Analizy i badania

Zwykłe CV w przypadku menedżera się nie sprawdza

<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><em>CV jest wizytówką kandydata. Powinno nie tylko opisywać jego kompetencje oraz doświadczenie, ale też przekonywać, że jego właściciel jest odpowiednią osobą na dane stanowisko. Zyskuje to dodatkowe znaczenie, kiedy aplikujemy na stanowisko menedżerskie. Wtedy uzasadnienie naszej kandydatury powinno wynikać nie tylko z nazwy dotychczasowego obszaru działań, ale i z ogólnego charakteru wysyłanego dokumentu aplikacyjnego. Konsultanci z firmy doradztwa personalnego Experis podpowiadają w jaki sposób należy go prawidłowo przygotować.    </em><strong></strong></span></p>

>

Warszawa, 3 czerwca 2014 r. – Celem CV jest zainteresowanie rekrutera na tyle, by opisany w nim kandydat został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjn?. Ważne zatem, by zwracało uwagę oraz dostarczało informacji istotnych z perspektywy prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Zarówno treść jak i forma dokumentów aplikacyjnych powinny być odpowiedzi? na dan? ofertę i budować wizerunek kandydata, jako osoby właściwej
na danym stanowisku. Powinny być też inaczej sformułowane jeśli zabiegamy o stanowisko menedżerskie.   

-   Jeśli aplikuj?cy na stanowisko wyższe kandydat nadeśle na ofertę CV tradycyjne, nie zaś menedżerskie może to wpłyn?ć na negatywn? ocenę jego aplikacji, wskutek czego nie zostanie zaproszony na spotkanie, – komentuje Magdalena Pałyska, Lider Zespołu w firmie doradztwa personalnego Experis, rekrutuj?cej specjalistów
oraz kadrę zarz?dzaj?c? w obszarach finansów, inżynierii oraz IT. – Rekrutuj?c kandydatów poszukujemy osób, których kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie w możliwie jak najlepszy sposób będ? zbliżone do oczekiwań pracodawców. Ta zasada dotyczy zarówno pracowników niższych szczeblem, specjalistów, jak i menedżerów,
z tym, że przy każdym z nich szukamy innych kluczy. W przypadku rekrutacji na stanowiska menedżerskie proces trwa zwykle dłużej, wymaga też bardziej wnikliwej weryfikacji kwalifikacji oraz doświadczenia kandydatów. Kluczowymi kompetencjami, jakich poszukujemy s? m.in. zdolności przywódcze, zarz?dzanie zespołem, zarz?dzanie powierzonym budżetem, myślenie strategiczne, czy wreszcie skuteczność w działaniu. I te właśnie cechy warto w CV menedżerskim eksponować,
– zaznacza Magdalena Pałyska.     

Cechami poszukiwanymi u kandydatów na stanowiska kierownicze s? również odpowiedzialność, zdolności organizacyjne, a także umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych. Nie wystarczy, że zostan? one wypisane w dokumencie aplikacyjnym w formie wyliczanki. W imię zasady, by to czyny mówiły za nas nie słowa, poszukiwane kompetencje powinny wynikać przede wszystkim z zaprezentowanych osi?gnięć. Dlatego tak istotne jest umiejętne przedstawienie w CV swoich sukcesów. Można zamieścić je w profilu zawodowym
lub przy poszczególnych pozycjach doświadczenia. Ważne, by poprzez nie przedstawić w krótkiej formie nasz sukces i ukazać za jego pomoc? konkretn? wartość, jak? może zyskać pracodawca, jeśli zdecyduje się na nasze zatrudnienie (np. „zwiększenie sprzedaży o 35% w skali roku” lub „zwiększenie efektywności pracy działu dzięki zastosowanym działaniom własnego pomysłu”).  

Jak w każdym innym CV, aplikacja menedżera powinna zaczynać się od danych osobowych, obok których należy zamieścić zdjęcie. O ile w aplikacji innego typu rezygnacja z niego byłaby dopuszczalna, o tyle nie powinno go zabrakn?ć w przypadku CV na stanowiska reprezentacyjne, a takimi s? właśnie stanowiska menedżerskie. Fotografia powinna być profesjonalna oraz biznesowa. Buduje ona pierwsze wrażenie po otwarciu dokumentu aplikacyjnego i może wpłyn?ć na to jak kandydat będzie postrzegany.  

Istotnym elementem, który również powinien zostać umieszczony na szczycie CV jest profil kandydata.
To krótka, dwu lub trzy zdaniowa, charakterystyka jego osoby, w której powinien zamieścić informacje na swój temat, najistotniejsze z perspektywy danego stanowiska (np. „Dyrektor Finansowy, z bogatym doświadczeniem
w międzynarodowej firmie z branży FMCG” lub ‘Kierownik Działu Handlowego z płynn? znajomości? języka angielskiego i niemieckiego oraz sukcesami w sprzedaży”).  

–   W przypadku stanowisk kierowniczych często cenne jest nie tylko doświadczenie zdobyte na adekwatnym stanowisku, ale również wiedza z danej branży. Innymi prawami rz?dzi się codzienność w poszczególnych sektorach gospodarki, inna wiedza jest zatem oczekiwana np. od dyrektora finansowego w bankowości a inna
w logistyce na tym samym stanowisku,
– wyjaśnia Magdalena Pałyska z Experis. – Może to stać się zarówno orężem w walce o pracę jak i przeszkod?, jeśli menedżer chce zmienić profil firmy, w której pracuje. W tym drugim przypadku doradzałabym wyeksponowanie podstawowych kompetencji menedżerskich, poprzez które możemy udowodnić, że jesteśmy właściw? osob? na dane stanowisko, która szybko nadrobi braki. Nie w każdym sektorze jest to możliwe. W obszarach wymagaj?cych rozległej wiedzy, jak np. bankowość czy finanse, przebranżowienie tego typu wi?że się z konieczności? postawienia jednego kroku w tył i rozpoczęcia od niższego nieco stanowiska. Może to jednak przynieść korzyści w dłuższej perspektywie czasu, – dodaje Przedstawiciel Experis.    

Przy opisie poszczególnych pozycji doświadczenia warto zatem zaznaczyć w CV branże oraz skalę poszczególnych firm, w których dotychczas pracowaliśmy, np. „międzynarodowa firma z branży TSL”
lub też „lider w przemyśle włókienniczym”. Cenn? informacj? jest także zaznaczenie jak licznym zespołem kierowaliśmy, co może zostać ujęte w opisie obowi?zków na danym stanowisku i zależy od sprawowanej rangi oraz wielkości firmy, np. „zarz?dzanie 6-osobowym zespołem” lub „raportowali do mnie trzej kierownicy linii biznesowych, z których wszystkie skupiały w sumie 250 pracowników”.     

Przygotowuj?c CV menedżerskie nie należy zapominać o podstawowych zasadach, jakimi rz?dz? się dokumenty aplikacyjne. Zawarte w nim dane powinny być uszeregowane chronologicznie, w przejrzysty sposób, który ułatwi rekruterowi ich odbiór. Wszystkie elementy musz? tworzyć spójn? całość, ułożon? tak, by podkreślała atuty kandydata.         

Wyspecjalizowana agencja doradztwa personalnego Experis współpracuje z pracodawcami oraz kandydatami odpowiednio dopasowuj?c i ł?cz?c te dwie grupy na zmieniaj?cym się wci?ż rynku pracy. Poszukuj?cym pracy specjalistom wskazuje miejsca zatrudnienia ciekawe dla ich dalszego rozwoju i adekwatne do ich potrzeb.
Experis zajmuj?c się rekrutacj?, doradza również kandydatom w zakresie budowy ich kariery dostarczaj?c informacji na temat poszukiwanych na rynku kompetencji oraz tego, na co powinni położyć nacisk,
by zrealizować stawiany sobie cel zawodowy.    

***   

Experis

Experis™ jest światowym liderem w dziedzinie doradztwa personalnego i rekrutacji specjalistów. Firma zapewnia klientom kompetencje, których potrzebuj? do rozwoju swoich organizacji. Experis ł?czy wiedzę na temat branży z wyj?tkowym zrozumieniem ludzkiego potencjału, dzięki czemu zapewnia firmom niezbędnych specjalistów i kadrę zarz?dzaj?c? w obszarach IT, inżynierii oraz finansów. Firma specjalizuje się również
w dostarczaniu rozwi?zań projektowych, które pozwalaj? klientom przyspieszać rozwój i optymalizować koszty prowadzonej działalności. Oferta Experis obejmuje rozwi?zania on-site, off-site oraz offshore. Więcej informacji o Experis Polska znajduje się na stronie: www.experis.pl.       

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada 40 agencji i jest obecna w  25 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?. Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie www.manpowergroup.pl.     

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 22 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  800 biur w  82  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji. Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy
z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?. Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.    

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Dobry start procentuje

Czy to firmy maja zabiegać o najlepszych kandydatów, czy też najlepsi kandydaci o firmy? Pytanie to staje się znaczące, bo na rynek pracy wchodzi tzw....

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!