Awanse w kancelarii Dentons

<p style="text-align: justify;" lang="en-US">Największa kancelaria prawnicza w Polsce ogłosiła tegoroczne awanse na stanowiska partnera i counseli. Do grona partnerów dołączył Piotr Staniszewski, na stanowisko counsela awansowali natomiast Dariusz Czuchaj, Anna Gulińska, Ryszard Manteuffel, Martyna Markiewicz, Piotr Nerwiński, Marcin Paliwoda, Aleksandra Politańska-Kunicka oraz Michał Wasiak.</p>

>

Piotr Staniszewski, partner w Zespole Prawa Nieruchomości, jest zwi?zany z kancelari? od 6 lat. Reprezentuje inwestorów w zakresie realizacji nowych lub przebudowy istniej?cych centrów handlowych, budynków biurowych, mieszkaniowych oraz magazynów. Doradza w kwestiach dokumentacji budowlanej oraz pozwoleń, jak i w negocjowaniu i egzekwowaniu umów budowlanych. Ponadto, często jest zaangażowany w transakcje inwestycyjne oraz wynajem obiektów biurowych, przemysłowych i centrów handlowych. Ostatnio doradzał m.in. Cromwell Property Group przy sprzedaży biurowca Warsaw Corporate Center, a także Cambridge Innovation Center przy wynajmie blisko 14,000 m kw. powierzchni biurowej w Varso 2.

Dariusz Czuchaj, counsel w Zespole Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji, zwi?zany jest z kancelari? od 2014 roku. Zajmuje się praktycznymi aspektami prawnymi nowych technologii, takich jak Big Data, chmury obliczeniowe, opracowuje umowy handlowe, doradza w zakresie compliance i reprezentuje klientów przed organami państwowymi. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów IT, w tym również w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Anna Gulińska, counsel w Zespole Prawa Konkurencji, zwi?zana jest z kancelari? od 8 lat. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony konkurencji, w obszarach m.in. zagadnień antymonopolowych, kontroli koncentracji, nieuczciwych praktyk rynkowych, jak również w zagadnieniach ochrony konsumentów. Ostatnio doradzała Coast2Coast w postępowaniu koncentracyjnym przed Prezesem UOKiK w zwi?zku z nabyciem grupy Unitop oraz na rzecz ITI Neovision przy przygotowaniu i złożeniu przyjętej do rozpoznania skargi kasacyjnej w sprawie o ochronę zbiorowych interesów konsumentów. Jest Członkiem Zarz?du Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Ryszard Manteuffel, counsel  w Zespole Rynków Kapitałowych, doł?czył do kancelarii 2 lata temu. Pracuje przy ofertach papierów wartościowych dla spółek polskich oraz zagranicznych. Jego doświadczenie obejmuje przejęcia spółek publicznych, rejestrację funduszy inwestycyjnych i doradztwo regulacyjne oraz bież?c? obsługę prawn? spółek publicznych, funduszy i firm inwestycyjnych oraz ich akcjonariuszy. Ostatnio doradzał m.in. przy wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion, wykupie akcji mniejszościowych akcjonariuszy oraz wycofaniu akcji spółki z obrotu giełdowego. Doradzał również menedżerom oferty przy ubiegłorocznym debiucie giełdowym spółki GetBack.

Martyna Markiewicz, counsel w Zespole Bankowości i Finansów, zwi?zana jest z kancelari? od 2007 roku.  Specjalizuje się w prawie bankowym, finansowym oraz cywilnym. Ma szczególne doświadczenie w zakresie transakcji finansowania nabycia spółek, projektów nieruchomościowych, finansowania eksportu oraz projektów restrukturyzacyjnych. Uczestniczyła w licznych transakcjach finansowania, zarówno po stronie kredytodawców, reprezentuj?c największe polskie i zagraniczne banki, jak i po stronie kredytobiorców, w tym spółek giełdowych, funduszy nieruchomościowych oraz funduszy private equity. W ostatnim czasie doradzała m.in. na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas i ING Banku Śl?skiego przy finansowaniu udzielonym spółce z grupy Capital Park na refinansowanie budowy kompleksu Royal Wilanów. Reprezentowała również fundusz Coast2Coast Capital w zwi?zku z konsorcjalnym finansowaniem nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” S.A. w upadłości likwidacyjnej.

Piotr Nerwiński, counsel w Zespole Bankowości i Finansów, z kancelari? zwi?zany jest od 2014 roku. Zajmuje się doradztwem na rzecz banków i innych instytucji finansowych oraz kredytobiorców na wszystkich etapach krajowych i międzynarodowych transakcji finansowania. Uczestniczył w licznych projektach finansowania, w szczególności finansowania nieruchomości, finansowania projektów inwestycyjnych, finansowania transakcji nabycia spółek, a także doradzał przy implementacji programów faktoringu. Ostatnio doradzał HSBC w zwi?zku z finansowaniem nabycia 28 centrów handlowych udzielonym Chariot Top Group BV oraz spółce Globalworth w zwi?zku z finansowaniem nabycia akcji Griffin Premium Real Estate, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w drodze wezwania.

Więcej na temat... Marcin Paliwoda, counsel w Zespole Fuzji i Przejęć oraz Private Equity, zwi?zany jest z kancelari? od 2007 roku. Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie spółek, reprezentuj?c zarówno instytucje finansowe, jak i klientów korporacyjnych w szerokim zakresie spraw, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji nabywania spółek i aktywów, transakcji leasingowych, restrukturyzacji i tzw. corporate governance. W ostatnim czasie doradzał FMC Corporation przy rozwi?zaniu międzynarodowego joint venture z Nufarm w Europie Środkowo-Wschodniej oraz przy globalnym przejęciu części biznesu rolniczego firmy DuPont.

Aleksandra Politańska-Kunicka jest counselem w Zespole Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji oraz w Zespole Postępowań S?dowych. Ma 12 lat doświadczenia w sprawach spornych, a z kancelari? Dentons zwi?zana jest od 2013 roku. Doradza klientom w sprawach z zakresu prawa autorskiego, własności przemysłowej, prawa konsumenckiego, czynów nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego oraz ochrony dóbr osobistych. Reprezentuje klientów przed s?dami powszechnymi oraz – jako aplikant rzecznikowski - przed Urzędem Patentowym. Angażuje się przede wszystkim w postępowania dla klientów z branży mediów i nowych technologii oraz FMCG. W ostatnim czasie doradza w sprawie o naruszenie praw własności intelektualnej nadawcy przez portal internetowy oraz w sprawie wprowadzania na rynek produktów spożywczych naruszaj?cych prawa do renomowanych znaków towarowych tzw. look-a-like.

Michał Wasiak, counsel w Zespole Fuzji i Przejęć oraz Private Equity, doł?czył do kancelarii w 2010 roku. Doradzał przy licznych transakcjach fuzji i przejęć oraz projektach z zakresu prawa spółek, takich jak przejęcia spółek prywatnych i publicznych, projekty typu joint venture oraz poł?czenia krajowe oraz transgraniczne. Ostatnio doradzał Coast2Coast przy transakcji nabycia grupy Unitop, oraz spółce Indykpol przy zbyciu zakładów w Lublinie i Turce na rzecz SuperDrob.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!