CridoTaxand: MF straszy spółki transferujące zyski

<p style="text-align: justify;"><strong>18 grudnia br. opublikowano komunikat o zamierzeniach Ministerstwa Finansów (MF) na rok 2016 w zakresie kontroli cen transferowych. </strong></p>

>

Po pierwsze MF informuje, że przyj?ł jako jeden z priorytetów w 2016 roku weryfikację cen transferowych w podmiotach powi?zanych. Zgodnie z komunikatem,  „wykorzystane zostan? doświadczenia wynikaj?ce z już prowadzonych kontroli w podmiotach powi?zanych, a dodatkowo w celu poprawy skuteczności MF dokona zmian strukturalnych i przeznaczy zasoby na ten kierunek działań.”

Jednocześnie MF zachęca do dobrowolnej korekty deklaracji podatkowej (wynikaj?cej z korekty cen transferowych), poprzez możliwość skorzystania z obniżki odsetek za zaległy podatek o 50%. Co więcej, złożenie korekty deklaracji może nast?pić bez uzasadnienia przyczyny. Minister Finansów zachęca podatników, którzy stosowali nierynkowe ceny transferowe w latach 2011-2015 do złożenia korekt za te lata do końca I kwartału 2016 roku.  

Na koniec MF straszy podatników, rekomenduj?c im wstrzymanie się z praktyk? dokonywania w ostatnich dniach 2015 roku transferów, które maj? służyć zmniejszeniu wykazywanego w Polsce dochodu, bowiem w drugim kwartale 2016 takie operacje będ? badane przez organy skarbowe.

Komunikat jest zgodny z wcześniejszymi inicjatywami MF maj?cymi na celu ograniczenie transferu zysku za granicę. Należy mieć jednak nadzieję, że nie wszystkie korekty cen transferowych będ? automatycznie podważane, gdyż bardzo często wynikaj? one z uzasadnionej i udokumentowanej polityki polegaj?cej na korekcie rentowności w celu osi?gnięcia wyniku zgodnego z zasad? ceny rynkowej.  

Link do pełnego komunikatu  tutaj.

Więcej informacji o aktualnych trendach w cenach transferowych można znaleźć w kanale informacyjno-blogowym cenytransferowe.taxand.pl. Już wkrótce więcej szczegółów na temat planowanego na 14 stycznia webinarium "Ceny transferowe – nowy obszar zwiększonego zainteresowania fiskusa", które poprowadz? doradcy podatkowi z Crido Taxand.

UWAGA: Jedn? z sankcji w przypadku zakwestionowania rozliczeń z podmiotami powi?zanymi jest możliwość poci?gnięcia do osobistej odpowiedzialność członka zarz?du / osoby odpowiedzialnej za finanse w spółce. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem CridoTaxand i CridoLegal „Członkowie zarz?du na celowniku organów skarbowych”, gdzie znajduj? się szczegółowe informacje zwi?zane z postępowaniami karnymi skarbowymi. Raport można pobrać na blogu podatkiwbiznesie.pl.

***

O CridoTaxand

CridoTaxand jest pierwsz? na polskim rynku firm? konsultingow?, która nie ł?czy usług doradczych i audytorskich, działaj?c? w międzynarodowej sieci. Firma powstała w 2005 roku.   Od pocz?tku swojej działalności należy do międzynarodowej sieci podatkowej Taxand, która liczy 2000 doradców podatkowych i 500 partnerów w 46 krajach. 150-osobowy zespół CridoTaxand w Polsce doradza klientom w obszarze podatków, pozyskiwania finansowania, szczególnie z funduszy UE, prawa (CridoLegal) i strategii biznesowych (Crido Business Consulting). Zarówno firma, jak i jej eksperci zajmuj? najwyższe pozycje w rankingach podatkowych i jako doradcy w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

Więcej informacji o CridoTaxand na taxand.pl a o Taxand na taxand.com.

Kontakt dla mediów:

Magdalena Żuk, Dyrektor ds. PR I Marketingu
CridoTaxand
magdalena.zuk@taxand.pl| +48 608 36 29 96

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!