Komunikaty prasowe

Zmiany na rynku pracy – co robią firmy, by wyszukać i zatrzymać pracownika

<p style="text-align: justify;"><strong>Jak pokazują statystyki poziom bezrobocia w Polsce, szczególnie w dużych ośrodkach miejskich, jest najniższy od początku transformacji. Zmniejsza się także liczba osób zdolnych do pracy, a przyszłe lata zapowiadają tendencję spadkową, co sprawia, że rynek boryka się z niedoborem pracowników. Dziś firmy konkurują między sobą już nie tylko biznesowo ale również</strong> <strong>na rynku pracy, by pozyskać i utrzymać najlepszych pracowników w strukturach swojej organizacji. Poza nowymi kanałami dotarcia do kandydatów oraz rozbudowanymi programami rozwoju dla pracowników, firmy nie rezygnują ze sprawdzonych metod rekrutacyjnych jakimi są targi pracy. 4 października w Pałacu Kultury i Nauki 112 firm biorących udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości będzie szukać kandydatów do obsadzenia ponad 1400 etatów. </strong></p>

>

Jak pozyskać nowych pracowników?

Potrzebne s? działania, które maj? na celu przykuwanie uwagi potencjalnych kandydatów i przekonanie ich, że dana firma to przyjazne i oferuj?ce możliwości rozwoju miejsce pracy, gdzie docenia się zaangażowanie. Rekrutuj?c, staramy się nieustannie pod?żać za najnowszymi trendami, zaskakiwać i inteligentnie promować atuty naszej firmy. Coraz częściej korzystamy w tym celu z portali społecznościowych, które wspomagaj? tradycyjne źródła komunikacji z kandydatami.” – mówi Anna Maresz, Talent Acquisition Specialist for North East Europe Region z firmy Bureau Veritas. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i innowacyjnych sposobów dotarcia do kandydatów stało się konieczności?. „Firmy rekrutuj?c pracowników operacyjnych coraz częściej odchodz? od typowych ogłoszeń o pracę w portalach rekrutacyjnych na rzecz systemów poleceń wewnętrznych, współpracy z urzędami pracy, ogłoszeń w prasie lokalnej oraz zmian w sposobie aplikowania, przy którym nie ma konieczności przedstawiania swojego CV” – mówi Nina Cisowska z SUEZ Polska. Wszystko by jak najbardziej uprościć proces rekrutacji.

Znalezienie odpowiednich kandydatów jest pierwszym krokiem na liście wyzwań, którym musi sprostać firma w procesie rekrutacji. Kolejnym jest przekonanie kandydata do podjęcia współpracy, a następnie utrzymanie go w firmie.

Rekrutacja to nie wszystko… Jak zatrzymać pracownika?

Utrzymanie pracownika w firmie jest wyzwaniem w sytuacji, gdy coraz lepiej zdaje sobie on sprawę ze swoich praw, perspektyw, możliwości rozwoju oraz sytuacji na rynku pracy. Firmy walcz? z rotacj? poprzez programy talentowe i rozbudowane systemy awansów wewnętrznych (poziomych i pionowych). Wyzwaniem jest przekonanie pracowników o zaletach i możliwościach wynikaj?cych z długoterminowego rozwoju w jednej firmie.

Dodatkowo przedsiębiorstwa wprowadzaj? systemy rekrutacji wewnętrznej, będ?ce odpowiedzi? na potrzeby pracowników planuj?cych zmianę miejsca zamieszkania. Fruktuacji zapobiega także wsłuchiwanie się w głos pracownika, które umożliwiaj? regularnie prowadzone badania satysfakcji. Firmy wprowadzaj? również szereg aktywności integruj?cych zespół (m. in. wspólne zajęcia sportowe, wyjazdy, wolontariat pracowniczy) oraz oferuj? wymiany pracownicze do swoich siedzib za granic?.

Firmy sięgaj? po sprawdzone metody, ale w nowej odsłonie.

Już po raz trzeci na Targach Pracy i Przedsiębiorczości odbywaj?cych się 4 października w Pałacu Kultury i Nauki powstanie Strefa Francuskich Pracodawców, w której 29 firm zrzeszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej przedstawi kandydatom 1400 ofert z takich branż jak: handel i dystrybucja, usługi finansowe, przemysł chemiczny, gospodarka odpadami, budownictwo, energetyka, hotelarstwo, transport i logistyka oraz usługi doradcze.

„Strefa Francuskich Pracodawców jest nowym podejściem do od dawna wykorzystywanej przez firmy formuły rekrutacyjnej jak? s? targi pracy. Będziemy jedyn? tego typu reprezentacj? narodow? na Targach, co dowodzi, że firmy z kapitałem francuskim s? ważnym partnerem dla polskiej gospodarki. Firmy w strefie identyfikuj? się z Francj?, trzecim największym inwestorem zagranicznym w Polsce, który dot?d zainwestował w naszym kraju 80 mld złotych. Firmy z kapitałem francuskim działaj?ce w Polsce to aktywni pracodawcy, dziś zatrudniaj? blisko 250  000 osób”. – mówi Monika Constant, Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Organizatorami przedsięwzięcia s?: Urz?d m.st. Warszawy, Urz?d Pracy m.st. Warszawy, Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Wojewódzki Urz?d Pracy w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie. Partnerami Organizacyjnymi wydarzenia s?: Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Carrefour Polska, Poczta Polska, Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, GADMED.

Kontakt dla mediów: Anna Raczyńska vel Wasiluk, anna.raczynska(@)ccifp.pl, tel. 514  763 870

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedn? z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywność CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców sprzyja współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocj? najlepszych praktyk oraz rozwi?zań biznesowych zapewniaj?cych rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Zwi?zku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszaj?cego 120 Izb francuskich na świecie.

www.ccifp.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!