Analizy i badania

16,8 mld zł wyniesie łączna wartość dywidend wypłaconych przez 166 krajowych spółek notowanych na GPW

<p style="text-align: justify;"><strong>Już niemal 40% polskich spółek z GPW dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, a wartość dywidend wypłacanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa regularnie rośnie. Jak wynika z analizy KPMG w Polsce, 166 krajowych spółek z GPW wypłaci swoim akcjonariuszom w sumie 16,8 mld zł. Stopa dywidendy dla krajowego parkietu ustabilizowała się w przedziale 2,5% -€“ 4,0%, czyli zbliżonym do poziomów obserwowanych na zachodzie Europy.</strong></p>

>

Spadek dywidend spółek z indeksu WIG20  

Do 30 czerwca 2016 roku odbyła się większość walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek giełdowych, na których zapadły ostateczne decyzje o podziale zysków za 2015 rok. Zgodnie z  wyliczeniami KPMG w Polsce, 166 krajowych spółek z GPW wypłaci w sumie 16,8 mld zł, co w  odniesieniu do ich kapitalizacji na koniec 2015 roku przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 3,3%. Pomimo wzrostu liczby przedsiębiorstw dziel?cych się zyskiem, ł?czna wartość zadeklarowanych dywidend jest podobna jak przed rokiem (również 16,8 mld zł) oraz niższa niż w  latach 2011-2013 (17,5 mld zł - ? ? 20,8 mld zł). Przyczyn? spadku s? cięcia dywidend wśród spółek należ?cych do indeksu WIG20, które wypłac? z zysku za 2015 rok w sumie 10,4  mld zł, tj. o 11% mniej niż w ubiegłym roku i 21% poniżej poziomu z 2013 roku.  

- ? ? Decyzje o cięciach dywidend wynikaj? głównie z niekorzystnych czynników rynkowych. Największa redukcja dywidend ma obecnie miejsce w przypadku spółek z sektora energetycznego, które tłumacz? się konieczności? dokonania znacznych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów oraz zwiększonym zaangażowaniem w plany inwestycyjne branży energetycznej i  restrukturyzacyjne polskiego górnictwa, co zmusiło niektóre spółki do całkowitej rezygnacji z wypłaty zysku akcjonariuszom za rok 2015  - ? ? mówi  Tomasz Wiśniewski, partner i szef zespołu wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w  Polsce.  

Rekordowa dywidenda wyniesie 2,3 mld zł  

Rekordziści pod względem zadeklarowanych kwot dywidend za 2015 rok zdecydowali o wypłacie ponad 2 mld złotych akcjonariuszom, a najwyższa z nich sięgnie poziomu 2,3 mld złotych. Cztery spółki na rynku zadeklarowały ponad 1 mld złotych dywidendy za poprzedni rok. Jak co roku nie zabrakło przykładów rekordowo wysokich stóp dywidend - ? ? najwyższa z nich wyniosła 76%.  

Stały wzrost odsetek polskich firm wypłacaj?cych dywidendę  

W 2002 roku zaledwie 19% polskich spółek giełdowych zdecydowało się na podział zysku między akcjonariuszy. Od lat współczynnik ten konsekwentnie rośnie i wynosi obecnie około 39%. Analizuj?c ten trend można zauważyć, iż polska giełda zbliża się do rynków kapitałowych we Francji i  w  Niemczech, gdzie na wypłatę dywidendy decyduje się od dawna blisko 60% spółek. Współczynnik ten jest jeszcze wyższy dla giełdy w Londynie - ? ? wynosi około 85%.  

- ? ? Rosn?cy odsetek polskich spółek wypłacaj?cych dywidendę świadczy przede wszystkim o coraz większej liczbie przedsiębiorstw giełdowych wchodz?cych w fazę dojrzałości operacyjnej, mniejszych możliwościach dynamicznego wzrostu, większym doświadczeniu zarz?dów tych spółek w zakresie finansowania działalności oraz rekorodowo niskim koszcie finansowania dłużnego - ? ?  mówi  Jacek Komór,  specjalista w zespole wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce.

W przypadku polskich spółek giełdowych wypłata dywidend jest wci?ż sporadycznie zastępowana poprzez skup akcji własnych. Rozwi?zanie to gwarantuje zarz?dzaj?cym większ? elastyczność w  stosunku do wypłaty dywidend, gdyż pozwala na bież?co reagować na sytuację rynkow?, podczas gdy raz zadeklarowana dywidenda musi zostać wypłacona w ustalonej kwocie. Mimo to, jednak skup akcji własnych nie zyskał w Polsce większej popularności, podobnie jak w przypadku większości giełd Europy Zachodniej.  

- ? ? Z naszej analizy wynika, że na skup akcji własnych w ci?gu ostatnich czterech lat decydowało się mniej niż 10% wszystkich polskich spółek notowanych na GPW. Odsetek ten jest zbliżony w przypadku giełdy we Francji (ok. 6%) oraz w Niemczech (ok. 9%) i znacznie niższy niż na giełdach w Wielkiej Brytanii i USA, gdzie sięga on blisko 40%  - ? ? mówi  Jakub Matusiak,  analityk w zespole wycen w  grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce.  

Średnia stopa dywidendy za 2015 r. wynosi 3,3%  

Pod względem poziomu i stabilności stopy dywidendy polska giełda na przestrzeni ostatnich lat nie odstaje do zachodnich giełd europejskich. W ostatnich latach stopa dywidendy mieściła się w  przedziale 2,5% - 4,0%, czyli na poziomie zbliżonym do rentowności 10-letnich polskich obligacji skarbowych. Stopa za 2015 rok w wysokości 3,3% jest zbliżona do poziomu obserwowanego na giełdzie w Paryżu (3,2%), Londynie (3,5%) oraz nieco wyższa niż na giełdzie we Frankfurcie (2,4%).   

Perspektywy na 2016 rok  

Wśród spółek spoza indeksu WIG20 obserwujemy trend regularnego wzrostu wypłacanych dywidend. Ł?czna wartość zysku wypłaconego akcjonariuszom za 2011 rok wyniosła w ich przypadku blisko 1,5  mld zł, podczas gdy w 2015 roku ich wartość wzrosła do blisko 6,5 mld zł. Ze względu na fakt, że znaczna część polskich spółek giełdowych znajduje się nadal w fazie wzrostu, można oczekiwać, że w  najbliższych latach do spółek dywidendowych będ? regularnie doł?czać kolejne podmioty, co pozwoli na utrzymanie trendu wzrostowego.  

- ? ? W przypadku największych polskich spółek trudno o jednoznaczn? prognozę na kolejny rok. Bior?c pod uwagę, że połowa spółek z indeksu WIG20 znajduje się pod znacz?cym wpływem Skarbu Państwa można stwierdzić, że przyszłoroczna dywidenda będzie w dużej mierze uzależniona od decyzji zwi?zanych ze strategi? gospodarcz? Skarbu Państwa. Wydatki budżetu państwa zwi?zane m.in.  z  polityk? prorodzinn? czy plany obniżenia wieku emerytalnego mog? wywołać presję na wypłatę wyższej dywidendy przez spółki będ?ce pod znacz?cym wpływem Skarbu Państwa. Z drugiej jednak strony, plany repolonizacji banków czy konsolidacja polskich kopalń w ramach grup energetycznych mog? oznaczać konieczność zatrzymania zysków w spółkach na realizację tych planów  - ? ? mówi  Tomasz Wiśniewski, partner i szef zespołu wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w  Polsce.

***

O BADANIU:  

KPMG w Polsce przeanalizowało trendy wśród spółek giełdowych w zakresie wypłaty zysku za 2015 r. W tym celu zbadano poziom wypłacanych dywidend za 2015 r. przez 166 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w  Warszawie. Analiza została przeprowadzona na podstawie ogólnodostępnych informacji.

  O KPMG:  

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative („KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG posiada odrębn? osobowość prawn?. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1300 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.  

Kontakt dla mediów:  

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582  
Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Zalety restrukturyzacji

Pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwo może uniknąć upadłości, gdy jego zarząd zdecyduje się na otwarcie postępowania...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP