Analizy i badania

Zmiany w prawie pracy

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><span>W dniu </span><span><strong>1 stycznia 2017 roku </strong></span><span>wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę („</span><span><strong>Ustawa</strong></span><span>”). Zmianie ulegną zasady zatrudniania na podstawie </span><span><strong>umów zlecenia</strong></span><span> oraz </span><span><strong>umów o świadczenie usług</strong></span><span>, w tym również z </span><span><strong>samozatrudnionymi</strong></span><span> (B2B).</span></span></span></p>

>

Nowe przepisy prawa

  • Wprowadza się minimaln? stawkę godzinow? w wysokości 13 zł brutto;
  • Stałe stawki miesięczne / ryczałty za wykonywania zlecenia / usług w przeliczeniu na godziny wykonywania zlecenia / usług musz? osi?gać wysokość co najmniej 13 zł brutto;
  • Przy zleceniach / umowach o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż 1 miesi?c wynagrodzenie wypłacane co najmniej raz w miesi?cu;
  • Wprowadza się obowi?zek potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia / usług;
  • Wprowadza się obowi?zek przechowywania odpowiedniej dokumentacji przez okres 3 lat;
  • Ustawy nie stosuje się do umów o dzieło oraz umów zlecenia / o świadczenie usług z wynagrodzeniem wył?cznie prowizyjnym.

Skutki w praktyce

Poniżej prezentujemy tabelę obejmuj?c? wybrane zidentyfikowane problemy praktyczne, jakie mog? Państwo napotkać stosuj?c Ustawę.

***  

Niniejsza publikacja nie ma charakteru porady prawnej i nie może stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji w przedmiotowej materii. Wszelkie decyzje powinny być poprzedzone konsultacj? prawn?, podczas której zbadane zostan? wszystkie indywidualne okoliczności danej sprawy.

Wobec braku oficjalnego stanowiska organu uprawnionego do przeprowadzania kontroli stosowania Ustawy – Państwowej Inspekcji Prawnej („PIP”) oraz braku wytycznych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej („MRPPS”) dla PIP, przedstawione w niniejszej publikacji twierdzenia stanowi? jedn? z możliwych interpretacji omawianych przepisów. Autorzy zastrzegaj? możliwość zmiany przedstawionych pogl?dów wraz z pojawieniem się oficjalnych stanowisk PIP lub MRPPS oraz orzecznictwa s?dów powszechnych lub S?du Najwyższego.  

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!