Analizy i badania

Assessment Center – nie taki diabeł straszny

<p style="text-align: justify;"><em>Assessment center to skuteczna metoda badania kompetencji pracowniczych, która ze względu na dużą efektywność jest coraz chętniej stosowana przez pracodawców. Przygotowanie się do udziału w niej jest tym trudniejsze, że assessment center to nie egzamin, a weryfikacja tego, jakim pracownikiem jesteśmy. Eksperci agencji zatrudnienia Manpower doradzają uczestniczącym w niej kandydatom otwartość oraz pozytywne nastawienie, zarówno wobec prowadzących oraz uczestników, jak i samych siebie.   </em></p>

>

Warszawa, 28 stycznia 2013 r. – Assessment center to metoda stosowana zazwyczaj na dalszych etapach procesu rekrutacyjnego, pozwalaj?ca precyzyjnie sprawdzić, czy osoba ubiegaj?ca się o dane stanowisko posiada predyspozycje, umiejętności oraz kompetencje niezbędne do wykonywania określonej pracy. Bywa, że pracodawcy sięgaj? po ni? również przy rekrutacji wewnętrznej lub też jako narzędzie oceny pracowników, które pomaga w wytyczaniu dalszej ścieżki kariery w firmie oraz określeniu obszarów rozwoju. Wpływa też na efektywność i słuszność podejmowanych decyzji o awansach. Pewnym ograniczeniem assessment center jest to, że metoda ta jest dosyć kosztowna dla korzystaj?cych z niej pracodawców i wymaga dodatkowych nakładów czasowych oraz starannych przygotowań. To też jest powodem, dla którego chętniej i częściej sięga się po ni? w przypadku rekrutacji na stanowiska wyższe, czy decyzyjne w dużych firmach. Odstępstwem od tej reguły s? sytuacje, w których ważne jest kompetencyjne dopasowanie pracownika do jego roli.   

Assessment center to przede wszystkim bardzo skuteczna metoda badania kompetencji, która ze względu na duż? efektywność jest coraz chętniej stosowana przez pracodawców, – mówi Monika Styczyńska, ekspert agencji zatrudnienia Manpower. Wielu kandydatów podchodzi do niej sceptycznie, z lekkim lękiem i niepewności?, nie wiedz?c jak właściwie powinni się do niej przygotować. I trzeba przyznać, że właściwie nie da się tego do końca zrobić. Bo to nie egzamin, a weryfikacja tego, jakim pracownikiem jesteśmy. Spotkanie takie trwa zatem o wiele dłużej niż zwykła rozmowa rekrutacyjna. Kandydaci maję więc wystarczaj?co dużo czasu, by pokonać stres, który towarzyszy staraniu się o pracę oraz pokazać swoje prawdziwe ja. I taki jest też dodatkowy cel assessment center, – wyjaśnia przedstawiciel Manpower.   

W odróżnieniu od rozmowy kwalifikacyjnej, assessment center nie opiera się na deklaracjach kandydatów, ale na sprawdzeniu wykonywanych przez nich zadań pod względem kwalifikacji, cech osobowych, kompetencji miękkich oraz zachowań kandydata w praktyce. Wykonywane podczas assessment center zadania i ćwiczenia powinny być zbliżone do sytuacji, jakie mog? mieć miejsce w pracy na danym stanowisku, lub też w danej organizacji. Pewnym wyzwaniem dla uczestnika sesji assessment center jest również jej grupowy charakter. Podczas spotkania kandydat spotyka swoich konkurentów do stanowiska, o które się ubiega. Duży nacisk kładziony jest na obiektywizm i wiarygodność otrzymywanych wyników. To jest właśnie powodem, dla którego uczestnicy assessmentu wykonuj? często zadania pod okiem przy najmniej dwóch osób prowadz?cych spotkanie, tzw. assessorów, którzy po zakończeniu assesmentu przygotowuj? ocenę jego uczestników.

Dla kandydatów udział w assessment center to nie tylko szansa na zdobycie pracy, o któr? się ubiegamy, ale też niecodzienna możliwość otwartej konfrontacji z rywalami z rynku, którzy ubiegaj? się o to samo stanowisko, – podpowiada Monika Styczyńska. To wreszcie szansa poznania swoich mocnych stron i obszarów, nad których udoskonaleniem powinniśmy pracować. Po zakończonej sesji assessment center warto poprosić o dostęp do opracowanej przez assessora analizy naszej osoby, jeśli nie zostało nam to wcześniej zaproponowane. Przystępuj?c do uczestnictwa w spotkaniu pamiętajmy, by być sob?, wierzyć w swoj? wartość i kompetencje, ale też starać się je pokazać. B?dźmy zatem otwarci i pozytywnie nastawieni, zarówno wobec prowadz?cych i uczestników,   jak i siebie samych.

-----------------------------------------------------------------------------------

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w  25 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.   

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 22 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  800 biur w  82  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin