Analizy i badania

Agencja S&P podwyższyła w piątek perspektywę ratingu Polski ze stabilnej na pozytywną (obecnie rating Polski wynosi A-)

<p style="text-align: justify;">Jako uzasadnienie dla tej decyzji Agencja S&amp;P podała mającą szeroki zakres poprawę perspektyw wzrostu gospodarczego w Polsce, pozytywnie wpływającą na stabilnośd polskich finansów publicznych.</p>

>

Jednocześnie Agencja S&P podkreśliła, iż podniesienie ratingu w ci?gu najbliższych dwóch lat będzie możliwe w przypadku dalszej konwergencji Polski z bogatszymi krajami UE, dywersyfikacji struktury wzrostu gospodarczego, zwiększenia efektywności prowadzonej przez rz?d polityki gospodarczej, a także szybszej niż ona obecnie zakłada poprawy wskaźników zadłużenia wobec wierzycieli zagranicznych. Decyzja Agencji S&P jest pozytywna dla złotego i polskiego rynku długu.  

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP