Analizy i badania

Czas na pracowników ze wschodniej Europy

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Pozyskanie pracowników zza wschodniej granicy i uzyskanie dla nich pozwolenia na pracę to szansa a zarazem wyzwanie dla pracodawców, którzy mają trudności ze znalezieniem pracowników w Polsce. Najważniejsze aspekty związane z zatrudnieniem pracowników z Europy Wschodniej przedstawia ekspert agencji zatrudnienia Go West&amp;Co.</strong></span></span></p>

>

Rynek pracy nieustannie i dynamicznie się zmienia. Przedsiębiorstwa, które korzystaj? na wzroście PKB zarówno polskiej gospodarki, jak i naszego zachodniego s?siada, otrzymuj? coraz większe zamówienia, rośnie więc potrzeba zatrudniania nowych osób, zwłaszcza wykwalifikowanych pracowników fizycznych. W tym samym czasie Polacy nadal chętnie wyjeżdżaj? do pracy do Niemiec i innych krajów starej Unii. Do decyzji o emigracji, chociaż na kilka miesięcy, skłania ich często nawet kilkukrotnie wyższe wynagrodzenie niż to, które otrzymywaliby pracuj?c na podobnym stanowisku w kraju. Drastyczny spadek bezrobocia nie jest więc zjawiskiem sezonowym a brak pracowników odczuwa większość przedsiębiorstw. W tej sytuacji pracodawcy coraz chętniej korzystaj? ze wsparcia pracowników zza wschodniej granicy. O kwestiach formalnych zwi?zanych z zatrudnieniem, odczuciach i obawach pracodawców, a także oczekiwaniach samych pracowników mówi ekspert Go West&Co, agencji zatrudnienia specjalizuj?cej się w rekrutacji pracowników z rynków Europy Wschodniej.  

Uzupełnienie braków kadrowych  

Emigracja Polaków w celach zarobkowych spowodowała, że aktualnie w Polsce brakuje r?k do pracy. Pracodawcy próbuj? niwelować ten problem np. podnosz?c płace. Niestety, w niektórych regionach brakuje kandydatów, którzy maj? wymagane kwalifikacje i poszukuj? pracy, dlatego nie zawsze podniesienie wynagrodzenia skutkuje większym zainteresowaniem ofertami pracy. Brak poszukiwanych pracowników powoduje poważne perturbacje zwłaszcza w okresie zwiększonych zamówień. Rozwi?zaniem, do którego przekonuje się coraz więcej firm, jest zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy.  

Pracownicy ze Wschodu, podobnie jak Polacy, chętnie emigruj? w celach zarobkowych. Charakteryzuje ich wysoka motywacja do pracy i mobilność. Warunki zatrudnienia w Polsce, w tym wysokość pensji, s? dla nich atrakcyjne, dlatego chętnie korzystaj? z ofert pracy proponowanych im przez wyspecjalizowane firmy rekrutacyjne – komentuje Andrzej Trela, Prezes Go West&Co Agencje zatrudnienia pozyskuj? pracowników zarówno już przebywaj?cych w Polsce, jak i osoby, które rozważaj? i dopiero planuj? przyjechać do naszego kraju – dodaje ekspert.  

Legalne zatrudnienie  

Decyzja o zatrudnieniu pracowników ze Wschodniej Europy często nie należy do łatwych. Pierwsze w?tpliwości pracodawców dotycz? spełnienia wszystkich warunków formalnych zwi?zanych z zatrudnieniem, a przepisy s? niejasne i często wymagaj? doprecyzowania. Z pomoc? przychodz? wyspecjalizowane agencje zatrudnienia, które wiedz? jak krok po kroku, zgodnie z obowi?zuj?cym prawem, zatrudnić pracownika ze Wschodu i bior? na siebie cał? odpowiedzialność zwi?zan? z uzyskaniem pozwolenia na pobyt i legaln? pracę w RP. Dla pracodawców te kwestie wydaj? się największym wyzwaniem. Polskie władze wydaj? kilkanaście typów wiz i czasem zgoda na zatrudnienie wymaga konsultacji z urzędem pracy. Najbardziej popularn? form? zezwolenia jest oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy obywatelom wybranych krajów (Federacja Rosyjska, Ukraina, Gruzja, Białoruś, Mołdawia). Taki dokument pozwala na legalne zatrudnienie pracownika na okres 6 miesięcy w ci?gu kolejnych 12 miesięcy pobytu, a jego uzyskanie trwa około 7 dni. To pozwala szybko reagować na aktualne potrzeby pracodawców, którym zależy na natychmiastowym pozyskaniu pracowników. Najkrótszy czas, w jakim agencja zatrudnienia jest w stanie dostarczyć pracownika, to 2 tygodnie. Oczywiście, im bardziej specjalistyczne stanowisko, tym dłuższy jest to okres. Na przykład zrekrutowanie wykwalifikowanego spawacza może trwać nawet miesi?c. S? również specjaliści, których pozyskanie jest bardzo trudne, ponieważ Polska nie honoruje dokumentów uprawniaj?cych ich do wykonywania zawodu np. lekarza, a uzyskanych poza RP.  

Jeżeli firma chciałaby zatrzymać pracownika na dłużej to istnieje możliwość uzyskania karty czasowego pobytu i zezwolenia na pracę u danego pracodawcy. Z obserwacji Go West&Co wynika, że ponad 50% pracowników jest zainteresowanych takim rozwi?zaniem. Poza tym, wielu obywateli Ukrainy i Rosji posiada Kartę Polaka, która zapewnia swobodny dostęp do naszego rynku pracy – uważa Andrzej Trela.  

Kary  

Nielegalne zatrudnianie obywateli innych krajów może nieść za sob? bardzo poważne konsekwencje zarówno dla pracodawców, jak i samych cudzoziemców. Zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarówno powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, jak i nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca stanowi? wykroczenia. Czyn popełniony przez osobę działaj?c? w imieniu pracodawcy jest zagrożony kar? grzywny w wysokości od 3.000 do 5.000 zł, zaś cudzoziemcowi grozi grzywna od 1.000 do 5.000 zł.Więcej na temat...1 W razie skazania za przestępstwo s?d może orzec zakaz dostępu firmy do niektórych środków unijnych lub nakazać jej zapłatę na rzecz Skarbu Państwa równowartości takich środków otrzymanych w ci?gu ostatniego roku.  

Obawy pracodawców  

Zatrudnienie pracowników ze Wschodu na pocz?tku może budzić duże obawy pracodawców. W zwi?zku z tym, często firmy na próbę zatrudniaj? tylko kilka lub kilkanaście osób, chc?c w ten sposób sprawdzić jak będzie układała się ich współpraca z innymi pracownikami, czy bariera językowa nie zaburzy pracy zespołu, czy nowi pracownicy wykaż? się zaangażowaniem i gotowości? do nauki.  

Dzięki zbliżonej kulturze i podobnemu językowi pracownicy ze Wschodu bardzo szybko adaptuj? się do nowych warunków. Firmy, które pocz?tkowo podchodz? ostrożnie do kwestii zatrudniania obcokrajowców, szybko przekonuj? się, że bardzo dobrze wykonuj? oni swoje obowi?zki, s? zmotywowani i efektywni. Po kilku miesi?cach, a nawet tygodniach, pracodawcy często chc? rozszerzyć współpracę i zatrudnić kolejne osoby – podsumowuje Andrzej Trela.  

Oczekiwania pracowników  

Pracownicy ze Wschodu oczekuj? od polskich pracodawców odpowiednich warunków zatrudnienia, czasu na zapoznanie się obowi?zkami, a także pomocy w zakwaterowaniu blisko pracy. Firmy rekrutuj?ce pracowników np. z Ukrainy wysyłaj? kandydatom dokładny opis przyszłych miejsc zamieszkania. Oprócz standardu pomieszczeń, dla pracowników zza wschodniej granicy bardzo ważna jest ich odległość od miejsca pracy. Wszelkie koszty takie jak np. cena biletów miesięcznych powinny być znane pracownikom jeszcze przed przyjazdem. Dzięki przekazaniu pełnej informacji na temat warunków pracy, pobytu, a także utrzymania udaje się unikn?ć niepotrzebnych nieporozumień.  

Naszym klientom, którzy planuj? zatrudnić pracowników ze Wschodu doradzamy przygotowanie dokładnych opisów, a w przypadku stanowisk fizycznych nawet filmów pokazuj?cych przyszł? pracę. Z naszej strony możemy sprawdzić kompetencje pracowników np. manualne lub językowe, aby kandydaci byli jak najlepiej dopasowani i spełniali oczekiwania przyszłych pracodawców – mówi Andrzej Trela.  

Jeśli sytuacja na polskim rynku pracy nie ulegnie zmianie to prawdopodobnie pracownicy ze Wschodu będ? jedyn? szans? na uzupełnienie braków kadrowych. Gdy pracodawca nie może znaleźć doświadczonych pracowników w Polsce, warto aby pamiętał, że tuż obok, za wschodni? granic? czekaj? zmotywowani i gotowi na zmianę kandydaci.

Więcej na temat...1Źródło:https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/legalnosc-zatrudnienia/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-polsce/6495,jakie-konsekwencje-groza-pracodawcy-za-nielegalne-zatrudnienie-cudzoziemca-i-obcokrajowcowi-za-nielegalne-wykonywanie-pracy-.html#,  data: 13.10.2016

  ***  

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad 12 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji, optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi, w transgranicznym delegowaniu pracowników oraz pozyskiwaniu pracowników z rynków Europy Wschodniej.GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.  

Spółka Go West&Co powstała we wrześniu 2016 roku i specjalizuje się w pozyskiwaniu pracowników z Europy Wschodniej. Firma rekrutuje lub oddelegowuje pracowników do klientów Grupy Kapitałowej LeasingTeam. Za dotarcie do kandydatów i ich zrekrutowanie odpowiada dedykowany zespół specjalistów, którzy znaj? wschodni rynek pracy, biegle posługuj? się językiem ukraińskim i rosyjskim. Spółka dysponuje baz? kandydatów, któr? wci?ż poszerza. Dzięki doskonałej znajomości przepisów, GoWest&Co zapewnia szybki dostęp do osób z zalegalizowanym pobytem i prawem do pracy.  

LeasingTeam Group na LinkedIn

Kontakt dla dziennikarzy:  

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl  

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19