Aktualności firm stowarzyszonych

Awanse w warszawskim biurze Dentons

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Do grona partnerów w warszawskim biurze Dentons dołączył Bartłomiej Kordeczka z zespołu Prawa Nieruchomości. Artur Cieślik z zespołu Rynków Kapitałowych, Magdalena Wątroba z zespołu Postępowań Sądowych, Jakub Wieczorek z zespołu Bankowości i Finansów oraz Łukasz Zwiercan z zespołu Prawa Nieruchomości awansowali na stanowisko counsel.</strong></span></p>

>

  „W ubiegłym roku Dentons obchodził 25-lecie obecności na polskim rynku. Realia rynkowe, w jakich działamy i sama firma znacz?co się przez ten czas zmieniły. Niezależnie jednak od otoczenia, w którym funkcjonujemy to ludzie pozostaj? najważniejsz? wartości? firmy. Dlatego cieszę się, że osoby które nawi?zuj? z nami współpracę, rozwijaj? się razem z firm? zdobywaj?c unikalne doświadczenie zawodowe, a także uznanie wśród klientów i partnerów biznesowych” - powiedział Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce.  

Partner Bartłomiej Kordeczka, członek zespołu Prawa Nieruchomości, z kancelari? zwi?zany jest od ponad 6 lat. Specjalizuje się w transakcjach nieruchomościowych typu asset, enterprise i share deal, obejmuj?cych wszystkie typy nieruchomości komercyjnych, t.j. budynki biurowe, magazyny, hotele, centra handlowe oraz greenfield, także w formule sale and lease-back, forward purchase lub forward funding. Bartłomiej ma doświadczenie w negocjowaniu umów najmu nieruchomości komercyjnych, w tym umów najmu lub dzierżawy obiektów hotelarskich, zarówno po stronie wynajmuj?cego, jak i najemcy. Jest prawnikiem transakcyjnym, który doradza klientom na każdym etapie procesu inwestycyjnego.  

Artur Cieślik, counsel w zespole Rynków Kapitałowych, z kancelari? zwi?zany jest od 11 lat. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, prawie handlowym oraz prawie cywilnym, obsługuj?c w tym zakresie podmioty krajowe i zagraniczne. Doradza przy transakcjach nabywania spółek i przedsiębiorstw, zarówno na rynku publicznym, jak i niepublicznym, przy transakcjach ł?czenia, podziału oraz innego typu restrukturyzacjach spółek. Prowadził projekty pierwszych ofert publicznych (IPO) dla emitentów krajowych i zagranicznych. Doradzał również w zakresie innych kwestii dotycz?cych rynków kapitałowych w Polsce oraz w innych jurysdykcjach Unii Europejskiej. Uczestniczył m.in. w projekcie wycofania akcji zagranicznego emitenta z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, transakcji dual-listingu, w obsłudze wezwań oraz przejęciach spółek publicznych. W ramach praktyki zawodowej Artur zajmuje się także obsług? programów emisji dłużnych papierów wartościowych na rynku prywatnym i publicznym. Prowadził projekt przygotowania pierwszego w Polsce prospektu emisyjnego dla Publicznego Programu Emisji Obligacji oraz projekt przygotowania prospektu emisyjnego dla obligacji emitowanych w ofercie publicznej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.  

Counsel Magdalena W?troba jest członkiem zespołu Postępowań S?dowych. Z kancelari? zwi?zana jest od 6 lat. Reprezentuje klientów w sporach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z zakresu prawa zobowi?zań, spraw odszkodowawczych oraz ochrony dóbr osobistych, prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach ł?cz?cych w?tki administracyjnoprawne i pracownicze. Doradza również klientom w ramach postępowań grupowych. Magdalena reprezentuje podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w postępowaniach przed s?dami powszechnymi, arbitrażowymi i S?dem Najwyższym. Pro bono współpracuje z Helsińsk? Fundacj? Praw Człowieka oraz Polskim Towarzystwem Antydyskryminacyjnym, a także z fundacj? Social Wolves, realizuj?c? działania edukacyjne.  

Jakub Wieczorek, counsel w zespole Bankowości i Finansów, z kancelari? zwi?zany jest od 3 lat. Specjalizuje się w prawie bankowym i finansowym, w szczególności w finansowaniu transakcji nabycia spółek, finansowaniu korporacyjnym, finansowaniu aktywów i projektów oraz finansowaniu nieruchomości. Uczestniczył w licznych transakcjach finansowania, zarówno po stronie kredytodawców, reprezentuj?c największe polskie i zagraniczne banki, jak i po stronie kredytobiorców, doradzaj?c na rzecz polskich i zagranicznych spółek giełdowych, funduszy nieruchomościowych, funduszy private equity i inwestorów prywatnych. Jego doświadczenie obejmuje sporz?dzanie i negocjowanie standardowej dokumentacji kredytowej LMA, w tym m.in. umów kredytowych, umów pomiędzy wierzycielami, mandate letters i termsheetów. Jakub doradza także w kwestiach regulacyjnych.  

Counsel Łukasz Zwiercan jest członkiem zespołu Prawa Nieruchomości. Z kancelari? zwi?zany jest od ponad 12 lat. Zajmuje się prawem nieruchomości, korporacyjnym i cywilnym. Specjalizuje się w zagadnieniach dotycz?cych zagospodarowania przestrzennego, procesu budowlanego, umów o roboty budowlane i umów z architektami. Doradza od strony prawnej przy transakcjach nieruchomościowych, zarówno typu asset deal jak i share deal. Ma także doświadczenie w zakresie transakcji joint-venture. Łukasz prowadził wiele dużych projektów due diligence, zarówno na rzecz nabywców nieruchomości lub spółek, jak i dla banków, dotycz?cych wszystkich najważniejszych rodzajów nieruchomości: handlowych, biurowych, magazynowych, mieszkaniowych, a także inwestycji typu greenfield. Ma ponadto duże doświadczenie w doradzaniu klientom przy zagadnieniach prawnych dotycz?cych zarz?dzania aktywami (asset management) w odniesieniu do powierzchni biurowych i handlowych, wł?czaj?c w to udział w negocjowaniu umów najmu. Jego zainteresowania i doświadczenia zwi?zane s? także z prawem własności intelektualnej.  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kontakt dla mediów:  

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Przemek Pohrybieniuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD  
T:  +48 22 242 51 24| M: +48  502  416 400
E:  przemek.pohrybieniuk(@)dentons.com  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP