Analizy i badania

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o 50 pb (stopa referencyjna wynosi 1,50%)

<p style="text-align: justify;">Rada wskazała na wyniki marcowej projekcji jako główny argument uzasadniający rozluźnienie polityki pieniężnej. Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przewidywana w marcowej projekcji ścieżka inflacji w latach 2015-2016 została znacząco zrewidowana w dół wobec scenariusza przedstawionego w projekcji listopadowej, wskazując iż w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się na poziomie znacząco niższym od celu inflacyjnego RPP (2,5%) (por. MAKROpuls z 04.03.2015).</p>

>

Rada podkreśliła również, że decyzja o obniżeniu stóp procentowych oznacza zamknięcie cyklu łagodzenia polityki pieniężnej. Na konferencji po posiedzeniu prezes NBP M. Belka powiedział, że obniżka stóp ma w pewnym stopniu charakter wyprzedzaj?cy w stosunku do potencjalnych efektów ilościowego luzowania polityki pieniężnej (programu skupu aktywów) przez Europejski Bank Centralny. Podkreślił on również, że istotn? przesłank? za złagodzeniem polityki monetarnej była chęć możliwie długiego utrzymywania stabilnych stóp procentowych przed zbliżaj?cym się końcem kadencji obecnej Rady. Treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi M. Belki stanowi? zatem wsparcie dla naszego scenariusza utrzymania przez Radę stóp na obecnym poziomie do listopada 2016 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!