Analizy i badania

Zmiany w Kodeksie pracy

<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><span><strong>Umowa o pracę przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.</strong></span></span></span></p>

>

W zwi?zku ze zmianami Kodeksu pracy od 1 września 2016 r. pracownik może zostać dopuszczony do pracy (może faktycznie rozpocz?ć jej świadczenie) jedynie, jeśli uprzednio:

  • zawarł z pracodawc? umowę o pracę na piśmie; albo
  • pracodawca potwierdził pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju oraz warunków, jeśli umowa nie została zawarta w formie pisemnej.  

W przeciwnym razie pracodawca nie może zezwolić pracownikowi na świadczenie pracy. Jest to bardzo ważna zmiana, której celem jest przeciwdziałanie bezumownemu zatrudnianiu pracowników.  

Brak zastosowania się do nowych regulacji może wi?zać się z konsekwencjami finansowymi dla pracodawcy lub osób działaj?cych w jego imieniu, ponieważ jeżeli podczas kontroli prowadzonej przez Państwow? Inspekcję Pracy („PIP”), pracodawca nie przedstawi umowy o pracę albo pisemnego potwierdzenia jej zawarcia przed dopuszczeniem do pracy, podlegać on może karze grzywny w wysokości od 1.000 PLN do 30.000 PLN.  

Minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2017 r.  

Zgodnie z nowelizacj? Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z 22 sierpnia 2016 r., od 1 stycznia 2017 r., dla osób wykonuj?cych zlecenie lub świadcz?cych usługi, w tym dla tzw. samozatrudnionych, (zwanych dalej ł?cznie „Zleceniobiorcami”) wprowadzona zostanie ustawowa minimalna stawka godzinowa ich wynagrodzenia. Do tej pory przepisy nie przewidywały minimalnej wysokości wynagrodzenia dla tej grupy osób.  

Wysokość minimalnej stawki godzinowej dla Zleceniobiorców uzależniona będzie od wysokości obowi?zuj?cego w danym czasie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego też teraz wysokość minimalnej stawki godzinowej dla Zleceniobiorców w 2017 r. nie jest jeszcze znana, ale oczekuje się, że wyniesie ona około 13 PLN brutto. Jej wysokość ma zostać oficjalnie ogłoszona nie później niż 30 września 2016 r.  

W przypadku, gdy wynagrodzenie Zleceniobiorcy nie będzie określone godzinowo, to powinno ono zostać ustalone w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każd? godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość ustawowej minimalnej stawki godzinowej. Od 1 stycznia 2017 r. czas wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, co do zasady, będzie ewidencjonowany (m.in. z wył?czeniem umów przewiduj?cych jedynie wynagrodzenie prowizyjne). Dokumentacja w tym zakresie ma być przechowywana przez podmiot, na rzecz którego wykonywane jest zlecenie lub świadczone s? usługi przez okres 3 lat.  

Wypłacanie Zleceniobiorcom wynagrodzenia niższego niż wynikaj?ce z minimalnej stawki godzinowej dla tej grupy osób zagrożone będzie kar? grzywny w wysokości od 1.000 PLN do 30.000 PLN.  

Oddelegowanie pracowników do Polski  

W ślad za naszym Alertem Prawnym z 25 lipca 2016 r., przypominamy, że na mocy ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, w sytuacji, gdy oddelegowanie do Polski trwało w dniu jej wejścia w życie (18 czerwca 2016 r.), pracodawca oddelegowuj?cy pracowników do Polski, do dnia 18 września 2016 r., powinien:

  • złożyć do PIP oświadczenie zawieraj?ce informacje niezbędne do przeprowadzenia kontroli sytuacji faktycznej w miejscu pracy; oraz
  • rozpocz?ć przechowywanie kopii wyżej wskazanych dokumentów pracowniczych, a na życzenie PIP także je udostępnić.  

***

Autor:

Aleksandra Minkowicz-Flanek, partner kieruj?ca zespołem Prawa Pracy w warszawskim biurze kancelarii Dentons.

O kancelarii Dentons

Dentons to pierwsza na świecie, prawdziwie policentryczna, globalna firma prawnicza. Będ?c jedn? z 20 firm ujętych w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas 2015”, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej, oferuj?c innowacyjność i bezkompromisow? jakość doradztwa. Dzięki zrozumieniu lokalnych uwarunkowań, kluczowych dla realizacji celów biznesowych, pomyślnego przeprowadzenia transakcji lub zakończenia sporu, Dentons zapewnia przewagę konkurencyjn? w coraz bardziej złożonym i globalnym świecie, w społecznościach, w których klienci firmy chc? prowadzić działalność. Teraz, jako największa na świecie firma prawnicza, Dentons tworzy i oferuje rozwi?zania biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów prywatnych i publicznych, w skali regionalnej, krajowej i globalnej, w ponad 125 lokalizacjach w ponad 50 krajach. www.dentons.com

Kamila Lewandowska
Menedżer ds. Marketingu i BD
T: +48 22 242 51 15 | M: +48  664  191  435
E:  kamila.lewandowska(@)dentons.com  

Beata Niemczuk
Dyrektor ds. Marketingu i BD
T: +48 22  242 51 18 | M: +48  501  225    224
E:  beata.niemczuk(@)dentons.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!