Analizy i badania

Barometr EFL: czeka nas inwestycyjny boom w branży produkcyjnej i budowlanej?

<p style="text-align: justify;">Firmy produkcyjne i budowlane, spośród sześciu badanych branż, w I kwartale br. oceniają koniunkturę lepiej niż trzy miesiące wcześniej oraz rok temu. Odczyt „Barometru EFL”[1] dla branży produkcyjnej na I kwartał tego roku wyniósł 61,8 pkt., a dla budowalnej 57,7 pkt. Wyższe wartości wskaźnika wynikają przede wszystkim z optymizmu dotyczącego planowanych inwestycji. Jego wzrostu w przypadku obu branż spodziewa się prawie dwa razy więcej przedsiębiorców niż trzy miesiące temu. Ponadto, przedstawiciele produkcji i budowlanki liczą na wzrost zamówień na swoje usługi i produkty.</p>

>

- Oceniaj?c wybran? branżę najczęściej bierzemy pod uwagę zestaw kilku charakterystycznych dla niej cech, trendów, okoliczności, wymagań czy wyzwań. Jednak warto zdawać sobie sprawę, że w zdecydowanej większości gałęzi gospodarki występuj? elementy, które dominuj? i najbardziej wpływaj? na kondycję danej branży. Na przykład budownictwo jak żadna inna branża w dużej mierze jest zależna od pogody, a handel kwitnie, gdy mamy do czynienia ze sprzyjaj?cymi mu okolicznościami kalendarzowymi takimi jak Święta Bożego Narodzenia. I z pewności? w przypadku branży budowalnej oraz produkcyjnej, które zanotowały dużo lepsze wyniki niż kwartał temu, także takie charakterystyczne elementy wpłynęły na subiektywn? ocenę sytuacji przedstawicieli firm. Po zimowych nastrojach i momencie zastoju, powrócił optymizm i przedsiębiorstwa oczekuj? poprawy sytuacji na rynku  – mówi Radosław Kuczyński, Prezes EFL.

Branża produkcyjna: z najlepszymi nastrojami w MŚP

Produkcja w I kwartale br. osi?gnęła najwyższ? wartość subindeksu „Barometru EFL” wśród wszystkich sześciu branż, który wyniósł 61,8 pkt. Wynik jest lepszy nie tylko kwartał do kwartału (+4,9 pkt.), ale także rok do roku (+6,9 pkt.). Oznacza to, że przedsiębiorcy spodziewaj? się lepszego roku niż poprzedni. Warto także zwrócić uwagę, że wartość subindeksu jest wyższa niż główny wskaźnik dla całego rynku MŚP w Polsce, który wyniósł 57,1 pkt.

Tak optymistyczna ocena koniunktury w produkcji to pochodna pozytywnych prognoz w zakresie trzech obszarów. Po pierwsze, inwestycji. Aż 42,2% firm z branży planuje na pocz?tku roku więcej inwestować – to najlepszy wynik w tej kategorii od ponad roku, prawie dwa razy lepszy niż kwartał wcześniej (23,4%) i o 13,6 pp. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Za planowanym wzrostem inwestycji idzie najwyższe wśród badanych branż zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. W I kwartale br. 24% przedsiębiorców produkcyjnych planuje jego wzrostu. O lepszej kondycji branży świadczyć może także większa liczba firm, które spodziewaj? się wzrostu zamówień na swoje usługi – 28%, o 10 pp. więcej niż w IV kwartale 2016 roku.

Branża budowlana:  najwięcej inwestycji od ponad roku

W I kwartale br. subindeks „Barometru EFL” dla branży budowlanej wyniósł 57,7 pkt. Jest to wynik nieco lepszy niż w poprzednim kwartale (+1,9 pkt.), ale także niż rok temu (+4,8 pkt.). Powrót do optymistycznych nastrojów w budownictwie wynika głównie z pozytywnych prognoz dotycz?cych inwestycji i sprzedaży. Po pierwsze, aż 36,5% firm z branży spodziewa się więcej inwestować. To, podobnie jak w przypadku produkcji, najlepszy wynik w tej kategorii od ponad roku. Jednocześnie odsetek inwestycyjnych optymistów jest o 16,5 p.p. wyższy niż kwartał wcześniej i aż o 21,7 pp. wyższy niż rok temu. Przedstawiciele branży budowalnej sygnalizuj? również większy wzrost zamówień. Więcej spodziewa się sprzedawać - 22,2% firm, co oznacza wzrost o 7,2 pp. w porównaniu do IV kwartału 2016 roku.

Główny odczyt „Barometru EFL” za I kwartał 2017 roku wyniósł 57,1 pkt. W porównaniu do sytuacji sprzed roku wartość wskaźnika jest aż o 4 punkty wyższa, a kwartał do kwartału różnica wynosi +1,8 pkt.

https://secure.netpr.pl/#_ftnref1[1]  „Barometr EFL”  jest syntetycznym wskaźnikiem informuj?cym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów zwi?zanych ze wzrostem sprzedaży i  produkcji, ekspansj? na nowe rynki i maksymalizacj? zysków, co jest zwi?zane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o  zakładanym kierunku zmian, które sprzyjaj? wzrostowi lub działaj? hamuj?co na rozwój firm. Badanie przygotowywane jest metod? CATI przez Ecorys na zlecenie EFL S.A., a jego wyniki s? publikowane co kwartał. W  badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa sześciuset mikro, małych i średnich firm z całej Polski. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 3-10 lutego 2017 r.

  ***

Europejski Fundusz Leasingowy SA  powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku EFL jest części? Grupy Crédit Agricole, co gwarantuje firmie finansow? stabilność i bezpieczeństwo oraz pozwala korzystać z wiedzy i doświadczeń instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. EFL konsekwentnie poszerza zakres rozwi?zań dla biznesu. Spółka oferuje szeroki pakiet produktów: leasing, pożyczkę, wynajem długoterminowy, ubezpieczenia i   faktoring. Od 26 lat współpracuje z najbardziej licz?cymi się producentami i dostawcami maszyn, urz?dzeń, pojazdów oraz innych środków trwałych. Firmę wyróżniono m.in.  sześciokrotnie tytułem: Firmy Przyjaznej Klientowi i  pięciokrotnie Finansowej Marki Roku. Już ponad 286 tysięcy klientów wybrało EFL na swojego partnera w biznesie. Więcej na:  www.efl.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Platforma COVID19