Analizy i badania

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia

<p><span><span>Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla Polski wskazują na spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia, jednak pracodawcy pozostają umiarkowanie optymistyczni w I kwartale 2011 r. Perspektywy zatrudnienia są największe dla Instytucji sektora publicznego, a także w sektorach Transport/ Logistyka i Produkcja przemysłowa.</span></span></p>

>

Warszawa, 7 grudnia 2010 r. – Jak wynika z opublikowanego dzisiaj raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia polscy pracodawcy deklaruj? lekki spadek intencji zatrudniania nowych pracowników w I kwartale 2011 r. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski osi?ga +5% i na tle umiarkowanie optymistycznych w tym kwartale prognoz w krajach europejskich jest to dobry wynik.

W ujęciu kwartalnym odnotowujemy umiarkowany spadek prognozy o sześć punktów procentowych, natomiast w ujęciu rocznym nast?pił wzrost o jeden punkt procentowy. Wśród 750 przebadanych pracodawców 17% deklaruje zwiększenie całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale, 12% planuje redukcję liczby etatów, a 68% nie planuje żadnych zmian personalnych.

„Wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla I kwartału 2011 r. wskazuj?
na niewielkie pogorszenie koniunktury na polskim rynku pracy w pierwszych trzech miesi?cach 2011 r. S? jednak powody do optymizmu, głównie jeśli porównamy aktualne wyniki z prognozami sprzed kilku kwartałów,” uważa Iwona Janas, Dyrektor Generalna Manpower Polska. „Pracodawcy z sektora Produkcja przemysłowa przewiduj? tworzenie nowych etatów w I kwartale 2011 r., a plany firm z tego sektora s? dużo bardziej optymistyczne niż w 2009 r. i na pocz?tku 2010 r. Dla sektora Transport/ Logistyka nie odnotowaliśmy tak wysokich prognoz od III kwartału 2008 r. Nadal największe intencje do tworzenia nowych etatów obserwujemy wśród pracodawców z sektora Instytucje sektora publicznego.”

Pracodawcy w sześciu z dziesięciu badanych sektorach planuj? zwiększać zatrudnienie w I kwartale 2011 r. Instytucje sektora publicznego to sektor, w którym przewidywany jest największy przyrost miejsc pracy, prognoza netto zatrudnienia wynosi +20%. Optymistyczne plany zatrudnienia ustalono na podstawie deklaracji pracodawców z sektora Transport/ Logistyka, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +16%. W sektorach Produkcja przemysłowa i Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi większość pracodawców ma plany tworzenia niż redukcji nowych etatów, prognoza netto zatrudnienia dla tych sektorów wynosi odpowiednio +13% i +12%. Tymczasem dla sektora Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo prognoza netto zatrudnienia jest ujemna i bardzo niska, osi?ga -10%.

W porównaniu z IV kwartałem 2010 r. pracodawcy s? mniej optymistyczni, niższ? prognozę odnotowano w ośmiu z dziesięciu sektorach. Największy spadek optymizmu pracodawców, o 15 punktów procentowych, ustalono dla sektora Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, a także dla sektora Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, o 12 punktów procentowych. Znaczny spadek prognozy odnotowano również dla sektorów Budownictwo i Instytucje sektora publicznego, odpowiednio o 11 i 10 punktów procentowych. Poprawa prognozy o siedem punktów procentowych nast?piła dla sektora Transport / Logistyka, a o trzy punkty procentowe dla sektora Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi.

W porównaniu z I kwartałem 2010 r. pracodawcy w pięciu sektorach wykazuj? większy optymizm. Największy wzrost, o 18 punktów procentowych, odnotowano dla sektora Produkcja przemysłowa, o dziewięć punktów procentowych wzrosła prognoza dla sektora Instytucje sektora publicznego. Spadek intencji pracodawców do zatrudniania nowych pracowników odnotowano w pięciu sektorach, w tym w sektorze Restauracje/ Hotele, w którym prognoza spadła najbardziej, o siedem punktów procentowych. W sektorze Kopalnie/ Przemysł wydobywczy prognoza spadła o sześć punktów procentowych, zaś w sektorze Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo o pięć punktów procentowych.

Prognoza zatrudnienia dla I kwartału 2011 r. jest pozytywna w czterech z sześciu badanych regionach Polski . Największy optymizm w zatrudnianiu pracowników wykazuj? firmy z regionu Centralnego (województwo łódzkie, mazowieckie), w którym prognoza netto zatrudnienia osi?ga +14%. Plany zwiększania zatrudnienia maj? również pracodawcy z regionów Północno-Zachodniego (województwo wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie) gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +8%, a także Południowego (województwo małopolskie, śl?skie), w którym uzyskano prognozę +6%. Najniższ? i jedyn? ujemn? w tym kwartale prognozę netto zatrudnienia -3% odnotowano dla regionu Północnego (województwo kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie).


W porównaniu z wynikami dla IV kwartału 2010 r. prognozy zatrudnienia s? mniejsze we wszystkich sześciu badanych regionach Polski. Najbardziej wyraźny spadek optymizmu pracodawców, o odpowiednio 11 i 10 punktów procentowych, odnotowano w regionach Południowym i Południowo-Zachodnim (województwo dolnośl?skie, opolskie). W regionie Wschodnim (województwo lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie) prognoza jest niższa o siedem punktów procentowych, natomiast w regionie Północnym o pięć punktów procentowych.

W ujęciu rocznym obserwujemy wzrost optymizmu pracodawców w czterech regionach. Dla regionu Północno-Zachodniego ustalono prognozę o siedem punktów wyższ? niż przed rokiem. W regionach Centralnym i Wschodnim prognoza wzrosła o cztery punkty procentowe. Spadek prognozy o trzy punkty procentowe odnotowano dla regionu Południowego.

Analizuj?c wyniki badania Manpower dla wszystkich 39 badanych krajów i terytoriów widzimy, że w 32 krajach więcej pracodawców planuje zwiększać niż zmniejszać zatrudnienie w I kwartale 2011 r., jednak optymizm pracodawców jest bardzo zróżnicowany. Prognozy pracodawców z Indii (+42%), Chin (+40%), Tajwanu (+37%), Brazylii (+36%), Turcji (+27%) i Singapuru (+26%) s? najbardziej optymistyczne. Z kolei największ? ostrożność wykazuj? pracodawcy z Grecji (-15%), Czech (-5%), Austrii i Irlandii (-3% dla obu) a także Hiszpanii i Rumunii (-2% dla obu).

W ujęciu kwartalnym prognoza zatrudnienia jest niższa w 17 z 36 krajach, natomiast w ujęciu rocznym plany dotycz?ce zatrudnienia wzrosły w 28 z 35 badanych krajach.

Raport Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia jest bezpłatny i ogólnodostępny. Kolejny raport z prognozami dla II kwartału 2011 r. będzie opublikowany w dniu 8 marca 2011r.

Manpower Polska Sp. z o.o. istnieje na polskim rynku od marca 2001 r. Pod mark? Manpower w Polsce działa prawie 50 agencji. W chwili obecnej usługi Manpower w Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację pracowników stałych, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing usług oraz doradztwo personalne. Z grupy Manpower w Polsce obecne s? również Manpower Professional, Manpower Business Solutions, Right Management i Elan. Więcej informacji na temat Manpower można znaleźć pod adresem www.manpower.pl.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin