Analizy i badania

Zmiany w kodeksie pracy sprzyjają dalszemu wzrostowi zatrudnienia

<p style="text-align: justify;">Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach nastąpi dalszy umiarkowany wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu m/m. W efekcie, w grudniu br. nastąpi pierwszy od czerwca 2012 r. wzrost zatrudnienia w ujęciu rocznym.</p>

>

Silnym wsparciem dla tego scenariusza s? wyniki wrześniowego badania koniunktury w przetwórstwie przemysłowym (PMI), zgodnie z którymi indywidualny indeks PMI dla zatrudnienia odnotował we wrześniu silny wzrost, osi?gaj?c poziom najwyższy od maja 2007 r. Na poprawę perspektyw zatrudnienia wskazuj? również opublikowane dziś przez NBP wyniki kwartalnego badania koniunktury w sektorze przedsiębiorstw. Wskazuj? one na poprawę perspektyw zatrudnienia w IV kw., będ?c? efektem rzadszych prognoz redukcji zatrudnienia.

Wyniki badania NBP wskazuj? również, że obecnie lub w najbliższej przyszłości 40,6% badanych firm zamierza skorzystać z możliwości uelastycznienia czasu pracy, jakie daje zmiana kodeksu pracy, która weszła w życie w sierpniu br. Będzie to sprzyjać nasileniu zjawiska "chomikowania pracy” (utrzymywaniu zatrudnienia w celu ograniczenia kosztów zwalniania pracowników w fazie spowolnienia aktywności i kosztów ich zatrudniania w fazie ożywienia) w firmach o relatywnie trudnej sytuacji finansowej, co będzie oddziaływać w kierunku szybszego wzrostu zatrudnienia w całym sektorze przedsiębiorstw.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 89 41 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa tel.: +48 22 544 88 81 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division al. Jana Pawła II 29, Atrium Plaza, 00-867 Warszawa tel.: +48 22 434 30 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!