Analizy i badania

Agencja ratingowa Moody’s utrzymała długoterminowy rating kredytowy Polski na poziomie A2 zmieniając jego perspektywę z negatywnej na stabilną

<p style="text-align: justify;">Zmianę perspektywy ratingu z negatywnej na pozytywną Moody’s uzasadnił obniżeniem ryzyka prowadzenia przez rząd nadmiernie ekspansywnej polityki fiskalnej, na co wskazuje deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r., który ukształtował się poniżej oczekiwań agencji (2,4% wobec 2,8% PKB).</p>

>

W kolejnych latach Moody’s prognozuje, że deficyt publiczny nie przekroczy granicy 3% PKB, co jest odmiennym stanowiskiem od tego przedstawionego podczas ostatniej oceny wiarygodności kredytowej (maj 2016 r.). W efekcie agencja przewiduje stabilizację długu publicznego na poziomie ok. 55% PKB w średnim okresie. W uzasadnieniu do decyzji Moody’s zwrócił również uwagę na zmniejszenie niepewności zwi?zanej z nieortodoksyjn? polityk? gospodarcz? rz?du, które sprzyja poprawie klimatu inwestycyjnego. W ocenie agencji implementacja Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju będzie miała korzystny wpływ na wzrost w średnim okresie. Decyzja Moody’s była zaskoczeniem dla rynków, które oczekiwały utrzymania negatywnej perspektywy ratingu. Tym samym jest ona naszym zdaniem pozytywna dla złotego oraz cen polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dachser pomaga w walce z COVID-19

DACHSER Air & Sea Logistics przetransportował 3,25 miliona maseczek ochronnych z Meksyku do Niemiec. Następnie DACHSER Road Logistics dostarczył je do...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP