Analizy i badania

10 rad, jak przygotować skuteczne CV

<p style="text-align: justify;"><strong>Nasze CV (Curriculum Vitae czyli życiorys) decyduje o tym, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Potraktujmy je więc jak narzędzie marketingowe, które ma nam pomóc zbudować profesjonalny wizerunek i przekonać rekrutera, że firma zyska zatrudniając właśnie nas. Co zrobić, aby nasze CV było rzeczywiście skuteczne? Wystarczy trzymać się kilku zasad…</strong></p>

>

Dla kandydata ubiegaj?cego się o pracę CV to rodzaj wizytówki, która ma zainteresować potencjalnego pracodawcę, przekonać go do rozważenia danej kandydatury w procesie rekrutacji i zaproszenia kandydata na spotkanie. Dlatego tak ważne jest, aby poświęcić czas na odpowiednie przygotowanie dokumentu. Z doświadczenia ekspertów LeasingTeam wynika, że trzymanie się kilku zasad przy tworzeniu CV wpływa na zwiększenie skuteczności tego narzędzia. Poniżej prezentujemy kilka z nich.

1. Pamiętaj o logicznej strukturze

CV powinno być przemyślanym dokumentem o logicznej strukturze, która pozwoli przekazać informacje w uporz?dkowany sposób. W profesjonalnie przygotowanym dokumencie na pewno powinny znaleźć się takie informacje, jak: dane osobowe i kontaktowe, doświadczenie zawodowe, osi?gnięcia, umiejętności, wykształcenie, znajomość języków, zainteresowania oraz klauzula ze zgod? na przetwarzanie danych osobowych. Wskazane informacje najlepiej wyodrębnić jako osobne części, aby rekruter mógł w łatwy sposób znaleźć informacje, których szuka.

„Opisuj?c swoje doświadczenia warto stosować zasadę tzw. „odwróconej chronologii”, ponieważ potencjalnego pracodawcę zdecydowanie bardziej zainteresuje nasze ostatnie doświadczenie zawodowe niż to sprzed kilku lat. Ważne jest także dbanie o selekcję informacji. Rekrutera niekoniecznie musi interesować stan cywilny kandydata, ale już informacja o okresie czasu, w jakim pracował w danej firmie będzie dla niego bardzo istotna” – komentuje Anna Kurczewska-Formela, Kierownik Działu Rekrutacji w LeasingTeam.

2. Dopasuj treść CV do ogłoszenia

Nie ma czegoś takiego jak uniwersalne CV, dlatego wysyłanie tej samej aplikacji na każde stanowisko może przynieść niezadowalaj?ce rezultaty. Zawsze należy zastanowić się, które z posiadanych kompetencji oraz doświadczeń zawodowych będ? kluczowe na stanowisku, na które aplikujemy. Przykładowo, jeśli chcemy rozwijać się na stanowisku specjalisty ds. HR i przy tym pracować w firmie z branży finansowej, zamieśćmy w swoim CV tylko te doświadczenia i umiejętności, które będ? dla rekrutera podstaw? do stwierdzenia, że odnajdziemy się w danej roli. Podkreślenie cech poż?danych na danym stanowisku, czy wskazanie doświadczenia w realizacji określonych projektów, to dla rekrutera najlepszy dowód na to, że nie jesteśmy osob? przypadkow? i uważnie zapoznaliśmy się z treści? ogłoszenia.

3. Określ swój cel zawodowy

Na jedno ogłoszenie o pracę przychodzi czasem nawet kilkaset CV. Nic więc dziwnego, że rekruterzy nie maj? czasu starannie analizować każdej aplikacji. W tej sytuacji warto zadbać o wyróżnienie swojej aplikacji na tle innych kandydatów poprzez zamieszczenie na pocz?tku dokumentu swojego celu zawodowego. Jeśli CV jest przygotowane pod konkretn? ofertę, ważne, aby cel zawodowy był spójny z oferowanym stanowiskiem. Zamieśćmy go zwłaszcza, gdy pracodawca nie wymaga listu motywacyjnego. W ten sposób możemy przekazać mu, dlaczego aplikujemy akurat tutaj i w jakim kierunku chcemy się rozwijać.  

„Najlepiej, aby nasz cel zawodowy był spójny z naszym doświadczeniem, kompetencjami, umiejętnościami i zainteresowaniami. Można skupić się na opisaniu celu krótkoterminowego, czyli np. rozwijaniu swoich umiejętności na określonym stanowisku, lub długoterminowego, jak np. rozwój zawodowy w danej branży” – komentuje Anna Kurczewska-Formela z LeasingTeam.

4. Zadbaj o przejrzystość dokumentu

To, jakie wrażenie na rekruterze zrobi nasza aplikacja może zadecydować o tym, czy w ogóle się z ni? zapozna, dlatego CV powinno być dopracowane zarówno od strony merytorycznej, jak i wizualnej. O estetyce i przejrzystości dokumentu decyduje nie tylko logiczne podzielenie go na części, ale też odpowiednie wyeksponowanie ważnych informacji. Istotny też jest odpowiedni układ strony, zachowanie marginesów i wyrównanie tekstu do lewej strony, co ułatwia czytanie dokumentu. Ważna jest także konsekwencja w formatowaniu tekstu. Rodzaj i wielkość czcionki, odstępy interlinii, rodzaj punktorów i wyróżnienia w tekście – w całym dokumencie powinny być spójne. Pamiętajmy też o odpowiedniej objętości dokumentu – jeśli nie chcemy znużyć rekrutera najlepiej zmieścić wszystko na dwóch stronach.   

5. Opisuj?c swoje sukcesy odwołuj się do liczb

Ogólne deklaracje dotycz?ce naszych kompetencji, umiejętności czy przygotowania do pełnienia danych obowi?zków nigdy nie s? tak przekonuj?ce, jak pokazanie wymiernych rezultatów swojej pracy. Zazwyczaj pracodawcy oczekuj?, że nowozatrudniona osoba podniesie efektywność pracy danego działu czy realizacji projektu, dlatego opisuj?c doświadczenie w CV dobrze jest poprzeć je danymi liczbowymi. Przykładowo, jeśli aplikujemy na stanowisko specjalisty ds. sprzedaży, podajmy informację, ilu klientów i w jakim czasie udało nam się pozyskać dla poprzedniego pracodawcy. Jeśli staramy się o pracę przy organizacji eventu, podajmy zwrot z inwestycji, jaki udało nam się osi?gn?ć przy realizacji analogicznego projektu.  

„Sukcesy s? potwierdzeniem kompetencji kandydata. Opisuj?c je zawsze najlepiej odwoływać się do liczb, które jednoznacznie pokaż? efekty prowadzonych działań. Nic nie daje tak miarodajnego obrazu pracy, jak podanie wymiernych wyników np. w postaci wyrażonej w procentach oszczędności przyniesionej pracodawcy, czy wartości kontraktu podpisanego z klientem” – komentuje Anna Kurczewska-Formela z LeasingTeam.

6. Zadbaj o poprawność językow?

Poprawność językowa CV wiele mówi o kandydacie. Błędy ortograficzne, stylistyczne, interpunkcyjne, kolokwializmy czy literówki w aplikacji mog? świadczyć o niedbałości. Na tej podstawie rekruter może wyci?gn?ć wniosek, że analogicznie kandydat będzie komunikował się z otoczeniem firmy, np. wysyłaj?c do kontrahentów dokumenty z błędami. Szkoda z takiego powodu tracić szansę na zdobycie nowej pracy, dlatego przed wysłaniem swojego CV należy sprawdzić poprawność językow? dokumentu. Pomoc? może być automatyczny edytor tekstów w Word lub inna osoba, która spojrzy na tekst świeżym okiem.

7. Zamieść tylko prawdziwe informacje

Zdarza się, że kandydaci zamieszczaj? w swoich aplikacjach nieprawdziwe informacje. Tymczasem doświadczony rekruter z łatwości? może sprawdzić rzeczywisty poziom znajomości języka, deklarowane wykształcenie, zakres obowi?zków czy stopień zaangażowania w realizację projektów u poprzednich pracodawców. Nie ma kandydatów idealnych, dlatego pewne braki w doświadczeniu czy umiejętnościach nie musz? od razu skazywać na niepowodzenie. Ważne, aby informacje w CV były spójne z tymi, które podajemy na naszych profilach w biznesowych mediach społecznościowych (LinkedIn, GoldenLine).

„Zdecydowanie lepiej skoncentrować się na podkreśleniu swoich rzeczywistych atutów, zamiast koloryzować swoje doświadczenie i umiejętności. Gdy kandydat jest w stresie, kilka bardziej szczegółowych pytań wystarczy by zdemaskować nawet drobne kłamstwo – a to, w przeciwieństwie do braków w doświadczeniu, od razu zdyskwalifikuje go, a tym samym wykluczy z procesu rekrutacji” – ostrzega Anna Kurczewska-Formela z LeasingTeam.

8. Użyj odpowiedniego zdjęcia

Zdjęcie jest ważnym elementem CV, który pomaga w budowaniu profesjonalnego wizerunku kandydata. To zazwyczaj pierwsza rzecz, któr? rekruter widzi po otworzeniu aplikacji. Zdjęcie powinno być dobrej jakości, wyraźne i najlepiej zrobione przez fotografa, który zadba o odpowiednie światło, tło i sprawi, że będziemy prezentować się profesjonalnie. Na zdjęciu powinna być widoczna twarz i ewentualnie część sylwetki. Na pewno należy unikać zamieszczania zdjęć nieformalnych, np. ze spotkań towarzyskich czy wyjazdu, ponieważ mog? zostać negatywnie odebrane przez potencjalnego pracodawcę.

9. Zał?cz referencje

Referencje zwiększaj? wiarygodność i profesjonalizm kandydata, dlatego dobrze jest uwzględnić je w swoich dokumentach aplikacyjnych. Najlepiej zamieścić w CV kontakty do osób, które w razie zainteresowania rekrutera, będ? mogły podzielić się opini? na nasz temat, poświadczyć zakres wykonywanych obowi?zków i zaangażowanie.

„Wartościowym źródłem informacji dla rekrutera będzie bezpośredni przełożony z poprzedniego miejsca pracy, ale też osoba z zespołu – nie zapominajmy o dopisaniu nazw ich stanowisk. Zawsze można też zał?czyć do aplikacji referencje w wersji pisemnej lub poinformować, że referencje s? dostępne na życzenie” – stwierdza Anna Kurczewska-Formela z LeasingTeam.

10.   Zapisz plik w odpowiednim formacie

Powszechnie używane formaty pliku to doc. lub .pdf. Używaj?c innych rozszerzeń ryzykujemy, że pracodawca po prostu nie otworzy pliku ze względu na brak odpowiedniego programu. W przypadku wysyłania CV w formacie .doc może się zdarzyć, że odbiorca naszej aplikacji będzie używał innej wersji programu (np. nowszej), co spowoduje zmianę wygl?du naszego dokumentu. Pod tym względem bezpieczniejszy jest format .pdf, który daje pewność, że nasz dokument będzie wygl?dał tak, jak tego chcemy. Z drugiej strony, wielu rekruterów musi wprowadzać dane z CV do wewnętrznych systemów rekrutacyjnych, więc przesyłaj?c plik w formacie .doc, możemy po prostu ułatwić im pracę. Dokumenty w formacie .doc ułatwiaj? też wyszukiwanie kompetencji kandydatów w bazach danych.

CV, które odpowiada treści ogłoszenia, jasno określa cele zawodowe kandydata, prezentuje wysoki poziom merytoryczny i estetyczny – to dostateczny powód dla rekrutera, aby zaprosić kandydata na rozmowę. Warto więc poświęcić czas na przygotowanie dokumentu, który może zwiększyć nasze szanse na otrzymanie wymarzonej oferty pracy. Ważne też, aby id?c z duchem czasu, budować swoje profile w biznesowych mediach społecznościowych, które dla wielu firm s? jednym ze skuteczniejszych źródeł pozyskiwania kandydatów.

***

Grupa kapitałowa LeasingTeam to największa na rynku HR firma doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od ponad dekady wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. Firma specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, zatrudnieniu zewnętrznym, outsourcingu procesów i funkcji oraz optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi. LeasingTeam świadczy usługi na terenie całego kraju za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw. Miesięcznie oddelegowuje do pracy ponad 8 tysięcy pracowników. Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl

Kontakt dla dziennikarzy:                    

Paulina Wiśniewolska
Specjalista ds. Komunikacji
Tel.:       +48 22  460 50 28
Kom.:   +48  602  33 27 09
p.wisniewolska@leasingteam.pl                    

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.:       +48 22 460 50 41
Kom.:   +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zmiana trybu pracy CCIFP