Analizy i badania

Zmiana uprawnień związanych z rodzicielstwem

<p style="text-align: justify;">W dniu 2 stycznia 2016 r. wejdą w życie przepisy zmieniające uprawnienia związane z rodzicielstwem. Mają one ułatwić pracownikom godzenie życia zawodowego z wychowywaniem dziecka.</p>

>

Rozszerzenie katalogu osób objętych uprawnieniami rodzicielskimi

Po zmianach, matka dziecka będzie mogła podzielić się przysługuj?cymi jej uprawnieniami urlopowymi nie tylko z pracownikiem – ojcem, ale w określonych przypadkach także z pracownikiem – członkiem najbliższej rodziny oraz ojcem dziecka lub innym członkiem rodziny, którzy nie s? pracownikami, ale s? objęci ubezpieczeniem społecznym z innego tytułu i przerwali działalność zarobkow?, by sprawować opiekę nad dzieckiem.

Zmiany dotycz?ce urlopu rodzicielskiego

Jedn? ze zmian jest wł?czenie okresu dodatkowego urlopu macierzyńskiego do wymiaru urlopu rodzicielskiego, który od stycznia 2016 r. będzie mógł trwać (w zależności od liczby urodzonych dzieci) 32 lub 34 tygodnie.

Urlop rodzicielski będzie wykorzystywany, co do zasady, bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, w maksymalnie czterech częściach. Od stycznia 2016 r. 16 tygodni urlopu rodzicielskiego będzie można wykorzystać później – do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty rok życia. Liczba wykorzystanych w ten sposób części obniży liczbę części przysługuj?cego urlopu wychowawczego.

W przypadku ł?czenia urlopu rodzicielskiego z prac? w wymiarze do  ? etatu u pracodawcy udzielaj?cego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu (do maksymalnie 64 lub 68 tygodni). W okresie przedłużonego urlopu pracownik będzie mógł decydować o sposobie jego wykorzystania – korzystać tylko z urlopu lub dalej ł?czyć go z prac?.

Przykładowo, przy ł?czeniu pełnego wymiaru (32 tygodni) urlopu rodzicielskiego z prac? na  ? etatu, urlop ulegnie przedłużeniu do 64 tygodni. Pracownik będzie w tym czasie objęty ochron? przed rozwi?zaniem umowy o pracę. Pracodawca będzie mógł rozwi?zać umowę jedynie w przypadku uzasadniaj?cym rozwi?zanie bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Urlop ojcowski na nowych zasadach

Urlop ojcowski, przysługuj?cy w wymiarze dwóch tygodni, będzie mógł być wykorzystany przez pracownika – ojca do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia (obecnie w ci?gu 12 miesięcy od narodzin), jednorazowo lub w dwóch częściach.

Analogiczne zmiany dotycz? urlopów przysługuj?cych rodzicom adopcyjnym.

Z pełnym tekstem nowelizacji można zapoznać się pod tutaj. Omawiane zmiany wejd? w życie 2 stycznia 2016 r.

***

Informacje zawarte w tym dokumencie nie stanowi? porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt ze wskazanym wyżej prawnikiem. Pełna lista biur Eversheds International Limited i dane kontaktowe: eversheds.com

 ? Wierzbowski Eversheds 2015. Wierzbowski Eversheds jest członkiem Eversheds International Limited

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Paweł Lasota
Prawnik
T: +48 22 50 50 798
pawel.lasota@eversheds.pl
eversheds.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!