Analizy i badania

Zostały już tylko 3 miesiące na obowiązkowy audyt energetyczny

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Tylko do 30 września 2017 r. przedsiębiorstwa mają czas na przeprowadzenie obowiązkowego audytu energetycznego, a z danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że pod koniec maja b.r. zaledwie 4 proc. z nich potwierdziło realizację audytu. Jak się okazuje, firmy częściej postrzegają audyt jako administracyjny obowiązek niż szansę na poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Aż 65 proc. firm nie zna form dofinansowania, jakie można uzyskać dzięki audytowi energetycznemu.  </strong></span></span></p>

>

Walka z czasem  

Od 1 października 2016 r. w Polsce obowi?zuje znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), która wymaga od części firm przeprowadzenia audytu energetycznego. Obowi?zek dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniaj? co najmniej 250 pracowników oraz tych, których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny wynosi ponad 43 mln euro. Audyt energetyczny należy zrealizować w ci?gu 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, a następnie w ci?gu 30 dni zawiadomić o jego wynikach prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Choć termin przeprowadzenia pierwszego audytu upływa już 30 września 2017 r., z danych Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja b.r. wynika, że na 6 tys. zobowi?zanych podmiotów dopiero około 220 złożyło potwierdzenie przeprowadzenia audytu.  

Jak pokazuje badanie przeprowadzone na zlecenie Ayming Polska przez Kantar Millward Brown, zaledwie co trzecia firma energochłonna deklaruje podleganie obowi?zkowi audytu energetycznego. Dopiero połowa z tych firm przeprowadziła audyt. Co ciekawe, blisko co pi?ta duża firma twierdzi, że audyt energetyczny jej nie dotyczy. Tylko 34 proc. przedsiębiorstw, które nie przeprowadziły jeszcze audytu, planuje zrobić to w ci?gu pół roku, a 40 proc. nie jest w stanie określić, kiedy go zrealizuje.  

Najwyraźniej część firm nie zdaje sobie sprawy z narzuconego terminu.Na spełnienie ustawowych wymagań zostało niewiele czasu, a niedopilnowanie tego obowi?zku grozi kar? w wysokości do 5 proc. rocznego obrotu.Przedsiębiorstwa powinny pamiętać, że przeprowadzenie audytu energetycznego oznacza nie tylko spełnienie wymogów ustawowych, ale także możliwość obniżenia kosztów eksploatacji urz?dzeń i instalacji, wdrożenia efektywniejszego modelu zarz?dzana energi? czy poprawienia wskaźników finansowych w organizacji – komentuje Magdalena Burzyńska, Dyrektor Zarz?dzaj?cy w Ayming Polska.  

Audyt – obowi?zek czy szansa dla firmy?  

Jak wynika z badania, firmom energochłonnym audyt energetyczny częściej kojarzy się z dodatkowym obowi?zkiem administracyjnym niż działaniem, które może stać się punktem wyjścia do wprowadzenia rozwi?zań zwiększaj?cych efektywność energetyczn? przedsiębiorstwa. Tymczasem rzetelny audyt energetyczny może wskazać konkretne rozwi?zania, maj?ce na celu poprawę efektywności energetycznej wraz z informacj? o ich opłacalności.  

Audyt energetyczny można przeprowadzić w wersji podstawowej lub rozszerzonej. Pierwsza z nich wskazuje obszary z potencjałem poprawy efektywności energetycznej i rekomendacje dotycz?ce możliwych rozwi?zań. Natomiast audyt w wersji rozszerzonej przedstawia rozwi?zania dopasowane do specyfiki i struktury przedsiębiorstwa wraz z informacj? o ich efektywności ekonomicznej. Maj?c możliwość wskazania wysokości planowanych oszczędności energii, firma może ubiegać się o różne formy dofinansowania na inwestycje zwi?zane z popraw? efektywności energetycznej – tłumaczy Kamil Chamera, Project Manager w Dziale Produktów Energetycznych w Ayming Polska.  

Większość firm nie zna form dofinansowania, jakie można uzyskać dzięki audytowi energetycznemu  

Blisko połowa firm energochłonnych deklaruje zainteresowanie rozszerzonym audytem energetycznym, gdyby prowadził on do uzyskania dofinansowania na zwiększenie efektywności energetycznej. Duże firmy (60 proc.), częściej niż średnie (45 proc.), s? zainteresowane rozszerzonym audytem jako punktem wyjścia do uzyskania wsparcia finansowego. Jednak, jak się okazuje, aż 65 proc. firm nie zna możliwych źródeł uzyskania dofinansowania na poprawę efektywności energetycznej. Tylko 11 proc. firm wskazuje na białe certyfikaty, a 10 proc. na fundusze unijne.  

Białe certyfikaty dla efektywnych energetycznie  

Więcej dużych firm (17 proc.) niż średnich (10 proc.) identyfikuje białe certyfikaty jako źródło wsparcia finansowego na wdrożenie rozwi?zań wskazanych w audycie. Białe certyfikaty, czyli świadectwa efektywności energetycznej, może uzyskać przedsiębiorstwo każdej wielkości. Warunkiem jest przeprowadzenie audytu energetycznego, a następnie wykazanie, że w wyniku zrealizowanych lub planowanych działań proefektywnościowych, przedsiębiorstwo jest w stanie zaoszczędzić w ci?gu roku nie mniej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (toe) energii pierwotnej (ok. 115 MWh). Spełnienie tych wymogów pozwala firmie na wyst?pienie do Urzędu Regulacji Energetyki o wydanie białych certyfikatów. Po realizacji działań proefektywnościowych, białe certyfikaty można sprzedać na Towarowej Giełdzie Energii, rekompensuj?c część kosztów poniesionych na inwestycję.  

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej dla dużych przedsiębiorstw  

Duże przedsiębiorstwo, które przeprowadzi audyt energetyczny i na podstawie otrzymanych rekomendacji zdecyduje się na wdrożenie inwestycji maj?cych na celu poprawę efektywności energetycznej, może starać się o wsparcie finansowe z działania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1.2. „Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach”. W ramach konkursu firma może uzyskać pożyczkę preferencyjn? do 75 proc. kosztów kwalifikowanych z możliwości? umorzenia w postaci dotacji. Wartość umorzenia zależy między innymi od wielkości osi?gniętej efektywności energetycznej i może wynieść nawet 15 proc.  

W ci?gu najbliższych trzech miesięcy przedsiębiorstwa zobligowane do przeprowadzenia audytu energetycznego będ? musiały zmierzyć się z tym zadaniem. Warto jednak pamiętać, że realizacja audytu może oznaczać dla nich nie tylko spełnienie ustawowego obowi?zku, ale też impuls do inwestycji proefektywnościowych, które przełoż? się na realne oszczędności dla przedsiębiorstwa.  

Na zlecenie Ayming Polska agencja badawcza Kantar Millward Brown przeprowadziła badanie ilościowe, którego celem było uzyskanie informacji od przedsiębiorstw energochłonnych na temat prowadzonych przez nie działań w zakresie obniżania kosztów energii elektrycznej, świadomości i stosowania rozwi?zań optymalizacyjnych oraz podejścia do audytu energetycznego. W badaniu wzięło udział 100 przedsiębiorstw działaj?cych w obszarach: produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, metali, metalowych wyrobów gotowych oraz maszyn i urz?dzeń.  

Link do raportu z badania Ayming Polska „Koszty energii. Wyzwania i szanse dla przedsiębiorstw”: http://www.ayming.pl/nasze-obszary/produkty-energetyczne/produkty-energetyczne/raport-ayming-koszty-energii-audyt-anergetyczny/

  ***  

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza, powstała z poł?czenia Alma Consulting Group i Lowendalmasaï, świadcz?ca usługi Business Performance Consulting w 16 krajach w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Ayming Polska wspiera przedsiębiorstwa w optymalnym prowadzeniu działalności operacyjnej i osi?ganiu lepszych wyników finansowych, oferuj?c profesjonalne doradztwo strategiczne i operacyjne w zakresie: podatków i opłat, ubezpieczeń społecznych i środowiska pracy, dotacji i ulg B+R, obszaru zakupów oraz produktów energetycznych. Firma zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie optymalizacji kosztów energii, w przeprowadzeniu audytu energetycznego oraz pozyskiwaniu dofinansowania na zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Więcej: www.ayming.pl  

Kontakt dla mediów:  

Paulina Wiśniewolska
PR & Marketing Manager
Tel.: +48 22  330 60 28,
Kom.: + 48 784 945 256
E-mail: pwisniewolska(@)ayming.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!