Blisko 40% firm z branży dóbr konsumpcyjnych jest niedostatecznie przygotowanych do budowania dobrych doświadczeń swoich klientów

<p style="text-align: justify;"><strong>Dynamiczna sytuacja na rynkach wymusza coraz większą konkurencyjność i elastyczność wśród firm z branży dóbr konsumpcyjnych. Aż 90% kadry zarządzającej przewiduje, że tempo zachodzących zmian będzie rosło – wynika z badania KPMG i organizacji The Consumer Goods Forum, przeprowadzonego wśród 526 członków kadry kierowniczej międzynarodowych producentów dóbr konsumpcyjnych oraz sieci handlowych w 31 krajach. 52% podmiotów, które w ostatnich latach notowały wzrosty przychodów i udziałów w rynku, opierały swoje strategie biznesowe przede wszystkim na dostarczaniu konsumentom produktów o wysokiej jakości oraz pozytywnych doświadczeń zakupowych. Jednocześnie ponad połowa organizacji osiągających słabsze wyniki skupiała się na szybkości obsługi i powszechnym dostępie do swoich produktów lub punktów sprzedaży. Aż 39% respondentów uważa, że ich organizacje są niedostatecznie lub słabo przygotowane do budowania dobrych doświadczeń swoich klientów.</strong></p>

>

Z badania KPMG wynika, że firmy, które potrafi? budować swój biznes wokół potrzeb klientów (ang.  customer-centricity organization), w większości przypadków osi?gaj? wyższe wzrosty sprzedaży niż średnia charakterystyczna w tym sektorze. Szerokie wykorzystanie analityki danych, pozwala organizacjom produkcyjnym i handlowym efektywniej odpowiadać na potrzeby konsumentów oraz wzmacniać pozytywne doświadczenia i zaangażowanie swoich klientów. Powyższe działania prowadz? do zdobywania zaufania i lojalności coraz szerszych grup konsumenckich, co zostało wskazane jako najważniejszy priorytet przez 33% menedżerów z branży dóbr konsumpcyjnych. Jednocześnie połowa menedżerów twierdzi, iż zmiany zachowań konsumentów (51% wskazań) oraz  nowoczesne technologie (43% wskazań) odpowiadaj? m.in. za innowacje, które znacz?co wpłynęły na  obecny układ udziałów w rynkach.  

Nowe produkty i modele biznesowe głównymi czynnikami zmian w sektorze FMCG

Jak wynika z badania KPMG, firmy z branży dóbr konsumpcyjnych s? coraz bardziej świadome, że  nowe produkty oraz nowe modele biznesowe proponowane głównie przez startupy mog? w  szybkim tempie zmienić obecn? sytuację na rynku.

Powszechna wymiana doświadczeń między konsumentami może wpłyn?ć na osłabienie dotychczasowego poziomu ich lojalności do znanych i tradycyjnych marek na rzecz pojawiaj?cych się nowości. Aby nadal utrzymać i rozwijać swoj? pozycję na rynku, producenci oraz sieci handlowe musz? efektywniej korzystać z danych rynkowych, żeby właściwie rozumieć potrzeby klientów, a  przez to budować ich lepsze doświadczenia. Obecnie 75% badanych firm aktywnie wykorzystuje media społecznościowe do komunikacji z konsumentami, a 65% deklaruje, iż używa rozbudowanych systemów analitycznych do lepszego rozumienia swoich klientów. Jedynie 25% respondentów deklaruje wdrożenie u siebie nowoczesnych systemów analizuj?cych dane zakupowe swoich klientów.  

W tak dynamicznym środowisku opieranie swojej strategii jedynie na sile marek zaczyna być niewystarczaj?ce by osi?gać wzrosty sprzedaży każdego roku. Zmiany o charakterze przełomowym, od  zawsze były wyzwaniem dla podmiotów działaj?cych na dojrzałych rynkach. Dzięki takim zmianom, część firm gwałtownie rośnie, a inne znikaj? z rynku. Problemem zarz?dzania w XXI wieku nie s?  same zmiany, ale ich częstotliwość i zdecydowane przyśpieszenie za spraw? nowych technologii. W  dzisiejszym świecie ciężko już mówić o długotrwałej przewadze strategicznej. Obecnie największym wyzwaniem dla zarz?dów firm operuj?cych na rynkach dóbr konsumpcyjnych – niezależnie od tego czy s? to producenci, czy sieci handlowe – jest utrzymanie właściwego balansu pomiędzy strategiami wzrostu wynikaj?cego ze skalowania biznesu a utrzymaniem „ducha przedsiębiorczości”, tak  charakterystycznego dla małych, startuj?cych dopiero organizacji  – mówi  Maciej Szatkowski, starszy menedżer w dziale usług doradczych w zespole doradczym dla sektora FMCG w KPMG w Polsce.

Do 2019 r. 90% firm będzie inwestowało w zaawansowan? analitykę danych

Wyniki badania KPMG wskazuj?, iż analityka i przetwarzanie danych (ang.  Data & Analytics) zbieranych na temat zachowań konsumenckich jest w tej chwili punktem wyjścia do działań rozwojowych firm operuj?cych na rynku dóbr konsumpcyjnych – 75% menedżerów stosuje zaawansowan? analizę danych do poprawy poziomu dostępności produktów lub zarz?dzania cenami.  

Wiedza na temat preferencji klientów dostępna w czasie rzeczywistym, umożliwia firmom handlowym i usługowym obsługę klientów na zupełnie nowym poziomie. Takie podejście pozwala na  dostarczanie konsumentom dóbr i usług takich, jakich oczekuj? w odpowiednim dla nich czasie. Respondenci badania wskazuj? również, iż szybka analiza danych konsumenckich umożliwia jednocześnie prowadzenie działań i inicjatyw w całym łańcuchu dostaw (65% wskazań), przez co  firmy produkcyjne czy usługowe maj? możliwość dostarczania swoich produktów w sposób efektywniejszy kosztowo. Wkrótce firmy z branży dóbr konsumpcyjnych, które nie będ? stosowały zaawansowanej analityki danych nie będ? już konkurencyjne – aż 62% badanych respondentów wskazało obszary analityki danych, jako krytyczne dla rozwoju swojego biznesu. Obecnie 65% bior?cych udział w badaniu organizacji zainwestowało w  analitykę danych, a z deklaracji respondentów wynika, że do 2019 r. odsetek firm inwestuj?cych w ten obszar osi?gnie poziom 90%.  

Z badania KPMG wynika, że efektywne użycie sztucznej inteligencji (ang.  Artoficial Inteligence), do  szybkiej analizy danych i rozpoznawania potrzeb klientów jest w dalszym ci?gu na niskim poziomie. Niemniej jednak 41% firm, które deklaruj? inwestycje w systemy sztucznej inteligencji, zamierza je wykorzystywać właśnie w celu zwiększenia rozumienia potrzeb konsumentów i poprawy ich obsługi.  

Sztuczna inteligencja, urz?dzenia i systemy mobilne, rozwi?zania oparte na chmurze, internet rzeczy czy robotyka to technologie, które na naszych oczach zmieniaj? sposoby produkcji i sprzedaży dóbr konsumpcyjnych. Technologie te nie tylko pozwalaj? na szybsz? i lepsz? odpowiedź na dynamicznie zmieniaj?ce się potrzeby klientów, ale również w znacz?cy sposób umożliwiaj? obniżenie kosztów jednostkowych. Firmy, które przegapi? zmiany zachodz?ce się na rynku, bardzo szybko mog? stracić swoj? obecn? pozycję i zostać przejęte przez innych graczy, b?dź w ogóle znikn?ć z rynku. W XXI wieku korzystanie z najnowszych technologii czy nowoczesnych modeli organizacyjnych stało się  konieczności?  – mówi  Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.

Pełna wersja raportu dostępna na stronie  kpmg.pl  

***

O RAPORCIE:

Raport pt. „Global Consumer Executive Top of Mind Survey 2017 – Think like a start-up” powstał na podstawie badania przeprowadzonego w  marcu i kwietniu 2017 r. na zlecenie KPMG International i organizacji The Consumer Goods Forum. W pi?tej edycji badania uczestniczyło 526 osób należ?cych do ścisłego kierownictwa firm działaj?cych w branży spożywczej i  sektorze dóbr konsumpcyjnych w 31 krajach, których roczny przychód przekraczał poziom 500 milionów USD.  

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?  stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!