Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Zwiastun odwrócenia cyklu zapasów

W listopadzie odnotowano znaczący wzrost składowej dla cen surowców, która po raz pierwszy od marca ukształtowała się powyżej 50 pkt. Wyraźnie wzrosła również składowa dla cen produkcji sprzedanej, choć jej poziom nadal sygnalizuje spadek tych cen. W naszej ocenie dane te wskazują, że wspomniana wyżej poprawa koniunktury w zakresie napływu nowych zamówień oraz wzrost cen dóbr pośrednich oddziałują w kierunku wzrostu cen dóbr gotowych. To z kolei – w warunkach ożywienia popytu konsumpcyjnego - stanowi czynnik spowalniający spadek inflacji w Polsce.  

Naszym zdaniem najważniejszym sygnałem płynącym z listopadowej ankiety jest wyraźne odwrócenie niekorzystnej tendencji w zakupach dóbr pośrednich i zapasach wyrobów gotowych. Składowa dla zakupów dóbr pośrednich, kształtująca się nadal poniżej 50 pkt., wzrosła do poziomu najwyższego od maja 2022 r. Z kolei składowa dla zapasów wyrobów gotowych wskazała na wyraźny wzrost zapasów i była najwyższa od lipca 2022 r. Naszym zdaniem tendencje te są zwiastunem odwrócenia cyklu zapasów, który w ostatnich kwartałach był czynnikiem ograniczającym aktywność w przetwórstwie i oddziałującym w kierunku zmniejszenia dynamiki PKB (por. MAKROpuls z 30.11.2023). Taką ocenę wspiera odnotowany w listopadzie wzrost indeksu PMI dla produkcji oczekiwanej w horyzoncie 12 miesięcy do poziomu najwyższego od lutego 2022 r.

Warto zwrócić uwagę, że przeciętny poziom indeksu PMI w okresie październik-listopad  (46,6 pkt.) ukształtował się wyraźnie powyżej średniej wartości z III kw. (43,5 pkt.), co stanowi wsparcie dla naszej prognozy przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce w IV kw. (do 1,9% r/r wobec 0,5% w III kw.).

Dzisiejsze dane są naszym zdaniem pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!