Aktualności firm stowarzyszonych

Zwiększenie obrotów Grupy Renault o 9,4% w trzecim kwartale

<p style="text-align: justify;">Przychody Grupy Renault w trzecim kwartale ponownie cechuje wzrost. W Europie Grupa nadal czerpie zyski z dynamiki rynków i swoich nowych produktów. Poza Europą jej udział w rynku rośnie lub pozostaje niezmienny we wszystkich regionach.</p>

>

  • W trzecim kwartale 2015 r. liczba zarejestrowanych samochodów, wyprodukowanych przez Grupę Renault wzrosła o 1,2% i wynosi 620 525 jednostek.
  • W Europie liczba zarejestrowanych samochodów Grupy wzrosła o prawie 21 000 jednostek (+6,5%) przede wszystkim dzięki sukcesowi nowych modeli. Portfel zamówień jest znacznie większy niż w 2014 r.
  • Na arenie międzynarodowej Grupa powiększa udział w rynku Eurazji (+ 1,5 punktu) oraz w obu Amerykach (+ 0,5 punktu) wobec spadku na swoich głównych rynkach.
  • Obroty Grupy Renault wyniosły w trzecim kwartale 9,34 mld euro, wzrastaj?c o 9,4% w stosunku do tego samego okresu w 2014 r.
  • Obroty w sektorze samochodowym rosn? o 10,2% w stosunku do liczby 8,80 mld euro, wzmacniane nadal poprzez sprzedaż dla partnerów.
  • Grupa utrzymuje w mocy swoje cele na rok 2015.

Wyniki handlowe – najważniejsze fakty w trzecim kwartale 2015

Liczba rejestrowanych samochodów Grupy Renault (620 525 jednostek w ci?gu kwartału) rośnie o 1,2%, podczas gdy na międzynarodowym rynku samochodowym następuje spadek o 0,2%. Liczba rejestrowanych samochodów Grupy zwiększa się o 7 288 jednostek w ci?gu trzech miesięcy wobec 9 806 zarejestrowanych w ci?gu całego pierwszego półrocza.

W Europie, gdzie rynek ci?gle wykazuje silny wzrost (+9,8%), Grupa Renault odnotowuje zwiększenie o 6,5% liczby rejestrowanych samochodów. Pomimo zwiększenia o 20 802 zarejestrowanych samochodów udział w rynku w całym okresie spadł o 0,3 punktu do 9,0%.

Sukces odniesiony przez ostatnie premiery Kadjara i Espace oraz powodzenie, jakim się cieszyły Captur i Clio, powiększyły znacznie portfel zamówień (o 44  000 jednostek więcej niż pod koniec września 2014 r.). Wpłynie to pozytywnie na handlow? pozycję Grupy w Europie w ostatnim kwartale.

Grupa odnotowuje znaczne wzrosty liczby rejestrowanych samochodów w zdecydowanej większości krajów regionu. Należy szczególnie zauważyć dobr? pozycję Grupy w Wielkiej Brytanii (+22,3%), Holandii (+21,7%), Hiszpanii (+16,2%), Portugalii (+21,1%) oraz Polsce (+25,4%).

Marka Renault osi?ga korzystn? pozycję dzięki zwiększeniu sprzedaży 23 199 jednostek, co oznacza wzrost o 9,8% w stosunku do tego samego okresu w 2014 r. Spada natomiast udział marki Dacia o 0,3 punktu do 2,1% na rynku europejskim.

We Francji wielkość sprzedaży Grupy zmniejszyła się nieznacznie – o 186 jednostek. W trzecim kwartale natomiast spadł udział w rynku o 1,4 punktu do 24,4%. Renault Clio pozostaje we Francji wci?ż najczęściej sprzedawanym spośród samochodów wszystkich segmentów.

Poza Europ? Grupa zachowuje swój udział w rynku. Na rynku, który przeżywa spadek o 5,1%, liczba rejestrowanych samochodów Grupy spadła o 4,6% i stanowi 45,4% całkowitej wielkości w tym okresie. Grupa powiększa udział w rynku w obu Amerykach (+0,5 punktu) oraz Eurazji (+1,5 punktu) i odnotowuje stabiln? pozycję w Afryce, na Środkowym Wschodzie, w Indiach (+0,1 punktu), w rejonie Azji i Pacyfiku (0,0 punktu).

W regionie obu Ameryk liczba rejestrowanych samochodów Grupy zmniejsza się tylko o 5,3% na rynku zniżkuj?cym o 12,5%. W Brazylii, która jest drugim pod względem ważności rynkiem Grupy, Renault umacnia swoj? pozycję, a jego udział rośnie o 0,3 punktu do 7,4%. W Argentynie liczba rejestrowanych samochodów Grupy wyraźnie wzrasta w tym okresie. Dzięki zwiększeniu o 5 437 jednostek w stosunku do 2014 r., rośnie ona o 26,3%. Udział w rynku w trzecim kwartale rośnie o 2,6 punktu do 14,6%.

W regionie Eurazji udział w rynku wzrasta o 1,5 punktu. Sprzedaż Grupy zmniejsza się jedynie o 1,2% na rynku zniżkuj?cym o 13,9%. W Rosji, gdzie Grupa broni swojej marży, spadek jej udziału w rynku jest ograniczony do 0,5 punktu. Liczba rejestrowanych samochodów Grupy zmniejsza się o 29,8% na rynku wykazuj?cym spadek o 25,3%. W Turcji, na rynku, na którym nast?pił silny wzrost w ci?gu kwartału (+23,5%), liczba rejestrowanych samochodów Grupy zwiększyła się skokowo o 31,6%. Grupa powiększa o 1,1 punktu swój udział w rynku do 17,1%.

W regionie Afryki, Środkowego Wschodu, Indii liczba rejestrowanych samochodów Grupy zmniejsza się o 4,8% na rynku, który odnotowuje spadek o 6,6%. Udział Grupy w rynku zwiększa się o 0,1 punktu.

W Algierii, dzięki ograniczeniu zmniejszenia liczby rejestrowanych samochodów o 36,7%, na rynku zakłóconym z powodu zmiany przepisów i przeżywaj?cym spadek o 48,6%, Grupa umacnia pozycję lidera z udziałem, który rośnie o 6,4 punktu do 34%. W Indiach, w oczekiwaniu na wprowadzenie do sprzedaży Kwida (który do dziś odnotował 50 000 zamówień wstępnych), Grupa obserwuje spadek sprzedaży o 4 818 pojazdów oraz udziału w rynku o 0,7 punktu.

W regionie Azji i Pacyfiku udział Grupy w ci?gu kwartału pozostaje bez zmian, a liczba rejestrowanych samochodów spada o 11,2%. W Chinach, w oczekiwaniu na rozpoczęcie swojej produkcji miejscowej na największym rynku na świecie na pocz?tku 2016 r., Grupa wykazuje spadek sprzedaży o 6 735 jednostek. W Korei, gdzie następuje wzrost sprzedaży o 2 770 jednostek, Renault Samsung Motors nadal odnotowuje wzrost (+16,6%) szybszy niż dynamika rynek (+12,5%). Udział w rynku rośnie obecnie o 0,2 punktu do poziomu 4,5%.  

Obroty w trzecim kwartale w sektorach operacyjnych

W trzecim kwartale 2015 r. obroty Grupy rosn? o 9,4% i osi?gaj? kwotę 9 336 milionów euro.

Obroty netto Grupy wykazuj? wzrost o 10,2%, sięgaj?c 8  802 mln euro. W 5,2 punktu ten wzrost zawdzięczamy kontynuacji wzrostu sprzedaży dla partnerów. 0,6-punktowy efekt ilości sprzedanych jednostek jest niższy od wzrostu liczby rejestrowanych samochodów (+1,2 punktu) z powodu działalności CKD[1] odnotowanej w sprzedaży dla partnerów. Efekt miksu geograficznego uległ zmniejszeniu o 0,6 punktu w szczególności z powodu spadku sprzedaży w Azji. Wpływ miksu produktu jest dodatni i wynosi 2,3 punktu w wyniku powodzenia sprzedaży Kadjara i Espace.

Efekt cenowy jest dodatni i wynosi 2,3 punktu dzięki:

- wcześniejszym podwyżkom, zwłaszcza na rynkach wschodz?cych, w celu kompensaty obniżki kursów walut,

- polepszeniu wersji miks.

Wpływ kursów walutowych jest ujemny i wynosi 2,2 punktu głównie z powodu słabości rosyjskiego rubla oraz brazylijskiego reala. Pozycja „inne” generuje również dodatni efekt, który wynosi de 2,6 punktu w wyniku korzystnego wpływu pozycji „części zamienne i akcesoria”, sprzedaży pojazdów używanych oraz refakturowania kosztów B&R partnerom.

Udział finansowania sprzedaży (RCI Banque) wynosi w obrotach Grupy 534 milionów euro, co stanowi spadek o 2,2% w stosunku do tego samego okresu w roku 2014. Spadek ten tłumaczy się obniżeniem stóp procentowych w Europie oraz spadkiem kursów niektórych walut. Średnia wartość należności z tytułu kredytów, która wynosi 28,8 miliardów euro w trzecim kwartale 2015 r., wzrosła o 12,8%. Liczba nowych umów kredytowania wzrasta o 15,2% w stosunku do trzeciego kwartału 2014 r.

Perspektywy

Rynek europejski powinien wzrosn?ć w bież?cym roku o 8%, rynek francuski zaś o 5%. Nasze główne rynki wschodz?ce prawdopodobnie nadal będ? kształtować się niekorzystnie i niestabilnie w czwartym kwartale.

W tej sytuacji Grupa potwierdza swoje cele:

  • zwiększenie liczby rejestrowanych samochodów i obrotów Grupy (przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany),
  • zwiększenie wielkości marży operacyjnej Grupy i jej sektora samochodowego,
  • wygenerowanie dodatniego free cash-flow operacyjnego w sektorze samochodowym,

Skonsolidowane obroty Grupy Renault

(w mln EUR)

2015

2014

Różnica

2015/2014

I kwartał

  

  

  

Sektor samochodowy

8  829

7  727

+14,3%

Finansowanie sprzedaży

559

530

+5,5%

Razem

9  388

8  257

+13,7%

II kwartał

  

  

  

Sektor samochodowy

12  236

11  012

+11,1%

Finansowanie sprzedaży

573

551

+4,0%

Razem

12  809

11  563

+10,8%

III kwartał

  

  

  

Sektor samochodowy

8  802

7  984

+10,2%

Finansowanie sprzedaży

534

546

-2,2%

Razem

9  336

8  530

+9,4%

9 miesięcy

 

 

 

Sektor samochodowy

29  867

26  723

+11,8%

Finansowanie sprzedaży

1  666

1  627

+2,4%

Razem

31  533

28  350

+11,2%


W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT:

Hélène Mazier
Kierownik ds. relacji prasowych
+33 1 76 84 39 59

Renault Presse: +33 1 76 84 63 36
Strony internetowe: http://group.renault.com/groupe/
http://media.renault.com/global/fr-fr/latestnews.aspx

B?dź z nami: @Groupe_Renault

[1]CKD: Complete Knock Down – Komplet części do montażu

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!