Aktualności firm stowarzyszonych

10 stypendia LOreal Polska dla Kobiet i Nauki

<p><span><span>Jury, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło, spośr&oacute;d kilkudziesięciu kandydatur nadesłanych z wielu ośrodk&oacute;w Polski, 5 wybitnych laureatek. Uroczystość wręczenia stypendi&oacute;w odbyła się 10 grudnia, w Zamku Kr&oacute;lewskim w Warszawie. Każdego roku 5 wybitych polskich badaczek otrzymuje stypendium naukowe. Od 2010 roku suma stypendi&oacute;w została podniesiona i wynosi: na poziomie doktoratu &ndash; 25.000 zł, habilitacji &ndash; 30.000 zł.</span></span></p>

>

STYPENDIA DOKTORANCKIE

Anna Kozieradzka z Białegostoku
Dziedzina: medycyna, genetyka, biologia molekularna
Temat: „Czynniki wpływaj?ce na 5-letnie rokowanie chorych z zawałem serca leczonych inwazyjnie”.
Miejsce: Klinika Kardiologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Magdalena Lebiedzińska z Warszawy
Dziedzina: biochemia, biologia molekularna
Temat: „Rola białka p66Shc w stresie oksydacyjnym zwi?zanym z procesem starzenia oraz dys ?funkcj? mitochondriów”.
Miejsce: Pracownia Bioenergetyki i Błon Biologicznych, Zakład Biochemii, Instytut Biologii Doświad ?czalnej im. M. Nenckiego PAN, w Warszawie.

Aleksandra Maruszak z Warszawy
Dziedzina: genetyka, biologia medyczna, neurogenetyka
Temat pracy: „Analiza zmienności mitochondrialnego DNA oraz wybranych genów j?drowych u osób z chorob? Alzheimera”.
Miejsce: Zespół Kliniczno-Badawczy Chorób Zwyrodnieniowych Centralnego Układu Nerwowego, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, PAN w Warszawie.

STYPENDIA HABILITACYJNE

Beata Paj?k z Warszawy
Dziedzina: biologia medyczna
Temat: „Modulacja szlaków sygnałowych jako narzędzie eliminacji komórek nowotworowych”.
Miejsce: Zakład Ultrastruktury Komórki, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego, PAN w Warszawie.

Joanna Saluk-Juszczak z Łodzi
Dziedzina: biochemia, biologia molekularna
Temat: „Ochrona płytek krwi przez antyoksydanty egzogenne w stresie oksydacyjnym wywołanym stanem zapalnym”.
Miejsce: Katedra Biochemii Ogólnej, Uniwersytet Łódzki.  
  


Tegoroczne stypendystki:  od lewej Magdalena Lebiedzińska, Anna Kozieradzka, Aleksandra Maruszak (3 stypendia doktoranckie) , dr Beata Paj?k, dr Joanna Saluk-Juszczak (2 stypendia habilitacyjne)
  

Polska filia Grupy L’Oréal przyznaje stypendia naukowe od 10 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wst?pienia na drogę nauki. Stypendystki podejmuj? wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechno ?logii, biologii. Przez swój program L’Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osi?gnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzaj?cych do rozwoju nauki. Na liście stypendystek L’Oréal Polska/UNESCO jest już pięćdziesi?t kobiet. Prowadz? one badania w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Warunkiem przyst?pienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane s? przez 11 jurorów – wybitnych autorytetów polskiego życia naukowego.

Stypendia L’Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO s? inicjatyw? lokaln?. Źródłem inspiracji była umowa zawarta w Paryżu między Grup? L’Oréal i UNESCO „For Women in Science”. W jej ramach, każdego roku, w paryskiej siedzibie UNESCO, wybitne przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki, z pięciu kontynentów, otrzymuj? nagrody pieniężne oraz stypendia. W ci?gu 12 lat trwania programu, nagrody, w wyso ?kości 100.000 USD, wręczono 67 wybitnym badaczkom z 30 krajów, a międzynarodowe stypendia otrzymało 165 młodych kobiet z 81 krajów.

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych krajów. Obecnie prowadzi go już kilkadziesi?t filii Grupy L’Oréal. Uhonorował on, w sumie, 668 młodych kobiet-naukowców na poziomach krajowych. Stypendystki L’Oréal-UNESCO tworz? międzynarodow? wspólnotę talentów, będ?c doskonałym i niepodważalnym źródłem motywacji i inspiracji dla kobiet.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Koronawirus: pakiet antykryzysowy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy składające się na pakiet antykryzysowy. Są to: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych...

Newsletter Specjalny nr 6

Prace legislacyjne nad ustawą regulującą tzw. tarczę antykryzysową zostały zakończone i w dniu 31 marca 2020r. weszła w życie zasadnicza większość...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP