Analizy i badania

Zwolnienia z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

<p style="text-align: justify;">Do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zobowiązana jest jednostka dominująca, która przedstawia swoje wyniki finasowe wraz z danymi wszystkich jednostek zależnych.</p>

>

Celem takiego sprawozdania jest zobrazowanie sytuacji maj?tkowej i finansowej kilku jednostek w taki sposób jakby cała grupa kapitałowa stanowiła jeden podmiot. Odbywa się to za pomoc? poł?czenia kilku sprawozdań uwzględniaj?c jednocześnie wył?czenia konsolidacyjne i odpowiednie korekty przy użyciu jednej z metod: konsolidacji pełnej, proporcjonalnej, metody praw własności.

Jednostka doł?cza również sprawozdanie   z działalności grupy kapitałowej oraz niektóre z podmiotów zgodnie z art. 55 ust. 2b UoR od 2017 roku zobowi?zane zostały do zał?czenia oświadczenia grupy kapitałowej odnośnie informacji niefinansowych.

Duże podmioty od pocz?tku 2016 roku funkcjonuj? na podstawie zmienionych przepisów  reguluj?cych kwestię skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Obecnie z obowi?zku ich sporz?dzania  zwolnione s?:

- jednostki, które na koniec bież?cego oraz poprzedniego roku finansowego spełniaj? co najmniej dwa z trzech warunków przedstawionych w ustawie:

  • suma bilansowa wyniosła mniej niż 38,4 mln zł,
  • przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów nie przekroczyły 73,6 mln zł
  • spółka średniorocznie zatrudniała poniżej 250 osób.

Progi te odnosz? się do poł?czonych danych jednostki dominuj?cej oraz jednostek zależnych przed dokonaniem wył?czeń konsolidacyjnych. Obniżaj? się one odpowiednio jeżeli dane brane pod uwagę uwzględniaj? już wył?czenia konsolidacyjne:

  • suma bilansowa wyniosła mniej niż 32 mln zł,
  • przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów nie przekroczyły 64 mln zł,
  • spółka średniorocznie zatrudniała poniżej 250 osób

- jednostki dominuj?ce w przypadku, gdy podmiot, od którego ona jest zależna (należ?cy do EOG) posiada ponad 90% udziałów. Należy pamiętać, że tylko w przypadku, gdy posiada ona pełne 100% nie obowi?zkuje wymóg zatwierdzenia decyzji o niesporz?dzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w innym przypadku pozostali udziałowcy musz? zatwierdzić tę decyzję. Kierownik jednostki, która dokonuje takiego wyboru musi złożyć skonsolidowane sprawozdanie jednostki wyższego szczebla wraz z opini? biegłego rewidenta oraz skonsolidowanym sprawozdaniem z działalności tej jednostki we właściwym rejestrze s?dowym, co ważne dokumenty te musz? zostać przetłumaczone przez tłumacza przysiegłego na język polski. Nast?pić to musi w ci?gu 30 dni od zatwierdzenia sprawozdania, a zarazem nie może być to później niż 12 miesięcy od dnia bilansowego spółki. Wył?czenie to nie ma miejsca w odniesieniu do emitentów papierów wartościowych lub jednostek, które ubiegaj? się o dopuszczenie do obrotu.

  -  jednostka dominuj?ca, której wszystkie jednostki zostały wył?czone z obowi?zku konsolidacji. Istnieje kilka przesłanek, kiedy wył?czenie jednostki zależnej ma miejsce:

  • jednostkę   nabyto wył?cznie do celu jej odsprzedaży w przeci?gu roku (warto tu zaznaczyć, że jeszcze w 2015 roku UoR wykluczała możliwość ujęcia takich jednostek zależnych w sprawozdaniu skonsolidowanym),
  • jednostka nie dysponuje aktywami, a co za tym idzie zyskiem netto tej jednostki, co oznacza poważne ograniczenie w sprawowaniu kontroli,
  • dane, które niezbędne s? do procesu konsolidacji uzyskiwane s? z dużym opóźnieniem i powi?zane jest to z niewspółmiernie wysokimi kosztami w porówaniu z istotności? tej spółki w całej grupie kapitałowej. Musz? to być przypadku wyj?tkowe, które zostan? odpowiednio udokumentowane.  
  • Kontakt:

Justyna Stachowicz
Accountant
justyna.stachowicz@accace.com
+48 223 132 950

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!