Analizy i badania

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia wskazuje na dobrą koniunkturę na polskim rynku pracy

<p><span><span>Jak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia w Polsce należy spodziewać się przyspieszenia tempa wzrostu zatrudnienia w II kwartale 2011 r. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski na osiąga +12%, co oznacza, że więcej polskich pracodawc&oacute;w planuje zatrudniać, niż redukować zatrudnienie. Wynik ten stawia Polskę w pierwszej tr&oacute;jce pośr&oacute;d 21 kraj&oacute;w z regionu Europa &ndash; Bliski Wsch&oacute;d &ndash; Afryka, w kt&oacute;rych przeprowadzane jest badanie.</span></span></p>

>

Wśród 750 przebadanych pracodawców 16% deklaruje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale, 4% planuje redukcję liczby etatów, a 76% nie planuje żadnych zmian personalnych. W ujęciu kwartalnym odnotowujemy wzrost prognozy o siedem punktów procentowych, co jest powtórzeniem tendencji z analogicznego okresu 2010 r. W ujęciu rocznym prognoza utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Z kwartału na kwartał trzykrotnie zmniejszyła się grupa pracodawców rozważaj?cych redukcje zatrudnienia, z 12% do 4%.

„Perspektywy zatrudnienia dla Polski s? dobre i wskazuj? na ożywienie na rynku pracy. Polscy pracodawcy należ? do najbardziej optymistycznych w Europie, jeden na sześciu deklaruje tworzenie nowych etatów w najbliższym kwartale. Co ważne, procent pracodawców planuj?cych redukcje jest najniższy od trzech lat, od kiedy badanie jest prowadzone w Polsce.” mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska.

W dziewięciu z dziesięciu badanych sektorach więcej jest pracodawców, którzy planuj? zwiększać zatrudnienie, niż tych przewiduj?cych redukcje w II kwartale 2011 r. Wyraźny wzrost optymizmu widać wśród firm z sektora Budownictwo, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +32%, co oznacza znaczny wzrost prognozy zarówno w ujęciu kwartalnym, o 32 punkty proc., jak i rok do roku o 21 punktów proc. Po spowolnieniu obserwowanym w wynikach dla I kwartału 2011 r. w najbliższym kwartale wzrasta prognoza netto zatrudnienia dla sektora Kopalnie/Przemysł wydobywczy, osi?gaj?c +24%. Bardzo dobre perspektywy ustalono na podstawie deklaracji pracodawców z sektora Produkcja przemysłowa. Prognoza netto zatrudnienia osi?ga poziom +15%, wskazuj?c lekki wzrost w ujęciu kwartalnym o 2 punkty proc., jak i rok do roku, o 4 punkty proc. Tradycyjnie dobre nastroje obserwujemy wśród pracodawców z sektora Finanse / Ubezpieczenia / Nieruchomości / Usługi, prognoza netto zatrudnienia wynosi +15% i wzrasta w ujęciu kwartalnym o 3 punkty proc., oraz o 7 punktów proc. w ujęciu rocznym.

Osłabienie optymizmu pracodawców obserwujemy w sektorze Instytucje sektora publicznego zarówno w ujęciu kwartalnym jak i rocznym. Prognoza netto zatrudnienia
dla II kwartału 2011 r. wynosi +3% i jest to najniższy wynik w tym sektorze od pocz?tku prowadzenia badania w Polsce, tj. od II kwartału 2008 r. Prognoza maleje o 17 punktów proc. w ujęciu kwartalnym oraz o 18 punktów proc. w ujęciu rocznym. Jedyny sektor,
w którym pracodawcy przewiduj? w II kwartale 2011r. raczej redukcje niż zatrudnienia to Energetyka / Gazownictwo / Wodoci?gi. Prognoza netto zatrudnienia osi?ga -1% i spada w ujęciu kwartalnym o 3 punkty proc., a w ujęciu rocznym o 12 punktów proc.

Prognoza zatrudnienia dla II kwartału 2011 r. jest pozytywna we wszystkich sześciu badanych regionach Polski, wszędzie przyspiesza też tempo wzrostu zatrudnienia. Optymizm pracodawców uległ lekkiemu osłabieniu w ujęciu rocznym w czterech regionach.

Nadal największy optymizm w zatrudnianiu pracowników wykazuj? firmy z regionu Centralnego (łódzkie, mazowieckie), w którym prognoza netto zatrudnienia osi?ga +18%. Tym samym przyspiesza tempo wzrostu zatrudnienia w regionie – odnotowujemy wzrost o 4 punkty proc. w ujęciu kwartalnym, a o 5 punktów proc. w ujęciu rocznym. Deklaracje pracodawców ze wschodu Polski zapowiadaj? pozytywne tendencje dla tamtejszego rynku pracy. Prognoza netto zatrudnienia dla regionu Wschodniego (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie) osi?ga poziom +15%, rosn?c o 15 punktów proc. w ujęciu kwartalnym i o 4 punkty proc. w ujęciu rocznym. Podobn? sytuację obserwujemy w regionie Północnym (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), gdzie prognoza netto zatrudnienia osi?ga +10% i wzrasta o 13 punktów proc. kwartalnie, choć maleje o 6 punktów proc. rok do roku. Prognoza netto zatrudnienia dla regionu Południowego (małopolskie, śl?skie) na poziomie +9% jest najsłabszym wynikiem regionalnym w nadchodz?cym kwartale. Nastroje pracodawców z południa Polski poprawiły się w porównaniu z I kwartałem 2011 r., prognoza wzrosła o 3 punkty proc., nast?pił natomiast jej spadek o 4 punkty proc. w porównaniu z tym samym okresem 2010 r.

Analizuj?c globalne wyniki badania Manpower widzimy, że najsilniejsze tendencje do zatrudniania w II kwartale 2011 r. występuj? w regionie Azja-Pacyfik, natomiast w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej prognozy s? dużo bardziej umiarkowane.

„Wyniki dla II kwartału pokazuj? dwa różne scenariusze wychodzenia z recesji. Z jednej strony trwa dynamiczny rozwój rynków wschodz?cych, a tamtejsi pracodawcy musz? mierzyć się z niedoborem talentów. Z drugiej strony, w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Japonia obserwujemy lekk? poprawę tempa zatrudnienia, ale nie jest to jeszcze powrót do sytuacji sprzed recesji. Spodziewamy się, że ten nierówny, wielotorowy proces poprawy koniunktury utrzyma się w 2011 r.” zauważa Jeffrey A. Joerres, Prezes Manpower Inc.

Według Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia największe plany zatrudnienia w II kwartale 2011 r. deklaruj? pracodawcy z krajów dynamicznie rozwijaj?cych się, jak Indie, Brazylia oraz Turcja, co stawia je na globalnym rynku pracy daleko przed bardziej dojrzałymi gospodarkami. Prognoza w Indiach osi?ga najwyższ? wartość od czasu, gdy badanie jest prowadzone w tym kraju, tj. od III kwartału 2005 r. Inny trend obserwujemy w krajach zachodnich, np. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Norwegii czy Francji, gdzie pracodawcy, mimo ogólnego optymizmu s? bardziej powści?gliwi, a ich prognozy oddaj? zróżnicowane tempo wychodzenia krajów z recesji gospodarczej. Perspektywy zatrudnienia uległy poprawie w ujęciu kwartalnym w 18 krajach, a w porównaniu do ubiegłego roku poprawa widoczna jest w 25 krajach.

Podobnie jak w I kwartale tego roku perspektywy zatrudnienia w 21 krajach z regionu EMEA pozostaj? umiarkowane, jednak wyniki dla nadchodz?cego kwartału wskazuj? na stabilizację rynku pracy w regionie. Pracodawcy w 15 krajach przewiduj? podobny lub lepszy klimat dla zatrudnienia w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy 2011 r., natomiast w ujęciu rocznym prognozy umacniaj? się w 11 krajach. Zauważalny jest wzrost tendencji do zatrudniania wśród pracodawców w Europie Środkowo-Wschodniej. Stabilizację rynku pracy widać w Niemczech, gdzie od czterech kwartałów prognoza utrzymuje się na stosunkowo stałym poziomie, wskazuj?c na umiarkowany optymizm niemieckich pracodawców. Zdecydowane nasilenie intencji do zatrudniania obserwujemy w Belgii, gdzie prognoza jest najwyższa od prawie pięciu lat. Największ? ostrożność zarówno w regionie jak i w ujęciu globalnym wykazuj? pracodawcy z Grecji, Hiszpanii, Irlandii oraz Włoch.

Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny. Kolejny raport z prognozami dla II kwartału 2011 r. będzie opublikowany w dniu 14 czerwca 2011 r.


O Manpower Polska
Manpower Polska Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od marca 2001 r. Pod mark? Manpower w Polsce działa prawie 50 agencji. W chwili obecnej usługi Manpower w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing usług oraz doradztwo personalne. Z grupy Manpower w Polsce obecne s? również Manpower Professional, Manpower Business Solutions, Right Management i Elan. Więcej informacji na temat Manpower można znaleźć pod adresem www.manpower.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP