribas Real Estate Poland za projekty z obszaru Workplace Strategy, pokazuje czym jest i jakie funkcje pełni strategia środowiska pracy, jak wykorzystywać dane naukowe w jej opracowaniu, z jakimi biurowymi wyzwaniami mierz? się dziś firmy i jak wygl?da proces projektowania biura idealnego.

  

Czym jest strategia środowiska pracy?

Zdaniem autorów raportu to nie tylko aranżacja biura, lecz także usystematyzowane podejście do tworzenia środowiska pracy oparte na wnikliwej – naukowej, metodologicznej – analizie tego, jak pracuje dana organizacja, jakie wykonuje zadania, w oparciu o jaki model biznesowy funkcjonuje i jakie ma rzeczywiste potrzeby. To także szereg odpowiedzi na pytania, które dotycz? funkcjonowania, komunikowania się, uczenia czy ścieżek kariery poszczególnych pracowników.

  

Przemyślane i m?drze zaprojektowane biura powinny być dla firm inwestycj?, a nie kosztem. Stworzenie takiej przestrzeni to oczywiście wymagaj?cy proces, ale przejście go w odpowiedni sposób procentuje na koniec biurem, które podnosi efektywność pracy, usprawnia współpracę między zespołami, pomaga w lepszej komunikacji i transferowaniu wiedzy, często także jest narzędziem rozwi?zywania problemów biznesowych. Pomaga również wdrażać strategie i różne projekty biznesowe

MAŁGORZATA FIBAKIEWICZ, DYREKTOR DZIAŁU WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

I dodaje, że biura stworzone w oparciu o strategię środowiska pracy często pomagaj? kształtować kulturę organizacyjn? i budować reputację firmy, co niew?tpliwie pomaga przyci?gać do firmy największe talenty.

Jednym z ważniejszych wniosków płyn?cych z raportu jest konieczność współtworzenia strategii dobrych biur i doboru do nich konkretnych rozwi?zań we współpracy z ich przyszłymi użytkownikami.

  

Zaangażowanie zespołów w tworzenie miejsca pracy powinno odbywać się na kilku płaszczyznach. Aranżowanie przestrzeni nie jest tylko zagadnieniem technicznym. Jest także zwi?zane z procesami społecznymi w organizacjach. Te dwa wymiary – techniczno-organizacyjny i społeczny – s? równie istotne. Na rynku daje się zaobserwować pewien paradoks, polegaj?cy na oczekiwaniu od pracowników zaangażowania, przedsiębiorczości, innowacyjność przy jednoczesnym wył?czaniu ich z procesu tworzenia środowiska pracy. Pytanie, jak w takim razie maj? oni się czuć odpowiedzialni, jak maj? identyfikować się z miejscem pracy, jeśli nie maj? na nie żadnego wpływu?

KAROLINA DUDEK, POMYSŁODAWCZYNI I AUTORKA RAPORTU, WORKPLACE STRATEGY MANAGER, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

Biuro jak dobra apka

Raport "Workplace Strategy – zaprojektuj doświadczenie w pracy i wyprzedź jutro" pokazuje przykład organizacji, która wspólnie z Karolin? Dudek, Workplace Strategy Manager w BNP Paribas Real Estate Poland, stworzyła strategię swojego środowiska pracy i dostosowała do niej swoje biuro. To  Monterail, według Financial Times i Deloitte jedna z najszybciej rozwijaj?cych się firm technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Biuro, tworz?cego od 8 lat aplikacje webowe i mobilne, software house’u mieści się we Wrocławiu w budynku przy Oławskiej 27-29.

  

Zaprojektowanie m?drego i dobrego biura to jak zaprojektowanie dobrej aplikacji. Popatrzmy na design biura jak na interfejs produktu cyfrowego, oba powinny mieć możliwość zmiany wraz z kolejnymi operacjami, ale jednocześnie powinny zachowywać spójność. Specyfik? naszej pracy jest dosyć dynamiczna skalowalność biznesu. Wraz z rozwojem istniej?cych projektów albo z pojawieniem się nowych, powstaj? kolejne zespoły, zdarza się też, że niektóre osoby realizuj? zadania w więcej niż jednym projekcie. Z tego względu, strategiczne jest zapewnienie nie tylko dobrej komunikacji i organizacji pracy dla poszczególnych działów, ale także stworzenie i dbanie o odpowiedni? kulturę organizacji

SZYMON BONIECKI, WSPÓŁZAŁOŻYCIEL MONTERAIL

Najbardziej niezwykłym miejscem w biurze – dopasowanym do stylu pracy – jest amfiteatr z wydzielon? scen? i monitorami zainstalowanymi pod sufitem. To otwarte i centralne miejsce w którym raz w tygodniu zbiera się cały zespół. Wtedy ogłaszane s? najważniejsze informacje z życia firmy, przekazywane s? wiadomości o nowych kontraktach czy podsumowania projektów, ale to także czas na powitania nowych osób w zespole i zapowiedzi nadchodz?cych meczy piłkarskich firmowej drużyny ZKS  Monterail. Szymon Boniecki podkreśla, że ide? tej przestrzeni jest otwartość, dlatego wieczorami w amfiteatrze odbywaj? się m.in. spotkania społeczności programistycznych. To także jedno z narzędzi headhunterskich firmy.

  

Od czego by tu zacz?ć...

Kluczem w sprawnym przeprowadzeniu złożonego procesu tworzenia strategii środowiska pracy jest jego dobre zaplanowanie w oparciu o założenia i wiedzę oparte na badaniach. Holistyczne podejście przynosi wiele korzyści – pomaga dokładnie zrozumieć, w jaki sposób działa organizacja, zdefiniować sytuację wyjściow?, a także zaplanować proces aranżacji i zaangażować w niego ludzi. To szczególnie istotne w sytuacji, w której rynek powierzchni biurowych oferuje wiele możliwości.

  

Biuro w wieżowcu, w kameralnej kamienicy albo w industrialnych wnętrzach? W jakiej lokalizacji, w jakim s?siedztwie biznesowym, z jakim zapleczem i co istotne za ile? Odpowiedzi na te pytania będ? kształtować firmę przez co najmniej kilka lat

MAŁGORZATA FIBAKIEWICZ, DYREKTOR DZIAŁU WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWYCH, BNP PARIBAS REAL ESTATE POLAND

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Koronawirus: pakiet antykryzysowy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet antykryzysowy. Są to: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...

Newsletter Specjalny nr 6

Prace legislacyjne nad ustawą regulującą tzw. tarczę antykryzysową zostały zakończone i w dniu 31 marca 2020r. weszła w życie zasadnicza większość...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP