Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Złe nastroje wśród przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce

Przedstawiciele firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku pesymistycznie oceniają zarówno obecną, jak i przyszłą sytuację branży. Wskaźnik nastrojów menedżerów branży motoryzacyjnej wynosi 46 punktów i jest niższy aż o 23 punkty w porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego w połowie 2021 roku. Z najnowszej edycji badania KPMG i PZPM pt. „Barometr nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych” wynika, że większość przedstawicieli branży nie spodziewa się zahamowania rozwoju elektromobilności, prognozując, że do 2030 roku więcej niż co trzeci samochód osobowy będzie ładowany z gniazdka. Światowy kryzys na rynku półprzewodników spowodował spadek sprzedaży w 8 na 10 firmach motoryzacyjnych działających na polskim rynku. 

Wyniki najnowszego badania KPMG i PZPM wskazują na powrót pesymizmu wśród producentów i dystrybutorów firm motoryzacyjnych w Polsce. Wskaźnik nastrojów menedżerów branży motoryzacyjnej wynosi 46 punktów, co oznacza spadek o 23 punkty w stosunku do badania przeprowadzonego w połowie 2021 roku. Przedstawiciele branży gorzej również oceniają przyszłość branży – wskaźnik nastrojów przyszłości branży wynosi 43 punkty i jest niższy o 32 punkty w porównaniu z edycją badania z czerwca 2021 roku.

Zaledwie 1/4 przedstawicieli branży spodziewa się poprawy sytuacji sektora motoryzacyjnego

W porównaniu z poprzednią edycją badania widać wyraźny spadek pozytywnych ocen obecnej sytuacji panującej w branży. O 17 p.p. do 30% spadł odsetek producentów oceniających bardzo dobrze lub raczej dobrze obecną sytuację. 1/3 przedstawicieli producentów ocenia sytuację branży neutralnie, taka sama liczba uważa, że jest ona raczej zła. Zdecydowany spadek pozytywnych ocen obecnej sytuacji w branży motoryzacyjnej jest zauważalny również w przypadku przedstawicieli dystrybutorów – 31% z nich raczej dobrze ocenia sytuację, co oznacza spadek aż o 35 p.p. w stosunku do poprzedniej edycji badania, przy czym o 3 p.p. do zera spadł odsetek oceniających sytuację jako bardzo dobrą. O 30 p.p. łącznie do 40% zwiększył się odsetek złych i bardzo złych ocen. Przedstawiciele firm motoryzacyjnych mają również gorsze oceny niż poprzednio, dotyczące perspektyw sytuacji w branży w ciągu następnych 12 miesięcy. Zaledwie 24% producentów i 23% dystrybutorów deklaruje, że ich zdaniem sytuacja ulegnie poprawie – co oznacza spadki odpowiednio o 37 p.p. i 29 p.p. Natomiast 44% producentów uważa, że w ciągu 12 miesięcy sytuacja nie powinna się zmienić, podczas gdy takiego samego zdania jest 37% przedstawicieli dystrybutorów. Pogorszenie sytuacji branży w nadchodzących miesiącach prognozuje 32% przedstawicieli producentów motoryzacyjnych (wzrost o 25 p.p.) oraz 40% (wzrost o 26 p.p.) dystrybutorów. Przy czym w obydwu grupach pojawiły się przewidywania zdecydowanego pogorszenia, które w poprzednim badaniu nie występowały.

Niestety, wyniki ostatniego barometru nie napawają optymizmem. Obecną sytuację branży jako neutralną, raczej złą i bardzo złą ocenia łącznie blisko 70% respondentów – menedżerów branży motoryzacyjnej. Co więcej, 32% producentów i 40% dystrybutorów twierdzi, że sytuacja ta ulegnie jeszcze pogorszeniu w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Trzy największe problemy w ocenie zdecydowanej większości przedsiębiorców to niestabilna sytuacja społeczno-polityczna w kraju, wprowadzane nowe regulacje prawne i rosnące koszty pracy. To wielkie wyzwanie dla rządu, bo w dłuższej perspektywie może się niestety przełożyć na znaczny spadek nowych inwestycji. Nie jest natomiast niespodzianką, że wedle oceny respondentów w Polsce w 2030 roku udział w rynku samochodów spalinowych spadnie blisko dwukrotnie, a udział hybryd plug-in oraz elektrycznych samochodów bateryjnych wzrośnie z 4% do poziomu 35% podczas gdy liczba hybryd pozostanie na poziomie zbliżonym do obecnego – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. 

Branża prognozuje, że do 2030 roku więcej niż co trzeci nowy samochód będzie zasilany z gniazdka

Sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce bez zmian jest wskazywana przez większość firm motoryzacyjnych jako największe wyzwanie w ciągu następnych 6 miesięcy. 74% producentów oraz 83% dystrybutorów wskazuje ten aspekt jako mający największy wpływ na prowadzenie biznesu. W następnej kolejności producenci wskazują na nowe regulacje prawne (68%), koszty pracy (62%) oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry (41%). Z kolei przedstawiciele firm zajmujących się dystrybucją, wśród największych wyzwań poza sytuacją polityczno-gospodarczą w kraju wymieniają przede wszystkim koszty pracy (80%), nowe przepisy (77%) oraz dostęp do pracowników technicznych (54%).

W ciągu kolejnych 6 miesięcy połowa producentów motoryzacyjnych (47%) w Polsce deklaruje, że zwiększy poziom sprzedaży, a 44% respondentów prognozuje zwiększenie przychodów. Większość firm zajmujących się produkcją nie planuje zmian w zatrudnieniu (66% wskazań). Również blisko co drugi dystrybutor w ciągu 6 miesięcy zamierza zwiększyć lub znacząco zwiększyć (46% wskazań) poziom sprzedaży. Zwiększenie lub znaczące zwiększenie przychodów sieci planuje w najbliższym okresie 40% przedstawicieli dystrybutorów motoryzacyjnych. Jednocześnie większość respondentów na niezmienionym poziomie zamierza utrzymać liczbę serwisów, salonów sprzedaży oraz poziom zatrudnienia.

Respondenci badania prognozują, że do roku 2030 udział procentowy silników spalinowych w sprzedaży nowych samochodów osobowych w Polsce spadnie z obecnych 69% (w 2021 roku) do 36%, a udział napędów hybrydowych spadnie o 2 p.p. do 25%. Zdaniem przedstawicieli branży motoryzacyjnej w tym czasie najbardziej zwiększy się udział aut napędzanych silnikami elektrycznymi – z obecnych 2% do 20% w roku 2030. Z tego samego poziomu do 15% wzrośnie wg przewidywań udział hybryd typu plug-in, co oznaczałoby, że więcej niż co trzeci nowy samochód będzie ładowany z gniazdka. Udział aut osobowych napędzanych wodorowymi ogniwami paliwowymi, które dopiero w zeszłym roku zaczęły być sprzedawane w Polsce, do 2030 roku zgodnie z prognozami menedżerów sektora motoryzacyjnego miałby wzrosnąć do 4%.

Kryzys z dostępnością półprzewodników – firmy będą dywersyfikować kierunki dostaw

Globalny kryzys związany z dostępnością półprzewodników negatywnie odbija się na sytuacji większości firm motoryzacyjnych w Polsce. 84% przedstawicieli branży biorących udział w badaniu przyznało, że brak półprzewodników wpłynął na spadek wolumenu sprzedaży ich firm. Blisko połowa (45%) przyznała, że w wyniku kryzysu wywołanego brakiem półprzewodników, wzrosły koszty ich działalności. Mimo tego stosunkowo niewiele firm motoryzacyjnych przyznało, że było zmuszonych zredukować etaty (14% wskazań) lub obniżyć wynagrodzenia albo ograniczyć działalność (po 6% wskazań).

Firmy motoryzacyjne prognozują, że długotrwałymi skutkami kryzysu z dostępnością półprzewodników, będzie przede wszystkim dywersyfikacja kierunków dostaw. Wskazuje na nią 67% respondentów. 57% przedstawicieli branży spodziewa się, że firmy motoryzacyjne rozpoczną lub zwiększą własne inwestycje w produkcję podzespołów, a 42% uważa, że w następstwie obecnej sytuacji, branża motoryzacyjna rozpocznie bezpośrednią współpracę z producentami podzespołów. Zaledwie 14% ankietowanych firm uważa, że problem z półprzewodnikami spowoduje zahamowanie rozwoju elektromobilności.

W 2020 roku branża motoryzacyjna ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19: fizyczne zamknięcie salonów, problemy z produkcją, spadek popytu na zakup nowych pojazdów. W ubiegłym roku sytuacja zaczęła się poprawiać – jednak wystąpił problem z brakiem półprzewodników, który ponownie uderzył w producentów i dystrybutorów motoryzacyjnych. Większość firm uważa, że powrót podaży pojazdów do poziomu sprzed kryzysu zajmie minimum dwa lata. Zaledwie 1/3 respondentów badania uważa, że podaż wróci do normy w ciągu najbliższych 12 miesięcy – mówi Mirosław Michna, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider doradztwa dla sektora motoryzacyjnego w KPMG w Polsce.

Raport w wersji elektronicznej można pobrać ze strony kpmg.pl lub pzpm.org.pl.

***

O RAPORCIE:

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w styczniu 2022 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 69 respondentów.

O PZPM:

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów oraz czterokołowych pojazdów motocyklowych, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych przeznaczonych do pierwszego montażu.

Głównym celem PZPM jest reprezentowanie interesów zrzeszonych firm wobec organów administracji publicznej, środków masowego przekazu i społeczeństwa. PZPM inicjuje zmiany legislacyjne oraz wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego. Jest organizacją zapraszaną przez rząd do opiniowania projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji, uczestniczy także w pracach komisji parlamentarnych i rządowych. Więcej na stronie pzpm.org.pl.

O KPMG:

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 145 krajach i zatrudnia ponad 236 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!