Aktualności firm stowarzyszonych

Co czwarta firma liczy na poprawę sytuacji w ciągu 3 lat, co druga nie spodziewa się żadnych zmian

<p style="text-align: justify;">Polscy przedsiębiorcy są umiarkowanymi optymistami w swoich długoterminowych prognozach. Połowa z nich uważa, że w ciągu najbliższych 3 lat sytuacja w ich branży nie zmieni się, a 27% oczekuje poprawy. Tylko 4% jest zdania, że będzie gorzej – wynika z raportu EFL „Inwestycje w MŚP. Pod lupą”. Największymi optymistami są firmy produkcyjne (48% odpowiedzi przewidujących poprawę) oraz budowlane (odpowiednio 43%), najmniejszymi zaś – przedsiębiorstwa handlowe (jedynie 14%). Co więcej, im większa firma, tym bardziej optymistyczna.</p>

>

  Z cyklicznie realizowanych przez nas badań oraz obserwacji naszych klientów wynika, że plany inwestycyjne małych i średnich firm pozostaj? obecnie na obniżonym poziomie w porównaniu z minionymi latami.  Taki stan rzutuje również na prognozy dotycz?ce sytuacji w branży, które na najbliższe trzy lata s? bardzo ostrożne. Aż połowa zapytanych firm nie przewiduje żadnych zmian, czyli spodziewa się stagnacji, co nie jest dobr? wiadomości? dla całej polskiej gospodarki. Za takimi opiniami kryje się kilka powodów. Między innymi niższa absorpcja środków unijnych pomiędzy dwoma perspektywami unijnymi. Mamy wyraźne opóźnienie w wydatkowaniu środków z perspektywy 2014-2020.  Dodatkowym ograniczeniem rozwojowym jest niestabilna, w ocenie firm, sytuacja w kraju i na świecie, w tym zwłaszcza zmiany legislacyjne oddziałuj?ce bezpośrednio na kondycję i zyski przedsiębiorstw. Liczę jednak, że przeszkody te  maj? charakter przejściowy, a w kolejnych miesi?cach będziemy świadkami poprawy nastrojów przedstawicieli MŚP oraz odbicia inwestycyjnego Polski  – mówi  Radosław Kuczyński, prezes zarz?du EFL.

MŚP umiarkowanymi optymistami

Z badania „Inwestycje w MŚP. Pod lup?” wynika, że połowa MŚP prognozuje, że w ich branży w ci?gu najbliższych 3 lat nie nast?pi istotna zmiana sytuacji. 27% zapytanych uważa, że sytuacja zdecydowanie lub raczej się poprawi. Pogorszenia spodziewa się jedynie 4% przedsiębiorców.  W efekcie MŚP s? również ostrożne przy prognozowaniu swojego rozwoju i w najbliższych latach nie przewiduj? jakichś rewolucyjnych wstrz?sów. Pytani o wielkość produkcji, zyski czy nowości w ofercie, zdecydowanie najczęściej odpowiadaj?, że parametry te pozostan? na niezmienionym poziomie. Konsekwencj? będzie brak wzrostu inwestycji. Utrzymanie ich na tym samym poziomie zapowiada ponad 60 proc. firm. Co więcej, tylko co dziesi?ty przedsiębiorca planuje wzrost eksportu.

Produkcja i budowlanka w dobrych nastrojach, handel w słabszych

Największymi optymistami w kwestii przewidywania wydarzeń w najbliższych trzech latach s? firmy z sektora produkcyjnego, gdzie aż 48% przewiduje poprawę, a także budowlanego – 43% optymistów. To może być zwi?zane z nadziej? na ponowny wzrost inwestycji infrastrukturalnych w zwi?zku z now? perspektyw? unijn?.

–  W ci?gu najbliższej perspektywy unijnej przewiduję wzrost naszej firmy i branży. Na razie – podobnie jak cała branża infrastrukturalna – jesteśmy w okresie wyczekiwania na nowe przetargi, które wkrótce powinny się pojawić. W planach mamy przecież dokończenie wielu kilometrów dróg i autostrad właśnie dzięki współfinansowaniu ich ze środków UE  – mówi Andrzej Zygmunt, współwłaściciel Klotoida, firmy oferuj?cej usługi projektowe dotycz?ce budowy oraz przebudowy dróg i obiektów inżynierskich.

Najmniej przedsiębiorców patrz?cych z nadziej? w przyszłość jest w firmach handlowych – jedynie 14%, co dla odmiany może być zwi?zane z ogromn? konkurencj? panuj?c? w handlu.

Bior?c pod uwagę wielkość firmy, najbardziej pesymistyczne w swoich prognozach na najbliższe 3 lata s? podmioty mikro. Tylko co pi?te przedsiębiorstwo zatrudniaj?ce do 9 pracowników liczy na poprawę sytuacji. Wśród małych firm odsetek optymistów wynosi 29%, a wśród średnich już co trzecia spodziewa się „lepszych czasów” (35%).

Pełna wersja raportu dostępna jest pod adresem:  http://media.efl.pl/reports/16870

Zapraszamy również do obejrzenia filmu pod adresem:  http://media.efl.pl/presskit/959692  

***

Metodologia badania:

Badanie „Inwestycje w MŚP. Pod lup?”  zostało zrealizowane przez Ecorys Polska na zlecenie EFL S.A. na reprezentatywnej grupie 500 firm dobranych w sposób losowo-kwotowy, wśród których były mikro-, małe i średnie firmy (zatrudniaj?ce do 250 osób). Ogólnopolska próba uwzględnia zróżnicowanie ze względu na zatrudnienie, działalność i liczbę firm przypadaj?cych na województwo. Bł?d pomiaru wynosi 2, ufność – 0,95. Respondentami były osoby decyzyjne, odpowiedzialne za rozwój firmy (właściciel, wspólnik, prezes, dyrektor zarz?dzaj?cy, dyrektor finansowy, dyrektor ds. rozwoju, szef działu B+R, specjalista ds. inwestycji lub inne z wskazane jako odpowiedzialne za rozwój). Badanie wykonano metod? ilościow?, technik? CATI (wywiad telefoniczny) w dniach 3-10 czerwca 2016 roku.

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  czterokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 285 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19