Analizy i badania

5 trendów w zarządzaniu zakupami w polskich przedsiębiorstwach - wizja zakupów 2025

<p style="text-align: justify;"><strong>Kończy się era, w której wartość wnoszoną przez funkcję zakupową wyrażają wyłącznie oszczędności kosztowe. Rośnie świadomość i rola partnerstw z dostawcami, a zarządzanie relacjami z interesariuszami wewnętrznymi staje się wiodącą kompetencją dla osiągnięcia sukcesu organizacji zakupowej. Źródłami innowacji są natomiast podwykonawcy, startupy i NGO, zaś strategiczne zakupy oddziałują już nie tylko na koszty</strong> <strong>-€“</strong> <strong>ich celem jest zwiększenie przychodów. Właściwe rozpoznanie roli zakupów z perspektywy całej organizacji, sprowadzającej się do roli wewnętrznego konsultanta, analityka rynkowego i zarządzającego relacjami to element krytyczny w procesie transformacji organizacji zakupowych. Tak po inauguracyjnym spotkaniu Forum Zakupów Strategicznych eksperci z zespołu doradztwa zakupowego KPMG definiują 5 kluczowych trendów w zarządzaniu zakupami, które do 2025 roku w polskich przedsiębiorstwach będą miały znaczenie strategiczne.</strong></p>

>

Inauguracja Forum Zakupów Strategicznych.  
Pierwsze spotkanie z cyklu pt. „Przyszłość funkcji zakupowej - ? ? trendy w zarz?dzaniu obszarem zakupów,   kształtowaniu struktur organizacyjnych i budowaniu kompetencji zakupowych”.

Nowa era funkcji zakupów w firmach  

Wartość dodana funkcji zakupów wynika z przełożenia jej pracy na całościowy wynik przedsiębiorstwa mierzony zwiększonym udziałem w rynku (np. poprzez innowację wypracowan? przy współpracy  z dostawc?, a w konsekwencji rozbudowę portfolio produktów i zwiększenie wartości sprzedaży), a także popraw? zysku operacyjnego i rentowności sprzedaży (np. na drodze ograniczenia kosztów sprzedawanych dóbr â ? ? ang.  design to cost). Źródłem innowacji i ciekawych koncepcji biznesowych staj? się coraz częściej podwykonawcy kontrahentów. Po innowacje firmy powinny sięgać również poprzez współpracę z podmiotami, z którymi dziś maj? bardzo ograniczone relacje - ? ? startupy czy też NGO. Mówi?c o wartości i efektywności funkcji zakupów nie można pomin?ć też narzędzia jakim jest  tzw. Kontroling Zakupowy. Wyniki badań KPMG wskazuj?, że ponad 25 proc. organizacji zakupowych nie prowadzi żadnego pomiaru efektywności funkcji zakupowej, a ok. 30 proc. organizacji prowadz?cych pomiary raportuje je tylko na wewnętrzne potrzeby funkcji zakupów.  Jednym z trendów w zarz?dzaniu zakupami stopniowo staje się wykorzystywanie narzędzi zaawansowanej analizy danych i raportowania, w tym platform  Business Intelligence, zapewniaj?cych dostęp do dowolnych konfiguracji i przekrojów informacji.  

Firma 2025 to wizja zarz?dzania funkcj? zakupów bazuj?ca na partnerstwie biznesowym i wykorzystaniu analityki danych. Odchodzimy od siłowej postawy kupców i koncentracji  na negocjacjach. Dziś często dostawcy posiadaj? silniejsz? pozycję rynkow?. Powstaj? alianse zakupowe firm na co dzień konkuruj?cych ze sob? o klienta, w formie jednorazowych  lub długookresowych porozumień partnerskich lub wręcz tworzenia nowych spółek zakupowych. Kontroling Zakupowy z wykorzystaniem możliwości analityki danych (Data&Analytics) będzie narzędziem w procesie budowania wartości funkcji zakupów  - ? ? mówi -  Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce  - ? ? i dodaje -  Jednym z elementów dyskusji na Forum Zakupów Strategicznych były innowacje, jednak ocena dojrzałości funkcji zakupów polskich przedsiębiorstw wskazuje, że nadal ok. 75 proc. jest na dość wczesnym lub średnim etapie dojrzałości (ang. Procurement Maturity). Większość z nich w ostatnich latach przeszła dopiero transformację z roli tzw. „koordynatora procesów zakupowych” do roli „realizatorów inicjatyw efektywności kosztowej”.  

Dyrektorzy zakupów musz? sprostać nowym wymaganiom  

Trudno pogodzić oczekiwane przez zarz?dy przedsiębiorstw wykorzystanie tworz?cego wartość dodan? podejścia  value engineering  czy  design to cost  z obecnym w wielu spółkach podziałem ról, gdy działy   zakupów s? głównie odpowiedzialne za przeprowadzenie procedury zakupowej i negocjacje z dostawc?. Wymagane jest także wdrożenie modelu współpracy i jasnej komunikacji pomiędzy funkcjami.  

Już pierwsze spotkanie z cyklu spotkań z dyrektorami zakupów pokazało, że przyszłość funkcji zakupowej opierać się będzie na 5 trendach w zarz?dzaniu zakupami, które do 2025 roku w polskich przedsiębiorstwach będ? miały strategiczne znaczenie. Przede wszystkim rośnie świadomość i rola partnerstw z dostawcami. 53 proc. ankietowanych wskazało ten obszar jako kluczowy dla rozwoju innowacji i wdrażania strategicznej wizji zakupów 2025. Powi?zanie zarz?dzania dostawcami z wizj? zakupów 2025 nie oznacza więc już audytów dostawców, czy ich oceny, a raczej wymianę know-how, politykę open-book, programy rozwoju i współtworzenie innowacji  - ? ? podkreśla  Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.    

Ponadto wzrasta rola zarz?dzania relacjami z wewnętrznymi partnerami biznesowymi. Aż 46 proc. ankietowanych wskazało tę rolę jako wiod?c? kompetencję, od której zależy sukces organizacji zakupowej. Natomiast nie można jednoznacznie wskazać dominuj?cej kompetencji działów zakupów, która będzie najważniejsza dla sukcesu całej organizacji, co może wynikać ze zróżnicowania postrzegania funkcji zakupowej przez zarz?dzaj?cych, a także braku pełnej komunikacji i wspólnego wypracowywania celów zgodnych ze strategi? biznesow?. Najczęściej wskazywano tu na rolę wewnętrznego konsultanta, analityka rynkowego i zarz?dzaj?cego relacjami  - ? ? mówi  Katarzyna Cichoń, executive consultant w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce i koordynator Forum Zakupów Strategicznych  - ? ? i dodaje- ? ?  Źródłami  innowacji s? natomiast podwykonawcy, startupy i NGO, zaś strategiczne zakupy oddziałuj? już nie tylko na koszty - ? ? ich celem jest zwiększenie przychodów i rentowności sprzedaży.

Idea Forum Zakupów Strategicznych  

Forum Zakupów Strategicznych,  którego inauguracyjne spotkanie odbyło się 19 kwietnia 2016 r. w Warszawie, to inicjatywa KPMG w Polsce oraz European Institute of Purchasing Management (EIPM) dla środowiska zarz?dzaj?cych zakupami z   przedsiębiorstw działaj?cych w Polsce. Ma na celu stworzenie efektywnej platformy wymiany doświadczeń oraz dyskusji nt. aktualnych trendów i wyzwań w obszarze zakupów. Tematem przewodnim pierwszego spotkania była „Przyszłość funkcji zakupowej - ? ? trendy w zarz?dzaniu obszarem zakupów, kształtowaniu struktur organizacyjnych i budowaniu kompetencji zakupowych”. Kolejne spotkania planowane s? w czerwcu, we września oraz w grudniu br.   

Opracowuj?c program i założenia funkcjonowania Forum Zakupów Strategicznych, mamy nadzieję wyjść naprzeciw oczekiwaniom i wyzwaniom polskiego środowiska Dyrektorów Zakupów (CPO), które zidentyfikowaliśmy przeprowadzaj?c badanie wśród grupy ponad 100 organizacji zakupowych w Polsce i przedstawiliśmy w raporcie pt.  „Key Procurement Challenges - ? ? wyzwania i kierunki rozwoju organizacji zakupowych w Polsce”. Braliśmy również pod uwagę globalne wyniki badania KPMG pt. „Harnessing the Power of Procurement”, z których wynika, że zaledwie 27 proc. zarz?dzaj?cych spółkami postrzega zakupy jako źródło wartości dodanej dla organizacji - ? ?  mówi  Katarzyna Cichoń, executive consultant w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce i koordynator Forum Zakupów Strategicznych.

Poprzez kolejne spotkania Forum Zakupów Strategicznych chcemy m.in. wspierać budowę wizji Value of Procurement, efektywnie zmieniać rolę i postrzeganie organizacji zakupowych w Polsce z funkcji wsparcia w funkcję o znaczeniu strategicznym, generuj?cym wartość dodan? dla spółek  - dodaje  Jan Karasek, partner w dziale usług doradczych w KPMG w Polsce.  

***

O Forum Zakupów Strategicznych:  

Forum Zakupów Strategicznych to kwartalny cykl spotkań Dyrektorów Zakupów współorganizowany i prowadzony przez ekspertówzzespołudoradztwa zakupowego KPMG oraz European Institute of Purchasing Management (EIPM). Informacje dotycz?ce podejmowanych inicjatyw skierowanych dla organizacji zakupowych w Polsce, a także materiały merytoryczne publikowane s? na bież?co na stronie  kpmg.com/pl/DoradztwoZakupowe.  

O KPMG:  

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG  s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (- ? ?KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Monika Muracka, e-mail:  mmuracka(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 15 lub 734 160  177  

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047  582

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP