Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

Assessment Center jako skuteczne narzędzie rekrutacji i doboru do zwolnienia? – doświadczenia praktyczne

<p style="text-align: justify;"><strong>Środa, 9 grudnia 2015 r., godz. 9:00 – 11.30, Wardyński i Wspólnicy, Al. Ujazdowskie 10, Warszawa (wejście od ul. Matejki 4). </strong>Assessment Center to najbardziej bezstronne narzędzie weryfikacji kompetencji pracowników lub kandydatów do pracy. Pozwala zdefiniować wymagania stanowiska, wybrać decydujące kryteria oraz ocenić możliwości pracownika w oparciu o obiektywnie zaobserwowane i ocenione zachowania.</p>

>

W programie m.in.:

  • zastosowania Assessment Center,
  • zalety i korzyści wynikaj?ce z Assessment Center,
  • zagadnienia prawne w procesie selekcji,
  • prezentacja zrealizowanych projektów,
  • dyskusja z udziałem zaproszonych gości.

Do udziału zapraszamy pracodawców otwartych na nowoczesne rozwi?zania HR odpowiadaj?ce potrzebom współczesnego dynamicznego rynku pracy, przedstawicieli podmiotów korzystaj?cych z usług firm outsourcingowych, dyrektorów HR i osoby zarz?dzaj?ce firmami.

PATRONAT: FRANCUSKO-POLSKA IZBA GOSPODARCZA

WARUNKI UCZESTNICTWA

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zaproszenie skierowane jest do wybranego grona osób. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

RSVP do dnia 7 grudnia 2015 r.

Magdalena Szczepaniak, e-mail: magdalena.szczepaniak(@)wardynski.com.pl, tel.: 22 437 82 00

PRELEGENCI

Dr Szymon Kubiak – radca prawny, partner, Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje  się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, europejskim prawem pracy oraz outsourcingiem. Ma wieloletnie doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmuj?cych np. outsourcing i zwolnienia grupowe, w złożonych, także transgranicznych transferach pracowników (m.in. przejściach zakładów pracy lub ich części) oraz w doradztwie dotycz?cym tzw. atypowych/elastycznych form zatrudnienia i zatrudniania pracowników tymczasowych. Doradza także w problematyce pakietów socjalnych oraz przy tworzeniu i wdrażaniu programów zgodności prawnej (tzw. legal compliance). Koordynuje  badania prawne spółek (due diligence).

Katarzyna Żukowska – aplikant adwokacki, Wardyński i Wspólnicy

Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Ma doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmuj?cych zwolnienia grupowe, przejścia zakładów pracy lub ich części oraz w doradztwie dotycz?cym nawi?zywania i rozwi?zywania stosunków pracy, w tym kadry menedżerskiej wyższego szczebla oraz pracowników chronionych. Doradza także w problematyce przetwarzania danych osobowych z punktu widzenia prawa pracy. Uczestniczy w badaniach prawnych spółek.

Piotr Chojnacki – HR Consultant, Employee Testing and Training Leader, HAYS

Piotr ma bogate doświadczenie zwi?zane z obszarem HR. Obejmuje ono Assessment i Development, doradztwo z obszaru HR w zakresie tworzenia i wdrażania systemów zarz?dzania kompetencjami oraz integrowania procesów HR ze strategi? przedsiębiorstwa. Jest też wykładowc? na Uniwersytecie Łódzkim oraz autorem raportów i analiz dotycz?cych zarz?dzania zasobami ludzkimi. W ci?gu ostatnich dwóch lat przygotował i przeprowadził ponad 250 sesji Assessment/Development Center na stanowiska menedżerskie i dyrektorskie dla przedsiębiorstw reprezentuj?cych różne branże i  formy własności.

Beata Preis-Hryniewicz – HR Manager, HAYS

Absolwentka wydziału Psychologii Społecznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu Assessment and Development Center – Ocena i rozwój pracowników. Od ponad 10 lat jest zwi?zana z branż? HR, do HAYS doł?czyła w 2007 roku. Jako Senior Konsultant była odpowiedzialna za wsparcie klientów w obszarze rekrutacji oraz realizacji projektów AC/DC. W latach 2009-2011 jako Section Manager, a potem Operations Director wielokrotnie wspierała klientów w zakresie projektów HR. Od ponad 3 lat pełni?c funkcję HR Managera wykorzystuje narzędzie AC/DC w procesie selekcji kandydatów oraz jako narzędzie weryfikuj?ce potencjał pracowników, a także pełni rolę Assessora w projektach realizowanych dla klientów firmy.

O KANCELARII

Kancelaria Wardyński i Wspólnicy została założona w 1988 roku. Czerpiemy z najlepszych tradycji kancelarii adwokackich w Polsce. Skupiamy się na biznesowych potrzebach naszych klientów, pomagaj?c im znaleźć skuteczne i praktyczne rozwi?zanie najtrudniejszych problemów prawnych.

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników świadcz?cych obsługę prawn? w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim i koreańskim. Nasze biura znajduj? się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Klientom doradzamy w następuj?cych dziedzinach: bankowość i finansowanie projektów, compliance, dochodzenie trudnych wierzytelności, doradztwo dla klientów indywidualnych, fuzje i przejęcia, infrastruktura, Instytucje finansowe, kontrakty w obrocie profesjonalnym, life science, nieruchomości i inwestycje budowlane, nowe technologie, obsługa klientów z sektora rolnictwa, obsługa korporacyjna, ochrona danych osobowych, ochrona zdrowia, outsourcing, podatki, pomoc publiczna, postępowania s?dowe i arbitrażowe, prawo energetyczne, prawo europejskie, prawo karne, prawo konkurencji, prawo lotnicze, prawo ochrony środowiska, prawo pracy, prawo sportowe, prawo upadłościowe, private equity, reprywatyzacja, restrukturyzacja, rynki kapitałowe, sprzedaż detaliczna i sieci sprzedaży, transport, ubezpieczenia, usługi płatnicze, własność intelektualna, zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne.

Dzielimy się wiedz? i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców (www.codozasady.pl), firmowego Rocznika, a także publikacji z serii „Prawo w praktyce”. Jesteśmy też wydawc? pierwszej polskojęzycznej aplikacji o tematyce prawnej na urz?dzenia mobilne (Wardyński+). Aplikację można pobrać nieodpłatnie w App Store i Google Play.

www.wardynski.com.pl

www.codozasady.pl

Wardyński+

O HAYS POLAND

Hays Poland jest firm? doradztwa personalnego należ?c? do międzynarodowej grupy Hays plc, która jest największ? na świecie firm? zajmuj?c? się rekrutacj? specjalistyczn?. Działaj?c na rynku rekrutacyjnym od blisko 50 lat, Hays posiada 244 biur w 33 krajach. Ł?cznie pracuje w nich ponad 8700 ekspertów w 20 specjalizacjach.

W 2002 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego czasu umocniliśmy nasz? pozycję na polskim rynku, staj?c się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej. Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest ponad 190 osób w biurach w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Trójmieście, Łodzi, Poznaniu oraz Szczecinie.

Świadczymy dopasowane do wymagań klienta usługi w zakresie rekrutacji specjalistów
i menedżerów, pozyskuj?c najlepszych kandydatów do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. Portfolio naszych usług obejmuje ponadto Executive Search, Recruitment Process Outsourcing (RPO) oraz marketing rekrutacyjny.

Z pasj? wspieramy rozwój zawodowy profesjonalistów działaj?cych w różnych obszarach rynku, kieruj?c się naszym motto „powering the world of work”.

www.hays.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP