Analizy i badania

Zmienia się rola CFO w bankach

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="center">Podmioty z sektora finansowego, podobnie jak fintechy stoją w obliczu zmian związanych z technologiami cyfrowymi. Digitalizacja, automatyzacja, sztuczna inteligencja, czy przetwarzanie danych w chmurze to zagadnienia, które bardzo szybko wkraczają do sektora finansowego i banków. Jednocześnie ewoluuje też rola i znaczenie dyrektorów finansowych w organizacjach. Coraz większą wagę przykłada się do działań strategicznych, definiujących kierunki rozwoju banku. CFO zaczyna być postrzegany jako „drugi pilot” jednostki kierowanej przez CEO w roli kapitana. Od dyrektorów finansowych oczekuje się również odpowiedzialności za proces transformacji organizacyjnej.</p>

>

Zmieniaj?ce się technologie i modele operacyjne w coraz większym stopniu przekładaj? się na zadania, funkcje i  oczekiwania w stosunku do osób pracuj?cych w bankach. Dotychczasowa podstawowa funkcja finansów jako źródła rzetelnych danych finansowych nadal pozostaje aktualna, jednak pojawiaj? się nowe oczekiwania ze strony różnych interesariuszy.

W zwi?zku z zachodz?cymi zmianami od podmiotów z sektora finansowego coraz częściej oczekuje się zapewnienia raportowania w  czasie rzeczywistym, przy dostarczeniu odpowiednio granularnych informacji. Jednocześnie zarz?d i szefowie pionów operacyjnych oczekuj? od finansów, iż poprzez wykorzystanie informacji wewnętrznych i zewnętrznych, będ? opracowywać wskazania i prognozy, które umożliwi? zdefiniowanie optymalnego modelu biznesowego i zapewni? odpowiednie wsparcie decyzyjne. Od finansów wymagana jest nie tylko standaryzacja procesów, czy wskazanie obszarów oszczędności kosztowych, ale również identyfikacja możliwości wytworzenia nowych wartości – mówi  Stacy Ligas, partner, szef działu Financial Services w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

W ogólnej opinii automatyzacja i robotyzacja będzie skutkować spłaszczeniem struktur organizacyjnych, co przełoży się na znacznie niższe koszty funkcjonowania. Dodatkowo przetwarzanie danych w  chmurze czy z wykorzystaniem blockchain mogłoby uwolnić zasoby technologiczne, jednak w tym kontekście wyzwaniem mog? być kwestie zwi?zane z ochron? tajemnicy bankowej, danych osobowych czy wymogami regulacyjnymi.

***

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047  582
Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski(@)kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511 308

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland

Informujemy, że współadministratorami Pana/Pani danych osobowych s? Spółki wchodz?ce w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce, (tj. KPMG Sp. z o.o., KPMG Sp. z o.o. sp. k., KPMG Audyt Sp. z o.o., KPMG Audyt Services Sp. z o.o., KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., KPMG Advisory Sp. z o.o. sp. k., KPMG Tax M.Michna Sp. k., KPMG Usługi Księgowe Sp. z o.o., D.Dobkowski Sp. k., KPMG Restructuring Sp. z o. o. Wszystkie spółki maj? sw? siedzibę w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A). W Spółkach z grupy kapitałowej KPMG w Polsce został powołany Inspektor Ochrony Danych (e-mail: DPO@kpmg.pl lub adres korespondencyjny: KPMG Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych – DPO, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa), który jest dla Pana/Pani osob? kontaktow? w kwestiach zwi?zanych z danymi osobowymi. Pana/Pani dane osobowe zostały pozyskane z ogólnodostępnych źródeł, tj. (stron internetowych wydawnictw, stopek redakcyjnych itp.) lub bezpośrednio od Pana/Pani z prośb? o wysyłanie informacji przeznaczonych dla dziennikarzy. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będ? upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy współadministratorów danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, tj. ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych osobowych. Usprawiedliwionym interesem administratora danych jest nawi?zanie z Panem/Pani? kontaktu oraz dostarczenie Panu/Pani w tym celu informacji technicznych.

Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane w zakresie: dane identyfikuj?ce osobę, służbowe dane adresowe i teleadresowe. Pana/Pani dane osobowe będ? przetwarzane do czasu wniesienia ż?dania usunięcia danych. W przypadku wniesienia ż?dania usunięcia danych, Pana/Pani dane zostan? bezpowrotnie usunięte.

Ma Pan/Pani prawo ż?dania dostępu do dotycz?cych Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w sposób naruszaj?cy przepisy RODO. Informujemy, że Państwa dane osobowe będ? profilowane, lecz decyzje dotycz?ce Państwa osoby nie będ? podejmowane w sposób zautomatyzowany. Na tego rodzaju przetwarzania danych przysługuje Państwu prawo sprzeciwu.

Informujemy ponadto, że Spółki wchodz?ce w skład grupy kapitałowej KPMG w Polsce zawarły wspólne uzgodnienia, w których ustaliły zakresy swojej odpowiedzialności dotycz?ce wypełnienia obowi?zków wynikaj?cych z RODO, a w tym tych, o których mowa w niniejszej klauzuli informacyjnej.

Za przestrzeganie praw i wypełnianie obowi?zków w stosunku do Państwa danych osobowych odpowiedzialna jest KPMG Sp. z o.o. W uzgodnieniach postanowiono również, jak wskazano, że punktem kontaktowym dla Państwa jest Inspektor Ochrony Danych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!