Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Zgodnie ze wstępnymi danymi zagregowany indeks PMI (dla przetwórstwa i sektora usług) w strefie euro zwiększył się w kwietniu do 54,4 pkt. wobec 53,7 pkt. w marcu, kształtując się powyżej oczekiwań rynku (53,9 pkt.).

Tym samym jest to czwarty
miesiąc z rzędu, kiedy indeks
ukształtował się powyżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Podobnie jak przed miesiącem, wzrost zagregowanego indeksu PMI był efektem wyższej składowej dla aktywności biznesowej w usługach, podczas gdy przeciwny wpływ miał spadek składowej dla bieżącej produkcji w przetwórstwie. Zgodnie z komunikatem ożywienie gospodarcze ma nierównomierny charakter. Aktywność w usługach rośnie w najszybszym tempie od maja 2022 r., podczas gdy produkcja w przetwórstwie po dwóch miesiącach wzrostów odnotowała w kwietniu najszybszy spadek od grudnia 2022 r. W efekcie, sygnalizowana przez dane PMI różnica w tempie wzrostu aktywności pomiędzy usługami a przetwórstwem osiągnęła w kwietniu najwyższą wartość od 2009 r. W ujęciu geograficznym poprawę koniunktury odnotowano w Niemczech, we Francji, a także w pozostałych gospodarkach strefy euro objętych badaniem. Z punktu widzenia sytuacji polskiego eksportu szczególnie istotne są tendencje w Niemczech, gdzie indeks PMI dla przetwórstwa zmniejszył się w kwietniu do 44,0 pkt. wobec 44,7 pkt. w marcu,kształtując się poniżej oczekiwań rynku (45,5 pkt.). Spadek indeksu wynikał z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji, zatrudnienia, zapasów oraz czasu dostaw), podczas gdy przeciwny wpływ miał wzrost wkładu składowej dla nowych zamówień. W strukturze danych na szczególną uwagę zasługuje dalsze, wyraźne skrócenie czasu dostaw, co świadczy o zanikających barierach podażowych. Wsparcie dla takiej oceny stanowi coraz szybszy spadek cen dóbr pośrednich. Co ciekawe, choć składowa dla cen dóbr finalnych również się obniża, czemu sprzyja słaby popyt, to nadal pozostaje ona powyżej granicy 50 pkt. Oznacza to, że firmy wykorzystują spadek cen dóbr pośrednich do zwiększenia swoich marż. Wskaźnik dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy nie zmienił się w kwietniu w porównaniu do maja i od czterech miesięcy pozostaje powyżej granicy 50 pkt. Ubiegłotygodniowe wyniki badań koniunktury w strefie euro stanowią ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu PKB w strefie euro zmniejszy się w 2023 r. do 0,6% wobec 3,5% w 2022 r., a w 2024 r. wzrośnie do 1,2% (por. MAKROmapa z 17.04.2023).

 

PEŁEN ARTYKUŁ

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!