Aktualności firm stowarzyszonych

BNP Paribas wprowadza nowy produkt strukturyzowany oparty o indeks surowcowy

<p><span><span>Przez 5 tygodni, od 17 października do 18 listopada, BNP Paribas Bank Polska proponuje klientom zakup nowego produktu strukturyzowanego PlanetProfit III, opartego o indeks surowcowy BNP Paribas Millenium L/S Commodities 6% PLN ER. </span></span></p>

>

PlanetProfit III to kolejna edycja produktu strukturyzowanego w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie, przygotowanego przez BNP Paribas Bank we współpracy z TU AXA. Instrumentem bazowym dla tego produktu jest indeks BNP Paribas Millenium L/S Commodities 6% PLN ER, który umożliwia inwestycję w różne klasy towarów, w tym surowce energetyczne, metale przemysłowe, metale szlachetne oraz produkty rolne. Dobór składowych portfela ustalany jest tak, aby maksymalizuj?c zysk z inwestycji zachować poziom zmienności (ryzyka) nie wyższy niż 6 proc.

PlanetProfit III gwarantuje 100 proc. ochrony kapitału na koniec okresu ubezpieczenia. Możliwy do osi?gnięcia zysk w postaci premii nie podlega podatkowi Belki. Ponadto w okresie subskrypcji można osi?gn?ć dodatkowy zysk z lokaty pomostowej.
Minimalna składka wynosi 3 000 zł. Przystapienie do ubezpieczenia nie wi?że się z żadnymi dodatkowymi opłatami; warunkiem zakupu produktu jest natomiast posiadanie konta w BNP Paribas Banku. Okres inwestycji w produkt to 2 lata.
Klient ma możliwość wycofania zainwestowanych środków przed końcem inwestycji –
w takim wypadku nie przewidziano ochrony kapitału. Wcześniejszy wykup wi?że się
z konieczności? poniesienia opłaty likwidacyjnej.

– W trakcie trwania inwestycji, co pół roku, przeprowadzane s? obserwacje wartości indeksu BNP Paribas Millenium L/S Commodities 6% PLN ER. Punkt odniesienia dla kolejnych obserwacji stanowi wartość indeksu z dnia 28 listopada 2011 roku. Wynik obserwacji to różnica między wartości? indeksu w dniu badania, a wartości? z dnia 28 listopada. Wartość premii, stanowi?cej całkowity zysk dla klienta, to średnia arytmetyczna wyników czterech obserwacji – wyjaśnia zasady działania produktu Piotr D?browski, dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty dla Klienta Indywidualnego. – Jeżeli w danej obserwacji wartość indeksu jest niższa od wartości pocz?tkowej, wówczas za wynik obserwacji przyjmujemy do obliczeń
0 proc.

Nowy produkt jest dostępny we wszystkich 220 oddziałach BNP Paribas Banku na terenie całej Polski.

Planet Profit III to kolejny w ofercie BNP Paribas Banku produkt strukturyzowany oparty
o indeks surowcowy (w 2010 r. w sprzedaży znalazły się PlanetProfit i PlanetProfit II).

– Rynek surowców jest alternatyw? dla rynku akcji, dlatego inwestycje w produkty oparte o indeksy surowcowe stanowi? dobre rozwi?zanie dla klientów rozważaj?cych efaktywne lokowanie swoich nadwyżek finansowych – dodaje Piotr D?browski. Przykładowo, z danych agencji Bloomberg wynika, iż w okresie od 16 sierpnia 2010 roku do 16 sierpnia 2011 roku indeks BNP Paribas Millenium Long Short Commodities 6 proc. PLN ER wzrósł o 10,95 proc. Oznacza to, że osi?gn?ł ponad dwukrotnie lepszy wynik niż WIG 20 (5,07 proc.) czy Euro Stoxx 50 (-8,32 proc).

BNP Paribas Bank Polska SA należy do grupy BNP Paribas, wiod?cej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu, jednego z sześciu najsolidniejszych banków na świecie według Standard&Poor’s. BNP Paribas zatrudnia przeszło 200 tys. osób w ponad 80 krajach. Grupa prowadzi działalność w zakresie m.in. bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej oraz zarz?dzania aktywami i maj?tkiem.
BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwi?zania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin