Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy

20% zniżki na Executive MBA dla pracowników firm stowarzyszonych w CCIFP

<p style="text-align: justify;">Trwa rekrutacja do XXVIII edycji Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania (start 23 października 2014). W edycji jesiennej proponujemy 20% zniżki dla pracowników firm stowarzyszonych we Francuskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Edycja jesienna Executive MBA odbywać się będzie w systemie 3-dniowych modułów (czwartek, piątek, sobota) średnio raz na 3-4 tygodnie. Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku polskim.</p>

>

FRANCUSKI INSTYTUT ZARZĄDZANIA prowadzi program MBA już od 22 lat, stale go doskonal?c i dopasowuj?c do zmieniaj?cych się potrzeb uczestników i realiów rynku. Naszym podstawowym założeniem jest, by utalentowani managerowie – liderzy, którzy u nas się ucz?, znaleźli w Instytucie praktyczne narzędzia rozwoju fachowych kompetencji, które wzmocni? ich pozycję, karierę zawodow? i osi?gane wyniki. Równie duż? wagę przywi?zujemy do MBA jako narzędzia budowania sieci wartościowych kontaktów zawodowych, co jest ważnym fundamentem wszystkich wiod?cych programów MBA na świecie. Ma to być czas, w którym Manager – Lider inwestuje w siebie i swój rozwój, dokonuje wartościowej refleksji nad swoj? dotychczasow? drog? zawodow?, wymienia doświadczenia i kontakty z podobnymi sobie ludźmi o najwyższym potencjale, stawia sobie i swojej firmie nowe cele, lepiej odzwierciedlaj?ce jego potencjał i ambicje, buduje kompetencje, które będ? niezbędne, by te nowe cele osi?gać skutecznie i z satysfakcj?.

We Francuskim Instytucie Zarz?dzania kadra dydaktyczna jest złożona wył?cznie z praktyków zarz?dzania. Formuła zajęć jest interaktywna, nie jest to wykład ex cathedra, tylko warsztaty, praca na case’ach, często przyniesionych na zajęcia przez osoby z grupy. Mamy potwierdzenie, że przekazywana przez nas wiedza jest aplikowalna, tzn. po zajęciach uczestnicy wracaj? do swoich firm i wykorzystuj? narzędzia czy case’y w procesie rozwijania swoich firm, rozwi?zywania praktycznych dylematów i podejmowania decyzji – tak biznesowych jak i osobistych.

Program Executive MBA wyróżnia się doborem uczestników. To uczestnicy tworz? program MBA, poprzez swoje doświadczenia zawodowe, swoj? drogę życiow?. Główn? zasad? doboru jest dywersyfikacja: zarówno profili uczestników (marketingowcy, finansiści, specjaliści HR, itd) jak i branż. S? osoby pracuj?ce w korporacjach, w MŚP, w firmach zagranicznych i polskich, właściciele firm. Ł?czy ich motywacja.

Zapraszamy na spotkania rekrutacyjne – to okazja do zdobycia dużej ilości informacji o programie!

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP