Analizy i badania  •  Partnerzy

Biznes na fali. Czy ryzyka zniknęły? Coface Country Risk Conference

<h4 style="text-align: justify;">Panorama ryzyka na świecie, prognozy dla polskiego eksportu, perspektywy gospodarcze dla Polski, regulacje podatkowe, nowy rynek pracy oraz doświadczenia przedsiębiorców na temat różnych czynników ryzyka wpływających na ich działalność - to tylko niektóre zagadnienia czekające na uczestników XIII konferencji Country Risk, która odbędzie się już 21 marca w Warszawie.</h4>

>

Temat tegorocznego spotkania brzmi: „Biznes na fali. Czy ryzyka zniknęły?”. Polska gospodarka w 2017 roku wzrastała w tempie najwyższym od sześciu lat. Przedsiębiorstwa w Polsce umiejętnie wykorzystuj? sprzyjaj?ce otoczenie makroekonomiczne – w przypadku wielu firm, za zwiększonymi obrotami pod?żyły wyższe zyski. Prognozy gospodarcze wskazuj?, że chociaż w tym roku powinniśmy spodziewać się słabszego tempa rozwoju polskiej gospodarki, to nadal będzie ono na solidnym poziomie. Nasi eksporterzy korzystaj? z poprawy koniunktury na rynkach światowych, która ma miejsce także w strefie euro. Z kolei na rynku wewnętrznym firmy mog? liczyć na stabilny popyt, który zasilany jest konsumpcj? gospodarstw domowych i odbudowuj?cymi się inwestycjami.
  
Jednak w korzystnym otoczeniu makroekonomicznym nadal istniej? ograniczenia, z którymi musz? zmierzyć się przedsiębiorstwa w Polsce. Trudności w zapełnieniu wakatów, czy niejasne i niespójne przepisy prawne s? często wymieniane jako bariery w bież?cej działalności i rozwoju firm. Z jakim jeszcze ryzykiem musz? liczyć się przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym?

Zapraszamy do Centrum Konferencyjnego POLIN w Warszawie. Gościem Specjalnym Country Risk Conference będzie prof. Grzegorz Kołodko.

Konferencje Country Risk poświęcone s? ryzykom w międzynarodowych i krajowych transakcjach handlowych i wspieraniu bezpiecznego rozwoju i eksportu polskich przedsiębiorstw. Co roku gromadz? około 300 reprezentantów największych firm. Wydarzenie kierowane jest do członków zarz?dów, właścicieli, dyrektorów finansowych, menedżerów działów oceny ryzyka, kontrolingu, księgowości, eksportu oraz podejmuj?cych decyzje w zakresie ochrony lub finansowania należności.

Partnerem tegorocznej konferencji Country Risk jest m.in. Francusko-Polska Izba Gospodarcza.

Szczegóły na www.countryriskconference.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin