Analizy i badania

Barometr EFL: słabe nastroje wśród przedsiębiorców na koniec roku, a ponad połowa z nich nie wie, czego się spodziewać

<p style="text-align: justify;">Najnowszy odczyt „Barometru EFL[1]” odnotował spadek trzeci kwartał z rzędu i w ostatnim kwartale tego roku wyniósł tylko 55,3 pkt. Na taki wynik decydujący wpływ miało istotne pogorszenie się nastrojów dotyczących planowanych inwestycji, sprzedaży produktów i usług oraz płynności finansowej. W każdym z tych obszarów odsetek przedsiębiorców liczących na wzrosty był najniższy w tym roku. Niepokojący może być też fakt, że w każdej kategorii ponad połowa zapytanych osób nie wie, co ich może czekać w nadchodzącym kwartale.</p>

>

– Ze wstępnych danych GUS wynika, że w trzecim kwartale nasza gospodarka urosła tylko o 2,5 proc. rok do roku, czyli mamy do czynienia z najniższym PKB w ci?gu trzech lat i rozczarowaniem rynku. Także samych przedsiębiorców. Widać to w naszym najnowszym odczycie Barometru, bo przecież to, jak zarz?dzaj?cy firmami oceniaj? własn? sytuacj? oraz plany na przyszłość, mocno koresponduje z tym, co dzieje się w otoczeniu społeczno-gospodarczym. I choć główny indeks za czwarty kwartał wci?ż pozostaje wyższy od progu 50 pkt., więc warunki do rozwoju MŚP należy uznać za umiarkowanie korzystne, to jednak mamy do czynienia z trzecim kwartałem z rzędu, w którym kontynuowany jest trend spadkowy. Jeżeli powtórzy się sytuacja sprzed roku, możemy spodziewać rekordowo niskiej wartości Barometru na pocz?tku 2017 roku –mówi  Radosław Kuczyński, prezes EFL.

Mniej optymistów, więcej przedsiębiorców bez zdania

Wynik „Barometru EFL” na IV kwartał 2016 roku wyniósł 55,3 pkt. Podobnie jak rok temu, pomiędzy III a IV kwartałem mamy do czynienia ze spadkiem wskaźnika (-1,3 pkt. proc. w porównaniu do III kwartału br.) oraz jego wartości? wyższ? tylko od pomiaru z I kwartału. Decyduj?ce dla spadku wartości całego Barometru było zmniejszenie odsetka optymistów w każdej badanej kategorii. Co więcej, w przypadku aż trzech obszarów takich jak inwestycje, sprzedaż i płynność finansowa nastroje przedsiębiorców s? najgorsze w całym 2016 roku. Warto także zwrócić uwagę, że wyraźnie zwiększyła się liczba osób, które nie wiedz?, jakie tendencje zapanuj? w najbliższych 3 miesi?cach. W każdej kategorii odsetek takich przedsiębiorców był wyższy niż 50 proc.

Odsetek optymistów dla inwestycji wyniósł w IV kwartale tylko 22 proc., podczas gdy trzy miesi?ce temu było to 28,7 proc. Również w przypadku oceny sprzedaży odsetek optymistów jest rekordowo niski (14,8 proc.), niższy nawet niż w I kw. 2016, gdy wartość całego Barometru osi?gnęła najniższ? dotychczasow? wartość.

Szacowany spadek sprzedaży poci?gn?ł za sob? mniej optymistyczne oceny dotycz?ce płynności finansowej w porównaniu nie tylko do ubiegłego kwartału, ale do wszystkich wartości subindeksu od pocz?tku realizacji pomiaru. Odsetek osób spodziewaj?cych się wzrostu płynności finansowej wyniósł zaledwie 10,3 proc. (o 4 p.p. mniej w ujęciu kwartalnym).

Po raz kolejny widać też wyraźn? tendencję mówi?c?, że im bardziej przedsiębiorcy obawiaj? się o płynność finansow?, tym częściej przewiduj? zwiększenie zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne. Co prawda w ujęciu kwartalnym w tym obszarze liczba ankietowanych oczekuj?cych większego zastrzyku gotówki spadła minimalnie (o 1,7 p.p), to jednak na tle wszystkich czterech tegorocznych wyników mamy do czynienia z drugim najwyższym odsetkiem optymistów.

Słaby pocz?tek 2017 roku?

Wskaźnik nastrojów sektora MŚP w IV kwartale 2016 roku kontynuuje tendencję spadkow?. Barometr uzyskał wartość mniejsz? niż w II i III kwartale, jednak nieco wyższ? niż w kwartale I. Jest to powtórzenie tendencji z 2015 roku. Obserwuj?c dane historyczne, w szczególności dane dla pierwszych kwartałów 2015 i 2016 roku, w kolejnym pomiarze należy się spodziewać dalszego spadku wartości wskaźnika i zbliżenia się do granicy 50 pkt.

-  Takie wyniki niestety wskazuj?, że kondycja finansowa polskich firm ulega pogorszeniu. Na taki stan może mieć wpływ wiele czynników zaczynaj?c od zapowiedzi polskiego rz?du dotycz?cych m.in. zmian podatkowych, przez Brexit, na którego skutki musimy jeszcze długo poczekać, po nawet wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Z natury jestem jednak optymist? i mam nadzieję, że z nadejściem nowego roku, również przyjd? nowe, lepsze nastroje wśród naszych przedsiębiorców  – podkreśla  Radosław Kuczyński z EFL.

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]„Barometr EFL”  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i  produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o  zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W  badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 2 – 9.11.2016 r.

***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 25 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  trzykrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 280 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19