Partnerzy

Zielona Wstążka dla Planety

<p style="text-align: justify;">Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do organizowanej przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z miastem stołecznym Warszawą kampanii „Zielona Wstążka dla Planety”, którą rozpoczniemy 5 czerwca 2018, w Światowym Dniu Środowiska.</p>

>

Misja, przekaz, koncepcja

Motywem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Środowiska jest przyjęte przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment) hasło #BeatPlasticPollution, maj?ce pobudzić nas do działania w kwestii zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych, częstokroć powstałymi z produktów jednorazowego użytku. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu plastikiem pomoże w realizacji postulatów, zawartych w 17 Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Zaangażowanie się w kampanię „Zielona Wst?żka dla Planety” jest wyrazem naszej odpowiedzialności za jakość środowiska naturalnego.

Niezależnie od tego, w jakiej roli społecznej występujemy – pracownika, konsumenta, przedsiębiorcy czy decydenta – mamy do odegrania istotn? rolę w walce z zaśmiecaniem środowiska, a równocześnie z utrat? cennych surowców. W kampanii „Zielona Wst?żka dla Planety” skupimy się na nagłośnieniu tematów zwi?zanych z inteligentnym i zrównoważonym posługiwaniem się tworzywami sztucznymi, a zwłaszcza na:

• świadomym używaniu tworzyw sztucznych – zwłaszcza produktów jednorazowych,
• segregacji odpadów jako metodzie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń,
• postulacie „zero odpadów z tworzyw sztucznych na składowiskach”,
• ukróceniu praktyki śmiecenia w lasach, na plażach i miejscach publicznych,
• konieczności zrównoważonego podejścia do projektowania produktów.

Jakość i komfort naszego życia nie musi stać w sprzeczności z czystym środowiskiem. Zwiększaj?c świadomość negatywnego wpływu odpadów z tworzyw sztucznych na ludzi i środowisko, będziemy motywowali do działania na rzecz zmniejszenia ich skali. Proponuj?c konkretne, proste, możliwe do zrealizowania zobowi?zania – od zamawiania cateringu ze sztućcami i naczyniami wielorazowego użytku po świadome decyzje, co do wyboru materiałów budowlanych – będziemy pokazywać, że każda wielka zmiana zaczyna się od drobnych kroków dla planety.

Tematyka

Kampanię zainaugurujemy 5 czerwca 2018 r. Tego dnia, wolontariusze będ? przypinać zielone wst?żki przechodniom na ulicach i zbierać ekologiczne zobowi?zania #BeatPlasticPollution. Głównym celem tych zobowi?zań jest uświadomienie znaczenia problemu zaśmiecenia i zbudowanie poczucia osobistej odpowiedzialności osób zobowi?zuj?cych się za działanie na rzecz świadomego użytkowania produktów z tworzyw sztucznych.

Wieczorem elewacja Pałacu Kultury i Nauki (PKiN) oraz Most Śl?sko-D?browski oświetlone zostan? na zielono, zwracaj?c w ten sposób uwagę na istotn? rolę środowiska w naszym codziennym życiu. Do podjęcia podobnego kroku będziemy zachęcać zarz?dców kluczowych obiektów w przestrzeni publicznej innych miast.

Tego samego dnia odbędzie się międzysektorowa debata o problemach i wyzwaniach zwi?zanych z ochron? środowiska w kontekście społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Wezm? w niej udział przedstawiciele administracji publicznej (rz?dowej i samorz?dowej), firm i mediów. Osi? dyskusji będzie wzajemna relacja pomiędzy rozwojem gospodarczym, wzrostem PKB i ochron? środowiska.

Realizowane pod znakiem „Zielonej Wst?żki dla Planety” działania będziemy kontynuować do końca roku. Zaangażujemy w nie współdziałaj?ce z nami w ramach Partnerstwa „Razem dla Środowiska” firmy i instytucje, poszerzaj?c wiedzę na temat akcji oraz jej przesłania w zróżnicowanych grupach odbiorców i interesariuszy.

Grupa docelowa

Zakładamy, że temat rosn?cego problemu zanieczyszczeń środowiska odpadami z tworzyw sztucznych zaistnieje w świadomości wszystkich polskich obywateli na tyle, że zaangażuj? się we wspólne obchody Światowego Dnia Środowiska. Z dużym prawdopodobieństwem można prognozować, że przesłanie „Zielonej Wst?żki dla Planety” dotrze do większej części mieszkańców polskich miast, a także, że zostanie zanotowane przez turystów.

Media

W Internecie (media społecznościowe, dedykowana strona www) pojawi? się informacje na temat tworzyw sztucznych, możliwości ich zastępowania oraz ponownego wykorzystania w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym. Umożliwimy również wirtualne przypięcie zielonej wst?żki poprzez specjaln? nakładkę na zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych.

Do publikacji materiałów poświęconych „Zielonej Wst?żce dla Planety” zachęcać będziemy współdziałaj?ce z nami w ramach Partnerstwa „Razem dla Środowiska” firmy i instytucje, co umożliwi dotarcie z działaniami również do osób, które do tej pory nie interesowały się tematyk? środowiskow?. Szacujemy, że dzięki wspomnianym działaniom, akcja i zwi?zany z ni? przekaz dotrze do kilkuset tysięcy osób.

Nasze działania będziemy promować za pośrednictwem zróżnicowanych kanałów komunikacji, takich jak komunikaty w środkach komunikacji publicznej w miastach, prasie, radiu i telewizji (np. programach śniadaniowych), w Internecie. Do wybranych redakcji (np. czasopism poświęconych stylowi życia) zwrócimy się z prośb? o objęcie naszych działań patronatem oraz informowanie o poruszanych w jej trakcie kwestiach.

Czas

5 czerwca – Światowy Dzień Środowiska (the World Environment Day) – inauguracja kampanii trwaj?cej do końca 2018 roku.

Miejsce

Warszawa – PKiN, transport publiczny w miastach, Internet.

Kontakt

Anna Kołodziejczyk, Public Relations Manager, tel. 668 220 036, e-mail: anna.kolodziejczyk@gridw.pl Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa; tel.: +48 22 840 66 64, www.gridw.pl

GREEN RIBBON ZAPROSZENIE >>>

Do pobrania

Download Zielona_wstazka_zaproszenie_do_wspolpracy_maj_2018-1.pdf  (PDF • 258 KB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!