Analizy i badania

Brak podatku u źródła od niektórych usług doradczych

<p><span><span>W ostatnim czasie zapadły dwa interesujące wyroki dotyczące opodatkowania usług doradczych świadczonych przez nierezydent&oacute;w na rzecz polskich podmiot&oacute;w. Jest to wyrok NSA z 2 czerwca br. (sygn. akt: II FSK 138/10) oraz wyrok WSA w Krakowie z 27 maja br. (sygn. akt: I SA/Kr 607/11).</span></span></p>

>

W obu przypadkach podatnicy skierowali do organów podatkowych pytanie, czy s? zobowi?zani pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłacanych nierezydentom z tytułu świadczenia usług doradczych. Ważnym elementem obu stanów faktycznych było to, iż usługi były wykonywane wył?cznie poza granicami kraju. Maj?c na uwadze powyższe, podatnicy stali na stanowisku, iż nie maj? oni obowi?zku odprowadzania podatku dochodowego, gdyż usługi te w ogóle nie podlegaj? opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce.

Organy podatkowe nie zgodziły się z tym pogl?dem. Niemniej, s?dy administracyjne stanęły po stronie podatników. W przytoczonych wyżej wyrokach s?dy administracyjne zwróciły uwagę na brzmienie art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654; dalej: „ustawa o CIT”) oraz art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307). Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT „podatnicy, jeżeli nie maj? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarz?du, podlegaj? obowi?zkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osi?gaj? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Pod pojęciem "terytorium, z którym wi?że się osi?ganie dochodów" należy natomiast rozumieć miejsce, „gdzie dokonuj? się czynności lub położone s? nieruchomości (źródło), które generuj? dochód i s? jego przyczyn? sprawcz?. (...) Czynności? tak? nie jest ani wypłata wynagrodzenia, ani wykorzystanie efektów zrealizowanej umowy, nieistotna jest nadto z tego punktu widzenia siedziba polskiego płatnika.” Tym samym, jeśli usługi te były świadczone wył?cznie poza granicami Polski, nawet jeśli ich efekt był wykorzystywany w kraju, wypłata wynagrodzenia z ich tytułu nie podlega opodatkowaniu polskim podatkiem u źródła.

Wyrok NSA z 2 czerwca br. jest wyrokiem prawomocnym. Wyrok WSA w Krakowie z 27 maja br. jest wyrokiem nieprawomocnym.

informacja przygotowana przez prawników z kancelarii KKS LEGAL

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin