Aktualności firm stowarzyszonych

Alcatel-Lucent - rozwiązanie mogące uratować życie

<p><span><span>Rozwiązanie Alcatela-Lucenta pomaga operatorom przekształcić telefony kom&oacute;rkowe w urządzenia ratujące życie. Rozwiązanie Broadcast Message Center pozwala służbom ratowniczym błyskawicznie docierać z informacją do lokalnych społeczności.</span></span></p>

>

Wykorzystuj?c telefon komórkowy, który większość osób zawsze ma przy sobie — operatorzy mog? obecnie wspierać agencje rz?dowe w nawi?zywaniu natychmiastowego kontaktu z obywatelami. Dzięki temu mog? ocalić ich życie i dobytek w razie ataku terrorystycznego, klęski żywiołowej, fatalnych warunków pogodowych lub wypadku drogowego. Dzięki nowemu rozwi?zaniu opracowanemu przez Alcatela-Lucenta, współpracuj?cemu z inteligentnymi sieciami operatorów, miliony użytkowników telefonów komórkowych w ci?gu kilku sekund mog? być powiadomione o zagrożeniu o zasięgu ogólnokrajowym lub lokalnym.

Rozwi?zanie Broadcast Message Center (BMC) Alcatela-Lucenta umożliwia operatorom wysyłanie komunikatów rz?dowych agencji do użytkowników telefonów komórkowych znajduj?cych się w określonej lokalizacji. Rozwi?zanie Broadcast Message Center umożliwia przesyłanie komunikatów alarmowych użytkownikom telefonów komórkowych na obszarach różnej wielkości — od całego kraju po kilka przecznic. Dzięki temu platforma gwarantuje, że ostrzeżenia i informacje o krytycznym znaczeniu dotr? do odpowiednich osób w odpowiednim czasie.

„Ponad 70% ludzi na całym świecie ma dostęp do telefonu komórkowego, dlatego jest to idealne urz?dzenie do ostrzegania możliwie największej liczby ludzi w możliwie najkrótszym czasie” — powiedział Scott Ellison, wiceprezes ds. technologii mobilnych i platform konsumenckich w instytucie IDC. „Wykorzystanie technologii rozsiewczej w sieciach komórkowych umożliwia rozwi?zaniu Broadcast Message Center Alcatela-Lucenta ominięcie przeci?żenia sieci towarzysz?cego zazwyczaj sytuacjom zagrożenia i natychmiastowe dostarczenie ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, kiedy liczy się każda sekunda, a stawk? jest bezpieczeństwo ludzi”.

Wyniki testów i wdrożeń komercyjnych u różnych największych operatorów na całym świecie dowodz?, że rozwi?zanie Broadcast Message Center gwarantuje operatorom zgodność ze standardami powiadamiania kryzysowego w Stanach Zjednoczonych i Europie. Dzięki temu służby zarz?dzania kryzysowego mog? szybko rozpowszechniać wśród obywateli ostrzeżenia i informacje dotycz?ce bezpieczeństwa. W sierpniu operator Sprint oraz Kalifornijska Agencja Zarz?dzania Kryzysowego poinformowali o wdrożeniu rozwi?zania Broadcast Messaging Center Alcatela-Lucenta w ramach pilotażowego programu ochrony społeczeństwa, realizowanego w okręgu San Diego. W październiku dział centrum zarz?dzania kryzysowego na Florydzie poinformował o pilotażowym wdrożeniu rozwi?zania Broadcast Messaging Center Alcatela-Lucenta w ramach projektu Komercyjnego Komórkowego Systemu Ostrzegania (Commercial Mobile Alert System — CMAS) w rejonie Tampa.

„Coraz większe poleganie ludzi na telefonach komórkowych, sprawia że operatorzy traktuj? strategicznie możliwość przekazywania krytycznych informacji, które musz? natychmiast dotrzeć do odbiorców w sytuacjach kryzysowych” — powiedział Morgan Wright, wiceprezes działu globalnych rozwi?zań komunikacyjnych o znaczeniu strategicznym (Global Mission Critical Communication Solutions) Alcatela-Lucenta. „Rozwi?zanie Broadcast Message Center daje operatorom tak? możliwość, dzięki czemu w czasie zagrożenia abonenci mog? odebrać wiadomość z ostrzeżeniem”.

Rozwi?zanie Broadcast Message Center funkcjonuje jako bezpieczny interfejs między agencj? zarz?dzania kryzysowego a sieci? operatora. Odbiera ostrzeżenia o niebezpieczeństwie i rozsiewa je w sieciach komórkowych obsługuj?cych abonentów na określonym obszarze geograficznym. Ostrzeżenia można wysłać do ściśle określonej grupy od biorców, np.:

• rezydentów na obszarach zagrożonych powodzi?, pożarem, gwałtownymi opadami, wichurami itp.;
• studentów, wykładowców i rodziców, w celu ostrzeżenia ich o zagrożeniu na uczelni;
• osób i pracowników przebywaj?cych na lotnisku, w supermarkecie lub biurowcu, w celu ewakuowania ich z powodu nieszczelności instalacji gazowej lub znalezienia podejrzanej paczki;
• obywateli, w celu przekazania im informacji o porwaniu dziecka;
• osób poruszaj?cych się po ulicach, w celu ostrzeżenia ich o rozlaniu chemikaliów, wypadku drogowym lub zamknięciu ulicy.

Wiadomości tekstowe poł?czone s? z wibracj? o specjalnej częstotliwości i sygnałem dźwiękowym dla niedosłysz?cych lub niedowidz?cych użytkowników telefonów komórkowych. Rozwi?zanie Broadcast Message Center ułatwia operatorom zarz?dzanie priorytetami wiadomości oraz ich dostarczania, planowania i retransmisji, co ma kluczowe znaczenie podczas sytuacji kryzysowej.

Elastyczność i skalowalność rozwi?zania Broadcast Message Center pozwala operatorom używać go również do obsługi komunikatów komercyjnych. Reklamodawcy i grupy zainteresowane uzyskuj? alternatywny kanał marketingu targetowanego, przedsiębiorstwa i samorz?dy mog? skutecznie komunikować się z pracownikami terenowymi, a operatorzy mog? zaoferować abonentom dodatkowe usługi, stanowi?ce nowe źródła przychodu.

Szybki rozwój technologii bezprzewodowej sprawia, że staje się ona ważnym narzędziem dla centrów szybkiego reagowania, centrów zarz?dzania kryzysowego i społeczeństwa w sytuacjach zagrożenia. Dzięki doświadczeniu w dziedzinie technologii bezprzewodowej, kompletnej ofercie usług i wyznaczeniu nowych standardów i specyfikacji nowych interfejsów Alcatel-Lucent jest wiod?cym dostawc? strategicznych rozwi?zań komunikacyjnych dla sektora bezpieczeństwa publicznego. Więcej informacji o rozwi?zaniach Alcatela-Lucenta w zakresie bezpieczeństwa publicznego można znaleźć pod adresem www.alcatel-lucent.com/publicsafety.


Alcatel-Lucent (Euronext Paryż i NYSE: ALU) jest godnym zaufania partnerem transformacji dostawców usług, przedsiębiorstw i instytucji reprezentuj?cych strategiczne sektory rynkowe takie, jak obronność, energetyka, służba zdrowia, transport oraz administrację państwow?, dostarczaj?c rozwi?zania umożliwiaj?ce świadczenie klientom końcowym usług telekomunikacyjnych - głosowych, transmisji danych i wideo. Będ?c liderem w dziedzinie szerokopasmowych rozwi?zań stacjonarnych, mobilnych i konwergentnych, technologii IP, aplikacji i usług, Alcatel-Lucent wykorzystuje unikalny potencjał techniczny i naukowy Bell Labs – jednego z największych centrów innowacyjnych w branży telekomunikacyjnej. Działaj?c w ponad 130 krajach i posiadaj?c najbardziej doświadczony globalny zespół usługowy, Alcatel-Lucent jest lokalnym partnerem o globalnym zasięgu. Przychody Alcatela-Lucenta w 2009 roku osi?gnęły poziom 15,2 mld EUR. Firma jest zarejestrowana we Francji, a jej zarz?d ma siedzibę w Paryżu. Więcej informacji o firmie Alcatel-Lucent można znaleźć na stronie: www.alcatel-lucent.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP